Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży ryb z własnej hodowli, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Fragment:
Zatem przedmiotem zawartej pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem umowy jest zgoda na pozyskanie odpowiedniej liczby ryb stanowiących de facto pożytki rolnika ryczałtowego. Tym samym sprzedaż zezwolenia na połów ryb jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a wędkarzem na sprzedaż ryb pozyskiwanych przez niego z użytkowanych przez rolnika ryczałtowego jako właściciela albo posiadacza gruntów pod stawami rybnymi lub władającego obwodem rybackim, zaś samo zezwolenie, potwierdzeniem jej zawarcia. Przedmiotem tak zawartej umowy jest sprzedaż ryb. Ich pozyskanie następuje natomiast w ramach samodzielnych działań kupującego. W tego typu umowach cena sprzedaży określona jest ryczałtowo, bowiem przy uwzględnieniu regulaminu dokonywania samodzielnego połowu, wędkarz nie może pozyskać więcej niż zakłada to sprzedający w ramach umowy. Zawieranie tego typu umów jest dopuszczalne w świetle kodeksu cywilnego. Ryby z chwilą ich pozyskania staną się własnością rolnika ryczałtowego, a następnie w ramach zawartej z nim umowy, kupującego. W związku z tym, że sprzedaż ryb pochodzących z własnej hodowli prowadzonej przez rolnika ryczałtowego stanowi działalność rolniczą, wyłączona jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
14
lip

Istota:
Dokumentowanie zakupu owoców od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego
Fragment:
Natomiast w myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; nazwy nabytych produktów rolnych; jednostkę miary i ilość nabytych produktów (...)
2016
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy - przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego w związku z hodowlą ślimaków.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.
2016
17
maj

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 96 ust. 2 tej ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dają osobie prowadzącej własne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą) wybór czy będzie rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku czy też zrezygnuje z takiego zwolnienia i będzie czynnym podatnikiem VAT z tytułu takiej działalności rolniczej.
2016
11
maj

Istota:
Możliwość wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT RR na rzecz żony – rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. W myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Definicja umowy sprzedaży zawarta jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Stosownie do postanowień art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2016
20
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku jako rolnik ryczałtowy.
Fragment:
Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie aby Wnioskodawczyni mogła korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, zawarła umowę rozdzielności majątkowej i dokonała z mężem podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej. Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Małżonek Wnioskodawczyni nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem z tego względu Wnioskodawczynię należy traktować jako odrębnego podatnika podatku od towarów i usług, który ma zamiar samodzielnie prowadzić rolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym może korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
kwi

Istota:
Czy w sytuacji przedstawionej powyżej, obliczając wysokość przychodów, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy powiększyć go o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazywanego w fakturach VAT RR)?
Fragment:
Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W tym miejscu należy zauważyć, że rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT dostawy towarów oraz świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego nie jest on zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Zwrot zryczałtowanego podatku polega na tym, że podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego dolicza do ceny nabywanego produktu lub usługi podatek VAT i tak ustaloną kwotę obowiązany jest zapłacić rolnikowi. Mając powyższe na uwadze stwierdzić zatem należy, że wysokość przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy powiększyć o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazanego w fakturach VAT RR), z uwagi na treść art. 14 ust. 1 zdanie drugie, która mówi o pomniejszeniu przychodu o należny podatek od towarów i usług, a nie o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
31
mar

Istota:
W zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przez rolnika ryczałtowego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przez rolnika ryczałtowego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowania opisu sprawy, pytania oraz własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Nie jest płatnikiem VAT. Produkowane w gospodarstwie produkty rolne i ogrodnicze Zainteresowana dostarcza na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni planuje dokonać zakupu środków produkcji (typu nawozy, środki ochrony roślin) i innych towarów (np. maszyny, urządzenia) w krajach będących członkami UE (np. Niemcy, Holandia, Finlandia). Planowany termin powyższych zakupów miałby nastąpić w roku podatkowym 2016. Ponadto w piśmie z dnia 29 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność rolniczą (Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze), która jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) Zainteresowana jest rolnikiem ryczałtowym i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2016
22
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 115 ust. 1 cyt. ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jak stanowi art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Z art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą (...)
2016
5
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.