ITPP1/443-132/07/10-S/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy sprzedaż pięciu wyodrębnionych działek będących pierwotnie gruntem rolnym, a obecnie przeznaczonym pod zabudowę, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1581/08 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 510/08 (data wpływu prawomocnego wyroku 7 kwietnia 2010 r.) – stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 26 października 2007 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1997 r. nabył Pan od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha, wraz z budynkami gospodarczymi oraz z budynkiem mieszkalnym. W roku 2000 około 1.5 ha gruntów rolnych zostało przekwalifikowanych na grunty pod zabudowę jednorodzinną. W najbliższym czasie zamierza Pan dokonać sprzedaży przekwalifikowanych gruntów (pięć wyodrębnionych działek). Cena sprzedaży przekroczy 10 tys. euro. Tereny te zostały ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty pod zabudowę jednorodzinną lub usługi nieuciążliwe. Grunty, o których mowa, opodatkowane były podatkiem rolnym i były do 2000 r. wykorzystywane do celów rolniczych. Od momentu nabycia gospodarstwa w formie darowizny, do chwili obecnej jest Pan rolnikiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu sprzedaży części gruntu (pięć wyodrębnionych działek), nabytego w formie darowizny od rodziców jako nieruchomość rolna, a obecnie będącym terenem przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną lub usługi nieuciążliwe, będzie Pan podatnikiem podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży majątku osobistego, nabytego w formie darowizny, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec tego kwota uzyskana z tytułu sprzedaży oraz charakter gruntów nie będą miały znaczenia. Wskazał Pan, że z treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i sług i linii orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że zamierzone czynności nie będą działalnością gospodarczą. Powołując się na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych (wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: z dnia 26 stycznia 2006 r. sygn. akt SA/Wr 1688/06; z dnia 6 września 2006 r. sygn. akt SA/Wr 1254/05 i z dnia 18 stycznia 2007 r. sygn. akt SA/Wa 3885/06) oraz piśmiennictwo, podniósł Pan, że nie jest działalnością gospodarczą w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży. Nawet kilkukrotna sprzedaż przedmiotów majątku prywatnego, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte celem odsprzedaży, nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu.

W interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2007 r. znak ITPP1/443-132/07/PS uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, złożył Pan skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 510/08 Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając, iż nie można uznać za poprawny pogląd prezentowany przez organ podatkowy, ze sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty Skarżącego, dokonywana poza zakresem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Skarżący nie nabył nieruchomości w celu dalszej jej odsprzedaży, ale nabył ją do majątku prywatnego.

Minister Finansów kwestionując stanowisko Sądu pierwszej instancji, złożył skargę kasacyjną, która wyrokiem Naczelnego Sądu Naczelnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1581/08, została oddalona. W uzasadnieniu wyroku podzielono pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając jednocześnie, że dopiero ustalenie, iż sprzedaż kilku działek budowlanych, wydzielonych uprzednio z gospodarstwa rolnego, a nabytych wcześniej w celu powiększenia tego gospodarstwa, następowała w drodze profesjonalnej – a więc z zamiarem stałego i zorganizowanego charakteru tej działalności pozwala na przyjęcie tezy, że Wnioskodawca sprzedając działki budowlane, działa w charakterze podatnika wykonującego handlową działalność gospodarczą.

W dniu 7 kwietnia 2010 r. do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 510/08, uchylający zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Naczelnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1581/08 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 510/08 – stanowisko Pana w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, iż stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pan, jako współwłaściciel zbywanej nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla żony będącej drugim jej współwłaścicielem, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.