Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT RR na rzecz żony – rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. W myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „ Faktura VAT RR ” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Definicja umowy sprzedaży zawarta jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Stosownie do postanowień art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2016
20
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku jako rolnik ryczałtowy.
Fragment:
Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie aby Wnioskodawczyni mogła korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, zawarła umowę rozdzielności majątkowej i dokonała z mężem podziału majątku – umowa o podział nieruchomości wspólnej. Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Małżonek Wnioskodawczyni nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem z tego względu Wnioskodawczynię należy traktować jako odrębnego podatnika podatku od towarów i usług, który ma zamiar samodzielnie prowadzić rolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym może korzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
kwi

Istota:
Czy w sytuacji przedstawionej powyżej, obliczając wysokość przychodów, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy powiększyć go o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazywanego w fakturach VAT RR)?
Fragment:
Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W tym miejscu należy zauważyć, że rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT dostawy towarów oraz świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego nie jest on zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Zwrot zryczałtowanego podatku polega na tym, że podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego dolicza do ceny nabywanego produktu lub usługi podatek VAT i tak ustaloną kwotę obowiązany jest zapłacić rolnikowi. Mając powyższe na uwadze stwierdzić zatem należy, że wysokość przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy powiększyć o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazanego w fakturach VAT RR), z uwagi na treść art. 14 ust. 1 zdanie drugie, która mówi o pomniejszeniu przychodu o należny podatek od towarów i usług, a nie o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
31
mar

Istota:
W zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przez rolnika ryczałtowego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przez rolnika ryczałtowego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowania opisu sprawy, pytania oraz własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Nie jest płatnikiem VAT. Produkowane w gospodarstwie produkty rolne i ogrodnicze Zainteresowana dostarcza na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni planuje dokonać zakupu środków produkcji (typu nawozy, środki ochrony roślin) i innych towarów (np. maszyny, urządzenia) w krajach będących członkami UE (np. Niemcy, Holandia, Finlandia). Planowany termin powyższych zakupów miałby nastąpić w roku podatkowym 2016. Ponadto w piśmie z dnia 29 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność rolniczą (Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze), która jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) Zainteresowana jest rolnikiem ryczałtowym i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2016
22
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 115 ust. 1 cyt. ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jak stanowi art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Z art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą (...)
2016
5
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?
Fragment:
Stosownie do art. 115 ust. 1 cyt. ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Jak stanowi art. 116 ust. 1 cyt. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Z art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą (...)
2016
4
lut

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług sprzedaży ryb akwariowych oraz pająków egzotycznych (entomofagów) pochodzących z własnej hodowli
Fragment:
Zatem Wnioskodawca, który prowadzi działalność polegającą na hodowli i sprzedaży ryb akwariowych oraz zamierza hodować a następnie sprzedawać pająki (entomofagi), spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym zamierzona dostawa ryb akwariowych oraz pająków (entomofagów) przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który zamierza dokonywać dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile nie będzie obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz o ile dobrowolnie nie dokona rejestracji w zakresie VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia będzie prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Zaznaczyć należy, że przekroczenie limitu obrotu 150.000,00 złotych przez Wnioskodawcę nie spowoduje utraty ww. zwolnienia od podatku, a w konsekwencji, nie zobowiąże Wnioskodawcy do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
2016
28
sty

Istota:
Spółka. Status rolnika ryczałtowego.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do treści art. 116 ust. 1 ww. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.
2016
21
sty

Istota:
Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług nie nabywa od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W związku z tym Wnioskodawca nie dokumentuje nabycia od rolnika ryczałtowego obornika kurzego fakturą RR.
Fragment:
Zakup nawozu od rolników ryczałtowych dokumentowany jest rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego lub umową kupna-sprzedaży. Od taki transakcji naliczany jest i odprowadzany podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca ma wątpliwość czy zakup od rolników ryczałtowych nawozu naturalnego - obornika kurzego (pomiot kurzy) nr PKWiU 20.15.80.0 powinno być udokumentowane wystawiona przez Niego fakturą RR czy też rachunkiem wystawionym przez rolnika ryczałtowego czy też umową kupna-sprzedaży. Z analizy wyżej powołanego art. 116 ust. 1 ustawy wynika, że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie wynikające z niego przesłanki o charakterze podmiotowym - podatnik nabywający towary od rolnika ryczałtowego musi być czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz o charakterze przedmiotowym – nabywane od rolnika ryczałtowego towary muszą spełniać definicję produktów rolnych. W przedmiotowej sprawie spełniona jest przesłanka podmiotowa wynikająca z art. 116 ust. 1 ustawy – Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Niezbędne jest więc ustalenie czy nabywany przez Wnioskodawcę towar - obornik kurzy (pomiot kurzy), zaklasyfikowany do PKWIU 20.15.80.0 stanowi produkt rolny.
2016
13
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez rolnika ryczałtowego.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast art. 2 pkt 21 ustawy stanowi, że przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.
2016
13
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.