Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT rolnika ryczałtowego przy jednoczesnym świadczeniu usług pozarolniczych.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy prowadząc gospodarstwo rolne i uzyskując przychody ze sprzedaży produktów rolnych Wnioskodawca może rozliczać to gospodarstwo jako rolnik ryczałtowy traktując je odrębnie od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług budowlanych. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży plonów z prowadzonego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca będzie spełniał definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Jednocześnie, Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 117 ustawy w zakresie dokonywanej sprzedaży płodów rolnych będzie zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Tym samym, stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że działalności gospodarczej (usług budowlanych) nie łączy się z działalnością rolną prowadzoną przez rolnika ryczałtowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
12
sie

Istota:
Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższą bardzo wnikliwą wykładnię art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonaną przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 116 ust. 6, ust. 9 pkt 1, ust. 9b u.p.t.u. zdaniem spółki cywilnej podatnik VAT czynny dokonując wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub dokonując wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od spółki jako rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego przez podatnika VAT czynnego i u spółki jako rolnika ryczałtowego od podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. wystąpi już po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rzecz spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub na nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytego wcześniej od spółki jako rolnika ryczałtowego produktu rolnego lub po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej produktów rolnych lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytej wcześniej usługi rolniczej lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej usług rolniczych i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR.
2016
9
sie

Istota:
W zakresie prawa do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wykazany w fakturze dotyczącej nabytych środków trwałych przez rolnika ryczałtowego, który po dokonaniu tych zakupów zrezygnował ze zwolnienia i dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny
Fragment:
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ww. ustawy). Natomiast jak stanowi art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Z kolei z treści art. 2 pkt 21 ww. ustawy wynika, że przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.
2016
4
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży ryb z własnej hodowli, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Fragment:
Zatem przedmiotem zawartej pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem umowy jest zgoda na pozyskanie odpowiedniej liczby ryb stanowiących de facto pożytki rolnika ryczałtowego. Tym samym sprzedaż zezwolenia na połów ryb jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem na sprzedaż ryb pozyskiwanych przez niego z użytkowanych przez rolnika ryczałtowego jako właściciela albo posiadacza gruntów pod stawami rybnymi lub władającego obwodem rybackim, zaś samo zezwolenie, potwierdzeniem jej zawarcia. Przedmiotem tak zawartej umowy jest sprzedaż ryb. Ich pozyskanie następuje natomiast w ramach samodzielnych działań kupującego. W tego typu umowach cena sprzedaży określona jest ryczałtowo, bowiem przy uwzględnieniu regulaminu dokonywania samodzielnego połowu, wędkarz nie może pozyskać więcej niż zakłada to sprzedający w ramach umowy. Zawieranie tego typu umów jest dopuszczalne w świetle kodeksu cywilnego. Ryby z chwilą ich pozyskania staną się własnością rolnika ryczałtowego, a następnie w ramach zawartej z nim umowy, kupującego. W związku z tym, że sprzedaż ryb pochodzących z własnej hodowli prowadzonej przez rolnika ryczałtowego stanowi działalność rolniczą, wyłączona jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
14
lip

Istota:
Dokumentowanie zakupu owoców od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego
Fragment:
Natomiast w myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; nazwy nabytych produktów rolnych; jednostkę miary i ilość nabytych produktów (...)
2016
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy - przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego w związku z hodowlą ślimaków.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.
2016
17
maj

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 96 ust. 2 tej ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dają osobie prowadzącej własne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą) wybór czy będzie rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku czy też zrezygnuje z takiego zwolnienia i będzie czynnym podatnikiem VAT z tytułu takiej działalności rolniczej.
2016
11
maj

Istota:
Możliwość wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT RR na rzecz żony – rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. W myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Definicja umowy sprzedaży zawarta jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Stosownie do postanowień art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2016
20
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku jako rolnik ryczałtowy.
Fragment:
Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie aby Wnioskodawczyni mogła korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, zawarła umowę rozdzielności majątkowej i dokonała z mężem podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej. Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Małżonek Wnioskodawczyni nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem z tego względu Wnioskodawczynię należy traktować jako odrębnego podatnika podatku od towarów i usług, który ma zamiar samodzielnie prowadzić rolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym może korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.