0111-KDIB3-2.4012.342.2018.2.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z 5 lipca 2018 r. (data wpływu 6 lipca 2018 r.) oraz pismem z 19 lipca 2018 r. (data wpływu 20 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego. Wniosek został uzupełniony pismem z 5 lipca 2018 r. (data wpływu 6 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 26 czerwca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.342.2018.1.ASZ oraz pismem z 19 lipca 2018 r. (data wpływu 20 lipca 2018 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony pismem z 5 lipca 2018 r. oraz pismem z 19 lipca 2018 r.:

W związku z zawarciem umowy z dnia 26 lutego 2018 r. z E. Spółka z o.o. na 5-cioletni okres prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i wnioskiem o certyfikacie, a zatem sprzedaży produktów ekologicznych po wyższej cenie, Wnioskodawczyni prosi o wykładnię przepisów prawa w zakresie możliwości wystawienia faktury VAT-RR na nazwisko Wnioskodawczyni, gdzie nie jest właścicielem gruntów, a tylko jego użytkownikiem na podstawie umowy dzierżawy oraz Testamentu z dnia 29 maja 2001 r. zmarłego R. w dniu 23 grudnia 2017 r. Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w P. I Wydział Cywilny, dnia 20 lutego 2018 r.

Wnioskodawczyni informuje, że punkty skupu produktów nie mogą wystawiać dla Wnioskodawczyni faktury VAT-RR uzasadniając, że nie jest właścicielem gruntów, a tylko jego użytkownikiem, co jest niezgodne z zapisem „rolnik ryczałtowy” i wymagają dostarczenia pisemnego potwierdzenia interpretacji wykładni przepisów prawa.

Wnioskodawczyni informuje, że zwracała się pisemnie z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz do E., które to instytucje poinformowały Wnioskodawczynię, że zgodnie z przepisami prawa przysługuje Wnioskodawczyni taka faktura VAT RR, ale nie są upoważnieni do pisemnego potwierdzenia.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że dokonuje dostawy produktów rolnych do sprzedaży z własnej działalności rolniczej. Przedmiotem dostawy są produkty ekologiczne z sadów: jabłka, gruszki, orzechy, aronia, porzeczki.

Wykonywana działalność spełnia definicję działalności rolniczej zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy VAT. Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni składa oświadczenie, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (po otrzymaniu prawomocnej interpretacji). Jako rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, Wnioskodawczyni nie rezygnuje z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT. Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

Nabywający od Wnioskodawczyni produkty rolne – ekologiczne będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 19 lipca 2018 r.):

Czy jako użytkownik gruntów nie będący właścicielem, Wnioskodawczyni może otrzymywać faktury VAT RR wystawione na jej nazwisko?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo do otrzymywania faktur VAT RR wystawionych na jej nazwisko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Przez produkty rolne – rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim – art. 2 pkt 20 ustawy.

Wskazać należy, że w rozdziale ustawy odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1.
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Jak wynika z treści wyżej cytowanego przepisu „Faktura VAT RR” stanowi dokument potwierdzający nabycie przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ponadto, zgodnie art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. „Faktura VAT RR” potwierdza nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, którego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług. Cechą szczególną dokumentowania transakcji zawieranych przez czynnego podatnika VAT z rolnikiem ryczałtowym jest to, że fakturę z tytułu sprzedaży produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego wystawia nie rolnik (sprzedawca), lecz nabywca będący podatkiem podatku od towarów i usług. Jeżeli zatem podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, to zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zastosowania się do wskazanego w tym przepisie sposobu postępowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni dokonuje dostawy produktów rolnych do sprzedaży z własnej działalności rolniczej. Wnioskodawczyni nie jest właścicielem gruntów, a tylko użytkownikiem na podstawie umowy dzierżawy oraz testamentu. Przedmiotem dostawy są produkty ekologiczne z sadów: jabłka, gruszki, orzechy, aronia, porzeczki. Wykonywana działalność spełnia definicję działalności rolniczej zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy VAT. Korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni składa oświadczenie, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (po otrzymaniu prawomocnej interpretacji). Jako rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, nie rezygnuje z tego zwolnienia. Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów. Nabywający od Wnioskodawczyni produkty rolne ekologiczne będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą zasadności udokumentowania fakturą VAT RR dokonanej sprzedaży produktów rolnych w sytuacji gdy Wnioskodawczyni nie jest właścicielem, lecz jedynie użytkownikiem gruntu rolnego.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o VAT nie uzależniają statusu rolnika ryczałtowego od tego, czy sprzedawane produkty rolne pochodzą z własnego gruntu rolnego. Istotne jest kryterium pochodzenia produktów z własnej działalności rolniczej. Nie ma natomiast znaczenia tytuł prawny do gruntu. Chodzi o prawo własności do zasiewów i upraw na danym gruncie, czyli prawo do pobierania pożytków.

Zatem dla udokumentowania fakturą VAT RR dostawy produktów rolnych dokonanych przez Wnioskodawczynię nie będzie miało znaczenia, że grunt na którym uprawia te produkty nie jest jej własnością, a jedynie użytkuje go na podstawie umowy dzierżawy oraz testamentu.

Zatem należy wskazać, że Wnioskodawczyni dokonując jako rolnik ryczałtowy zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, na rzecz podatnika podatku VAT czynnego ma prawo do otrzymywania faktur VAT RR wystawionych na jej nazwisko.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone

postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.