Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak należy udokumentować rozliczenie z plantatorem, gdy z ostatecznego rozliczenia (przeliczenie polaryzacji surowca lub aneks cenowy do umowy kontraktacji) dostaw surowca wynika, że plantator powinien otrzymać inne niż określone pierwotnie (w pierwotnym dokumencie) wynagrodzenie za dostarczone buraki cukrowe (podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia), w przypadku gdy:
1) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był rolnikiem ryczałtowym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT RR), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest podatnikiem VAT czynnym?
2) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był podatnikiem VAT czynnym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2. Wskazać należy, że w rozdziale ustawy o VAT odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy o VAT zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.
2018
8
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości z faktur VAT RR.
Fragment:
Należy wskazać, iż nie będzie ona dotyczyć tej części zapłaty na rzecz dostawcy - rolnika ryczałtowego, która będzie uregulowana poprzez potrącenie z należności wobec rolnika ryczałtowego zakupionej wierzytelności od spółki ZZR. W tej części nie nastąpi zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Płatność dla rolnika ryczałtowego za dostarczony surowiec spełnia wszystkie warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy może odliczyć podatek VAT naliczony w pełnej wysokości z faktur VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 116 pkt 9a w sytuacji, kiedy realizuje płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec na podstawie faktur VAT RR pomniejszone o kompensatę z tytułu zakupionej przez Spółdzielnię wierzytelności od spółki ZZR. Należy podkreślić, że ciężarem mechanizmu „ zryczałtowanego zwrotu podatku ” dla rolników ryczałtowych obarczono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników bezpośrednio, przede wszystkim: punkty skupu, hurtownie, przetwórnie, niektóre sklepy itp. Ponadto na nabywającego od rolnika ryczałtowego produkty rolne (usługi rolnicze), a nie na tego rolnika nałożono obowiązek udokumentowania tej transakcji dostawy (usługi).
2017
8
lis

Istota:
Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym prowadzącym gospodarstwo rolne będące majątkową wspólnotą małżeńską. Żona Wnioskodawcy prowadzi swoją własną działalność gospodarczą inną niż rolnicza i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Pomoc żonie w prowadzeniu jej działalności poprzez zakup ze wspólnych środków potrzebnego sprzętu, jak również poprzez świadczenie usług polegających na wywozie popłuczyn nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku zmiany sposobu rozliczenia podatku VAT z gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca w dalszym ciągu może posiadać status rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 2 pkt 19 ustawy i korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Fragment:
Produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Zwolnieni od podatku są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Oznacza to, że: świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu, innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.
2017
20
paź

Istota:
Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?
Fragment:
Z kolejnych unormowań (art. 116 ust. 8-9) wynika, że warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. Natomiast przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. Zdaniem Wnioskodawcy podstawową przesłanką do istnienia prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku jest okoliczność zapłaty należności za produkty rolnikowi w ogóle, nie zaś okoliczność zapłaty w terminie. W konsekwencji podatnik dokonujący zapłaty za faktury VAT RR z opóźnieniem nie traci uprawnienia do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku VAT objętego taką fakturą, przy czym zwiększenie to może nastąpić dopiero w miesiącu faktycznego dokonania zapłaty. Wobec powyższego nie ma konieczności, jak sugerują organy podatkowe, do zmiany terminu płatności poprzez wprowadzanie aneksów do umów.
2017
29
wrz

Istota:
Nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 117 ustawy.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Przez produkty rolne, zgodnie art. 2 pkt 20 ustawy powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Wskazać należy, że w rozdziale ustawy o VAT odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy o VAT zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.
2017
29
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości jednoczesnego posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika VAT czynnego oraz statusu rolnika ryczałtowego w zakresie dokonywanych dostaw płodów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z uprawą roślin po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Skoro zatem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu „ usług wspomagających produkcję roślinną ” (PKWiU 01.61.10.0), Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy (nie jest rolnikiem ryczałtowym), wybrał bowiem opodatkowanie sprzedaży i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, to z tytułu działalności rolniczej w zakresie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej również będzie podatnikiem VAT czynnym. Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych. Świadczenie usługi rolniczej, nie stanowi bowiem, odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, tylko nadal jest działalnością rolniczą wykonywaną w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie mógł posiadać statusu rolnika ryczałtowego w zakresie dokonywanych dostaw płodów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa przy jednoczesnym posiadaniu statusu podatnika VAT czynnego dla działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu „ usług wspomagających produkcję roślinną ” (PKWiU 01.61.10.0).
2017
28
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy psów rasowych pochodzących z własnej hodowli dokonywanej przez rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o VAT, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o VAT, który stanowi „ Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ”, jako produkty rolne wymienione zostały pod (...)
2017
18
lip

Istota:
Wnioskodawca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jednocześnie dokonując sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa, będzie mógł skorzystać jako rolnik ryczałtowy ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Fragment:
Jednocześnie należy wskazać, że w rozdziale ustawy odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96. Z powyższych przepisów wynika, że podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas – chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną – dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych jest zwolniona od podatku. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, który prowadzi także pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
2017
5
lip

Istota:
Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w przypadku gdy zapłata dokonywana jest po upływie terminu, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy.
Fragment:
UE 2012 C 326 s. 1) oraz ochrony prawa własności - w rozumieniu art. 21 ust. 1 w zw, z art. 64 ust. 1 Konstytucji ICP, co oznacza, że przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu (...) ”. NSA stwierdził również, że „ (...) rozumienie ustanowionego w art. 116 ust. 6 pkt 2 u.p.t.u warunku w ten sposób, że przekroczenie terminów płatności określonych w jego normie prowadziłoby do pozbawienia podatnika prawa do odzyskania zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego zwrotu podatku, oznaczałoby wykroczenie poza wynikające z art. 303 dyrektywy 2006/112/WE w zw. z piet 65 jej preambuły uprawienie do określania warunków procedury ustalanej przez państwa członkowskie, do odliczenia kwoty wypłaconej rekompensaty rolnikowi ryczałtowemu, jako naruszające zasadę neutralności VAT i proporcjonalności (...) ”. Zdaniem Spółki, w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym, jak i zdarzeniu przyszłym, w przypadku gdy zakup produktów rolnych bezspornie związany jest z czynnościami opodatkowanymi (art. 116 ust. 6 pkt 1), potwierdzony jest również odpowiednią dokumentacją (art. 116 ust. 6 pkt 3), a jedynie zapłata za towary następuje po terminie (art. 116 ust. 6 pkt 2), przysługuje jej prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty.
2017
30
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.
Fragment:
W świetle art. 116 ust. 7 ustawy o VAT, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana. W myśl art. 116 ust. 8 o VAT, warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. Według art. 116 ust. 9 ustawy o VAT, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. Treść art. 116 ust. 9a ustawy o VAT stanowi, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).
2017
23
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.