0112-KDIL2-3.4012.31.2018.1.AŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z rezygnacją przez Wnioskodawcę ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrowaniem się jako podatnik VAT, działalność brata Wnioskodawcy będącego rolnikiem ryczałtowym realizowana na działkach stanowiących współwłasność, braci stanowić będzie obrót opodatkowany Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 26 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z rezygnacją przez Wnioskodawcę ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrowaniem się jako podatnik VAT, działalność brata Wnioskodawcy będącego rolnikiem ryczałtowym realizowana na działkach stanowiących współwłasność braci, stanowić będzie obrót opodatkowany Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z rezygnacją przez Wnioskodawcę ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrowaniem się jako podatnik VAT, działalność brata Wnioskodawcy będącego rolnikiem ryczałtowym realizowana na działkach stanowiących współwłasność, braci stanowić będzie obrót opodatkowany Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Obecnie prowadzi działalność rolniczą na gospodarstwie przekazanym przez rodziców umową darowizny, dokonaną w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na rzecz Wnioskodawcy oraz jego brata. Gospodarstwo rodziców składało się z kilkunastu geodezyjnie wyodrębnionych działek. Zainteresowany wraz z bratem jest obecnie współwłaścicielem każdej z działek. Każdy z nich (tzn. zarówno Wnioskodawca, jak i jego brat) prowadzi samodzielnie działalność rolniczą. Zarówno gospodarstwo Wnioskodawcy jak i gospodarstwo jego brata posiada odrębny numer w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każdy z nich wykorzystuje część działek (łączna wielkość tych działek u każdego z nich znacznie przekracza wielkości wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym), przy czym żadna z działek nie jest wykorzystywana równocześnie przez obu z nich. Każdy z nich rozlicza się jako odrębny rolnik ryczałtowy. Wnioskodawca zamierza od maja br. zrezygnować ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, w związku z tym, że współwłaścicielem działek wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w działalności rolniczej jest także jego brat, po rezygnacji Zainteresowanego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy, czynności dokonywane samodzielnie przez brata z wykorzystaniem działek, stanowiących wprawdzie współwłasność, jednak wykorzystywanych wyłącznie przez niego do jego działalności rolniczej, będą stanowić obrót opodatkowany Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Na podstawie ust. 3 tego samego artykułu, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Według Zainteresowanego, biorąc pod uwagę fakt, że brat Wnioskodawcy i Wnioskodawca prowadzą działalność rolniczą całkowicie niezależnie od siebie, z wykorzystaniem części działek otrzymanych w darowiźnie, przy czym łączna wielkość tych działek u każdego z nich znacznie przekracza wielkości wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, a żadna z działek nie jest wykorzystywana równocześnie przez obu z nich, należy uznać, że z punktu widzenia przepisów ustawy, w tym dotyczących statusu rolnika ryczałtowego bądź rolnika będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rezygnacja Wnioskodawcy ze statusu rolnika ryczałtowego na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy nie będzie powodować żadnych skutków dla jego brata, mimo że nieruchomości wykorzystywane przez nich do działalności rolniczej stanowią ich współwłasność. Równocześnie rezygnacja ze zwolnienia nie oznacza, że ze względu na fakt, że zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1, Zainteresowany będzie podatnikiem w stosunku do wszystkich działań, także podejmowanych przez jego brata samodzielnie na działkach wykorzystywanych wyłącznie przez niego, tylko ze względu na fakt współwłasności wszystkich działek. Inaczej mówiąc opodatkowane przez Wnioskodawcę będą jedynie czynności wchodzące w zakres działalności rolniczej wykonywanej przeze niego, natomiast wartość czynności wykonywanych przez brata będzie jego obrotem opodatkowanym lub zwolnionym od podatku w zależności od podejmowanych przez niego w przyszłości decyzji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły da celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Jak stanowi art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez produkty rolne – zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy – rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast usługi rolnicze, to w myśl art. 2 pkt 21 ustawy, usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Obecnie prowadzi działalność rolniczą na gospodarstwie przekazanym przez rodziców umową darowizny, dokonaną w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na rzecz Wnioskodawcy oraz jego brata. Gospodarstwo rodziców składało się z kilkunastu geodezyjnie wyodrębnionych działek. Zainteresowany wraz z bratem jest obecnie współwłaścicielem każdej z działek. Każdy z nich (tzn. zarówno Wnioskodawca, jak i jego brat) prowadzi samodzielnie działalność rolniczą. Zarówno gospodarstwo Wnioskodawcy jak i gospodarstwo jego brata posiada odrębny numer w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każdy z nich wykorzystuje część działek (łączna wielkość tych działek u każdego z nich znacznie przekracza wielkości wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym), przy czym żadna z działek nie jest wykorzystywana równocześnie przez obu z nich. Każdy z nich rozlicza się jako odrębny rolnik ryczałtowy. Wnioskodawca zamierza od maja br. zrezygnować ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, w związku z tym, że współwłaścicielem działek wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w działalności rolniczej jest także jego brat, po rezygnacji Zainteresowanego na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy, ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czynności dokonywane samodzielnie przez brata z wykorzystaniem działek, stanowiących wprawdzie współwłasność, jednak wykorzystywanych wyłącznie przez niego do jego działalności rolniczej, będą stanowić obrót opodatkowany Wnioskodawcy.

W analizowanym przypadku wykorzystując działki otrzymane w darowiźnie od rodziców, Wnioskodawca i jego brat prowadzą każdy samodzielnie działalność rolniczą, każdy z nich jest rolnikiem ryczałtowym. Jak wskazał Wnioskodawca żadna z działek nie jest wykorzystywana równocześnie przez obu braci, gospodarstwo każdego z braci posiada odrębny nr Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skoro zatem Zainteresowany faktycznie prowadzi odrębne od swojego brata, samodzielne gospodarstwo rolne, wówczas brat nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu ustawy. Na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług zarówno Wnioskodawca jak i jego brat są odrębnymi podatnikami, przy czym Wnioskodawca po rezygnacji (na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy) ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy będzie czynnym podatnikiem VAT, natomiast jego brat pozostanie rolnikiem ryczałtowym, czyli podatnikiem korzystającym ze zwolnienia od VAT. Konsekwentnie, skoro każdy z braci prowadzi samodzielną, odrębną działalność gospodarczą to obrót uzyskany z tej działalności stanowi obrót każdego z nich z osobna. Bez znaczenia jest fakt, że formalnie działki, które wykorzystują oni w działalności stanowią współwłasność braci. Istotne jest to, że każdy z nich faktycznie prowadzi samodzielną, odrębną działalność rolniczą i w zakresie podatku od towarów i usług jest odrębnym podmiotem.

Podsumowując, po rezygnacji Zainteresowanego w oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy, ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czynności dokonywane samodzielnie przez brata Wnioskodawcy z wykorzystaniem działek stanowiących współwłasność braci, jednak wykorzystywanych wyłącznie przez brata do jego działalności rolniczej, nie będą stanowić obrotu opodatkowanego Wnioskodawcy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec powyższego należy podkreślić, że wydana interpretacja indywidualna stanowi ochronę prawno-podatkową tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla brata Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.