Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dostawców miodu i innych produktów pszczelich (takich jak pyłek, pierzga, świece woskowe) nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących rolnikami należy uznać za rolników ryczałtowych i wystawiać faktury RR zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W świetle powyższego osoba fizyczna, prowadząca wskazaną działalność rolniczą spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Art. 116 ust. 2 ustawy stanowi natomiast, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i wymienia enumeratywnie jakie co najmniej elementy powinna zawierać. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 116 ust. 3).
2016
31
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT RR.
Fragment:
(...) rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Rozumienie ustanowionego w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT warunku w ten sposób, że przekroczenie terminów płatności określonych w jego normie prowadziłoby do pozbawienia podatnika prawa do odzyskania zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego zwrotu podatku, oznaczałoby wykroczenie poza wynikające z art. 303 Dyrektywy 2006/112/WE w zw. z pkt 65 jej preambuły uprawienie do określania warunków procedury ustalanej przez państwa członkowskie, do odliczenia kwoty wypłaconej rekompensaty rolnikowi ryczałtowemu. Sąd zauważył, że pozbawienie podatnika ww. uprawnienia, stanowi ograniczenie przysługującego mu prawa własności, poprzez obarczenie go ekonomicznym ciężarem poniesionej na rzecz rolnika ryczałtowego rekompensaty, jedynie z uwagi na nieterminową zapłatę tej rekompensaty. Takie rozumienie art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, prezentowane przez organ, stawiałoby podatnika - nabywcę produktów czy usług od rolnika ryczałtowego - mimo nałożenia na niego dodatkowych obowiązków - w gorszej sytuacji od podatników - nabywców towarów, czy usług od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bowiem w przypadku tych nabywców pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego związane jest przede wszystkim ze stwierdzonymi przez organy podatkowe nadużyciami w podatku VAT).
2016
31
gru

Istota:
W zakresie możliwości zakupu warzyw na podstawie faktury VAT RR od małżonka prowadzącego wspólne gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie oraz skutki podatkowe dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.
2016
15
gru

Istota:
Należy stwierdzić, że w świetle powołanych wyżej regulacji Wnioskodawca może ponownie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy od dnia 1 stycznia 2010 r. Jednocześnie wskazuje się, że tym samym będzie mógł korzystać ze szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych przewidzianych w art. 115-118 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 roku.
Fragment:
Jednakże zdaniem Sądu, zwolnienie o charakterze podmiotowym z art. 113 ustawy odróżnić należy jednak od zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, to jest od zwolnienia obejmującego dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie to, w ocenie Sądu ma charakter przedmiotowo-podmiotowy zwolnione z podatku jest bowiem wykonywanie określonych czynności, ale wyłącznie w sytuacji gdy dokonuje ich określony podmiot rolnik ryczałtowy. W sytuacji, w której rolnik ryczałtowy wykonuje inne czynności niż objęte zwolnieniem, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i może wtedy również skorzystać z ogólnych zasad dotyczących zwolnień, w tym ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Sąd podkreślił, że ustawodawca odrębnie traktuje działalność rolnika ryczałtowego zwolnioną z opodatkowania na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i tą zwolnioną na zasadzie art. 113 ust. 1 ustawy, gdyż stosownie do treści art. 113 ust. 3 ustawy w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 10 ustawy, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.
2016
15
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 20 cytowanej ustawy - produkty rolne są to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym. Rolnikiem ryczałtowym, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innych warunków, od których zależy możliwość bycia rolnikiem ryczałtowym, ustawa nie przewiduje Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, zwalnia się od podatku VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, Z treści przytoczonego przepisu wynika, iż od podatku VAT zwolniona jest dostawa produktów rolnych pochodzących tylko z własnej produkcji i dokonywana tylko przez rolnika ryczałtowego. W art. 43 ust. 3 ustawy wskazano, iż rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 może zrezygnować z takiego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 przedmiotowej ustawy.
2016
4
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktury VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 116 pkt 9a.
Fragment:
Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy – za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana. Podkreślić również należy, że art. 116 ust. 8 ustawy – stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy – przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. Z kolei, na mocy z art. 116 ust. 9a ustawy – przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego
Fragment:
Jednocześnie należy wskazać, że w rozdziale ustawy o VAT odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy o VAT zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96. Mając na uwadze powyższe przepisy należy podkreślić, że przepisy dotyczące rolników ryczałtowych, określone w Dziale XII – Rozdział II ustawy o VAT, przewidują szczególne procedury dotyczące dokumentowania transakcji nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego oraz rozliczania podatku od towarów i usług w związku z taką transakcją. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 117 pkt 1 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur VAT. To podmiot (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny) nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Zatem, czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury lub podpis oraz imię i nazwisko tej osoby (rolnika ryczałtowego) stanowi akceptację treści faktury wystawianej przez nabywcę produktów rolnych, również w zakresie terminu płatności.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT rolnika ryczałtowego przy jednoczesnym świadczeniu usług pozarolniczych.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy prowadząc gospodarstwo rolne i uzyskując przychody ze sprzedaży produktów rolnych Wnioskodawca może rozliczać to gospodarstwo jako rolnik ryczałtowy traktując je odrębnie od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług budowlanych. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży plonów z prowadzonego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca będzie spełniał definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Jednocześnie, Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 117 ustawy w zakresie dokonywanej sprzedaży płodów rolnych będzie zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Tym samym, stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że działalności gospodarczej (usług budowlanych) nie łączy się z działalnością rolną prowadzoną przez rolnika ryczałtowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
12
sie

Istota:
Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższą bardzo wnikliwą wykładnię art. 116 ust. 9b u.p.t.u. dokonaną przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 116 ust. 6, ust. 9 pkt 1, ust. 9b u.p.t.u. zdaniem spółki cywilnej podatnik VAT czynny dokonując wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub dokonując wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub za nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze od spółki jako rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku z urzędu skarbowego przez podatnika VAT czynnego i u spółki jako rolnika ryczałtowego od podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. wystąpi już po dokonaniu wpłaty zaliczki (przedpłaty) lub wpłat zaliczek (przedpłat) na rzecz spółki jako rolnika ryczałtowego za nabywany produkt rolny lub za nabywane produkty rolne lub na nabywaną usługę rolniczą lub za nabywane usługi rolnicze, a nie dopiero po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytego wcześniej od spółki jako rolnika ryczałtowego produktu rolnego lub po otrzymaniu od spółki jako rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej produktów rolnych lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytej wcześniej usługi rolniczej lub po wykonaniu przez spółkę jako rolnika ryczałtowego dla podatnika VAT czynnego nabytych wcześniej usług rolniczych i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR.
2016
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.