Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 115 ust. 1 cyt. ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jak stanowi art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Z art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą (...)
2016
5
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 115 ust. 1 cyt. ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jak stanowi art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Z art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą (...)
2016
4
lut

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług sprzedaży ryb akwariowych oraz pająków egzotycznych (entomofagów) pochodzących z własnej hodowli
Fragment:
Zatem Wnioskodawca, który prowadzi działalność polegającą na hodowli i sprzedaży ryb akwariowych oraz zamierza hodować a następnie sprzedawać pająki (entomofagi), spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym zamierzona dostawa ryb akwariowych oraz pająków (entomofagów) przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile nie będzie obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia będzie prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Zaznaczyć należy, że przekroczenie limitu obrotu 150.000,00 złotych przez Wnioskodawcę nie spowoduje utraty ww. zwolnienia od podatku, a w konsekwencji, nie zobowiąże Wnioskodawcy do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
2016
28
sty

Istota:
Spółka. Status rolnika ryczałtowego.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do treści art. 116 ust. 1 ww. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.
2016
21
sty

Istota:
Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług nie nabywa od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W związku z tym Wnioskodawca nie dokumentuje nabycia od rolnika ryczałtowego obornika kurzego fakturą RR.
Fragment:
Zakup nawozu od rolników ryczałtowych dokumentowany jest rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego lub umową kupna-sprzedaży. Od taki transakcji naliczany jest i odprowadzany podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca ma wątpliwość czy zakup od rolników ryczałtowych nawozu naturalnego - obornika kurzego (pomiot kurzy) nr PKWiU 20.15.80.0 powinno być udokumentowane wystawiona przez Niego fakturą RR czy też rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego czy też umową kupna-sprzedaży. Z analizy wyżej powołanego art. 116 ust. 1 ustawy wynika, że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie wynikające z niego przesłanki o charakterze podmiotowym - podatnik nabywający towary od rolnika ryczałtowego musi być czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz o charakterze przedmiotowym – nabywane od rolnika ryczałtowego towary muszą spełniać definicję produktów rolnych. W przedmiotowej sprawie spełniona jest przesłanka podmiotowa wynikająca z art. 116 ust. 1 ustawy – Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Niezbędne jest więc ustalenie czy nabywany przez Wnioskodawcę towar - obornik kurzy (pomiot kurzy), zaklasyfikowany do PKWIU 20.15.80.0 stanowi produkt rolny.
2016
13
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast art. 2 pkt 21 ustawy stanowi, że przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.
2016
13
sty

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Oznacza to, że innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, działalność usługowa – inna niż ww. usługi rolnicze, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności. W art. 43 ust. 3 ustawy postanowiono, iż rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
2016
10
sty

Istota:
Korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z roduktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.
2016
8
sty

Istota:
Możliwości wystawienia faktury VAT RR w sytuacji, gdy nabywca jest jednocześnie dostawcą produktów oraz odliczenia podatku z tej faktury.
Fragment:
Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. W myśl przepisu art. 117 ww. ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1; dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96. Zgodnie z art. 118 ww. ustawy przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek. Z powołanych przepisów wynika, że faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pelletu jako zarejestrowany podatnik VAT czynny.
2015
29
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży pijawek lekarskich
Fragment:
Zatem Wnioskodawca, który planuje prowadzić działalność polegającą na hodowli pijawek lekarskich i następnie dokonywaniu ich sprzedaży, spełniać będzie definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym zamierzona dostawa pijawek lekarskich (PKWiU 01.49.19.0) przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile nie będzie obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, bez względu na osiągnięty obrót z tytułu ww. dostawy. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia będzie prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Tak więc planowana dostawa pijawek lekarskich przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego, jeśli będą one pochodziły z własnej działalności rolniczej, będzie zwolniona od podatku na podstawie wskazanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
2015
25
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.