IBPP4/443-340/12/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2012r. (data wpływu 09 sierpnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż węgla jako autoryzowany sprzedawca „Y” SA i jest pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Do Wnioskodawcy zgłosiła się osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie hodowli drobiu (prowadzący fermę drobiu). Osoba ta nie posiada wpisu do rejestru działalności gospodarczej, posiada numer REGON X. Osoba ta posiada papierową ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, o której mowa w art. 31 a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (opieczętowaną przez organ celny). Osoba ta zamierza nabyć węgiel od Wnioskodawcy celem zużycia do ogrzewania kurników, a zakupiony węgiel zamierza ująć w ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może sprzedać osobie prowadzącej działalność w zakresie hodowli drobiu węgiel stosując zwolnienie z podatku akcyzowego o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie działalności w zakresie hodowli drobiu spełnia przesłanki uznania za prace rolnicze, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym. Z Małego Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999r., str. 789 wynika, iż rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem. Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca - to zgodnie, ze słownikową definicją - działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych.

Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Hodowla drobiu mieści się więc w tej definicji - a zatem zasadnym jest uznanie jej za działalność rolniczą.

Dodatkowo wskazuje Wnioskodawca, że Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2012r. znak ILPP3/443-70/12-2/TW wyraźnie uznała, że hodowla drobiu prowadzona w fermach drobiu jest działalnością rolniczą o której mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym i uprawnia do stosowania zwolnienia z akcyzy przy zakupie wyrobów węglowych zużywanych dla celów tej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jako autoryzowany sprzedawca „Y” SA i jednocześnie jako pośredniczący podmiot węglowy - będzie sprzedawał wyroby węglowe podmiotom korzystającym ze zwolnienia od akcyzy, wymienionym w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 108, poz. 628 ze zm.).

Pośredniczący podmiot węglowy to, w świetle art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy podmioty prowadzące hodowlę drobiu w fermach drobiu, zużywające wyroby węglowe do powyższej działalności mogą korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolnych, a co za tym idzie czy Wnioskodawca może dokonać sprzedaży wyrobów węglowych osobie prowadzącej działalność w zakresie hodowli drobiu, stanowiące zwolnienie z akcyzy.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, iż przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19, 20, 21 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych.

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). W szczególności z przepisu art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, iż w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju.

Tym niemniej prawodawca przewidział szereg wyjątków od opodatkowania ww. sprzedaży.

W art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy wskazał, że zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Zatem Wnioskodawca, dokonując sprzedaży wyrobów węglowych określonym podmiotom korzystającym ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy może dokonywać jej w trybie zwolnienia od podatku. Istotna jest w tej sytuacji trafna identyfikacja przypadków określonych w art. 31a ust. 2 ustawy - uprawniających Wnioskodawcę do sprzedaży wyrobów węglowych bez podatku.

Przepis art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.

Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999 str. 789 wynika, iż rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem.

Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca - str. 699 ww. słownika - to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...).

Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych podmiotowi, który zużyje je w działalności związanej z chowem drobiu podlega zwolnieniu od podatku.

W tym miejscu należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych podmiotom korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 jest zgodnie z art. 31a ust. 3 dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, który to dokument po potwierdzeniu go przez odbiorcę stanowi dla Wnioskodawcy potwierdzenie dostawy wyrobów węglowych podmiotowi zużywającymi węgiel do celów zwolnionych określonych w tym dokumencie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.