0113-KDIPT1-3.4012.21.2017.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Status rolnika ryczałtowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, w przypadku braku wykreślenia z rejestru podatników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, w przypadku braku wykreślenia z rejestru podatników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 28 marca 1994 roku prowadził działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca (kod PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana) i czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca kilka lat temu zakupił gospodarstwo rolne, w którym założył plantację borówki amerykańskiej.

Wnioskodawca od stycznia 2015 roku wynajmuje swoje prywatne mieszkanie (nie jest ono związane w żaden sposób z działalnością gospodarczą) osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i jako czynny podatnik podatku VAT korzystał i nadal korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36.

Wnioskodawca 27 czerwca 2016 roku zaprzestał (zlikwidował) wykonywanie działalności gospodarczej i dokonał wszelkich czynności z tym związanych. Wnioskodawca nie został jednak wykreślony z rejestru czynnych podatników podatku VAT z powodu kontynuacji najmu prywatnego mieszkania.

Wnioskodawca od 28 czerwca 2016 zajmuje się wyłącznie uprawą borówki i pracą w gospodarstwie rolnym. Owoce borówki, które Wnioskodawca zebrał w sezonie 2016 r., oddał do okolicznych skupów, które wystawiły faktury VAT RR za dostarczone owoce (dokumentujące odebrany od Wnioskodawcy towar – owoce).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zaprzestaniu (zlikwidowaniu) działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będąc wykreślonym z rejestru podatników podatku VAT, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 i mieć status rolnika ryczałtowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na postawie art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz statusu rolnika ryczałtowego, ponieważ działalność Wnioskodawcy polega wyłącznie na produkcji borówki amerykańskiej (produkcja owoców) i odsprzedaży własnej produkcji w stanie nieprzetworzonym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się przez gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Przez produkty rolne, zgodnie art. 2 pkt 20 ustawy powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem
ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca od 28 marca 1994 roku prowadził działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca i czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca kilka lat temu zakupił gospodarstwo rolne, w którym założył plantację borówki amerykańskiej. Wnioskodawca od stycznia 2015 roku wynajmuje swoje prywatne mieszkanie (nie jest ono związane w żaden sposób z działalnością gospodarczą) osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i jako czynny podatnik podatku VAT korzystał i nadal korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36. Wnioskodawca 27 czerwca 2016 roku zaprzestał (zlikwidował) wykonywanie działalności gospodarczej i dokonał wszelkich czynności z tym związanych. Wnioskodawca nie został wykreślony z rejestru czynnych podatników podatku VAT z powodu kontynuacji najmu prywatnego mieszkania. Wnioskodawca od 28 czerwca 2016 zajmuje się wyłącznie uprawą borówki i pracą w gospodarstwie rolnym. Owoce borówki, które Wnioskodawca zebrał w sezonie 2016 r., oddał do okolicznych skupów, które wystawiły faktury VAT RR za dostarczone owoce (dokumentujące odebrany od Wnioskodawcy towar – owoce).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, w przypadku braku wykreślenia z rejestru podatników podatku VAT.

Należy zauważyć, iż podmiot będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia) może być – w zakresie swojej działalności rolniczej - rolnikiem ryczałtowym. Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT czynnego i jednocześnie podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy. Wówczas, chociaż w części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, to dostawa własnych produktów rolnych z gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako rolnik może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w której świadczył będzie usługi najmu Wnioskodawca będzie mógł występować jako rozliczający się podatnik VAT. Działalność polegająca na wynajmie mieszkania nie ma wpływu na utratę przez Wnioskodawcę, będącego rolnikiem ryczałtowym, zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca, jako rolnik ryczałtowy, wykonuje czynności zwolnione z podatku, które to zwolnienie obejmuje konkretne czynności przewidziane w przepisie, a nie całą sprzedaż Wnioskodawcy. Natomiast działalność Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług najmu i pozostawanie podatnikiem podatku od towarów i usług jest konsekwencją prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Usługi wynajmu mieszkania Wnioskodawcy pozostają bez wpływu na działalność Wnioskodawcy jako rolnika ryczałtowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się, że także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.