Rolnictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym?

Fragment:

Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999 str. 789 wynika, iż rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem. Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca - str. 699 ww. słownika - to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...). Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych podmiotowi, który zużyje je w działalności związanej z chowem drobiu podlega zwolnieniu od podatku. W tym miejscu należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych podmiotom korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 jest zgodnie z art. 31a ust. 3 dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, który to dokument po potwierdzeniu go przez odbiorcę stanowi dla Wnioskodawcy potwierdzenie dostawy wyrobów węglowych podmiotowi zużywającymi węgiel do celów zwolnionych określonych w tym dokumencie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
23
sie

Istota:

Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych pod zabudowę będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2012 r. sygn. akt I FSK 1876/11 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Do dnia 31 grudnia 2010 r. ww. przepis stanowił, że przez towary rozumie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Według art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. W myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

2012
9
maj

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych.

Fragment:

W związku z powyższym należy odwołać się do znaczenia potocznego ww. pojęcia. „Rolniczy” to odnoszący się do rolnictwa, rolnika; zajmujący się rolnictwem, mający zastosowanie w rolnictwie. „Rolnictwo” to dziedzina gospodarki, obejmująca uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt gospodarskich (Bogusław Dunaj, Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, Langencheidt, Warszawa 2007, T 2, s. 1546). Tym samym uznać należy, że „prace rolnicze” to takie prace, które związane są z działalnością gospodarczą, obejmującą uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt gospodarskich. Stosując wykładnię systemową zewnętrzną, w wyjaśnieniu pojęcia „prac rolniczych”, odwołać się można także do definicji działalności rolniczej, zawartej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalność rolnicza to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb (...).

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymane dopłaty, a ściśle, trzy rodzaje dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak wszelkie przychody uzyskane z działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o PDOP?
2. Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych - np. związane z usługami hotelowymi, utrzymaniem koni czy zakupem artykułów do jazdy konnej, sfinansowane z otrzymanych dopłat, o których mowa w pytaniu 1 należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w sensie podatkowym?

Fragment:

(...) Rolnictwa za działalność rolniczą – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16.08.2010 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uznania wartości otrzymanych dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za działalność rolniczą, skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy - zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest m.in. prowadzenie działalności hotelarskiej, rekreacyjnej - przejażdżki konne, sprzedaż akcesoriów do jazdy konnej w przyhotelowym sklepiku, a ponadto prowadzenie ekologicznej uprawy warzyw i specjalnych roślin ogrodowych, upraw rolnych połączonych z chowem koni. Aktualnie Spółka kładzie największy nacisk na prowadzenie działalności hotelarskiej, jako obiektu agroturystycznego oraz działalności rolnej polegającej na utrzymaniu gruntów w dobrej kulturze rolnej (m.in. koszenie łąk i pastwisk) i - co się z tym wiąże - wytwarzanie produktów roślinnych wykorzystywanych jako karma dla zwierząt posiadanych do celów wspomagających działalność hotelarską, rekreacyjną i agroturystyczną.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymane dopłaty, a ściśle, trzy rodzaje dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak wszelkie przychody uzyskane z działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o PDOP?
2. Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych - np. związane z usługami hotelowymi, utrzymaniem koni czy zakupem artykułów do jazdy konnej, sfinansowane z otrzymanych dopłat, o których mowa w pytaniu 1 należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w sensie podatkowym?

Fragment:

(...) Rolnictwa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16.08.2010 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uznania wartości otrzymanych dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za działalność rolniczą, skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy - zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest m.in. prowadzenie działalności hotelarskiej, rekreacyjnej - przejażdżki konne, sprzedaż akcesoriów do jazdy konnej w przyhotelowym sklepiku, a ponadto prowadzenie ekologicznej uprawy warzyw i specjalnych roślin ogrodowych, upraw rolnych połączonych z chowem koni. Aktualnie Spółka kładzie największy nacisk na prowadzenie działalności hotelarskiej, jako obiektu agroturystycznego oraz działalności rolnej polegającej na utrzymaniu gruntów w dobrej kulturze rolnej (m.in. koszenie łąk i pastwisk) i - co się z tym wiąże - wytwarzanie produktów roślinnych wykorzystywanych jako karma dla zwierząt posiadanych do celów wspomagających działalność hotelarską, rekreacyjną i agroturystyczną.

2011
1
cze

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży ziół

Fragment:

Od 1 maja 2008r., zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 444) obniżoną stawkę podatku 3% stosuje się przede wszystkim do dostaw towarów wymienionych w załączniku do ustawy. I tak, pod pozycją nr 7 załącznika wymieniającego towary opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% uwzględniono: ex 01.13.40-00.90 „Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych”. Ponadto należy mieć na uwadze objaśnienia zamieszczone przez ustawodawcę pod w/w załącznikiem do ustawy o podatku od towarów i usług, z których m.in. wynika, że "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Oznacza to, że umieszczenie "ex" przy konkretnym symbolu PKWiU powoduje zawężenie stosowania danej regulacji tylko do wyrobów/usług należących do danego grupowania statystycznego, które spełniają określone przez ustawodawcę warunki wskazane w obowiązujących przepisach. Reasumując, dostawa ziół należących do grupowania ex 01.13.40-00.90 „Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych”, zgodnie z w/w załącznikiem do ustawy od 1 maja 2008r. podlega 3% stawce podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy rolnik będący czynnym podatnikiem podatku VAT kupując od rolnika ryczałtowego tzw. kwotę mleczną lub sprzęt rolniczy ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Nr 93, poz. 897, ze zm.) producent, któremu przysługuje prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może je zbyć wyłącznie na rzecz innego producenta posiadającego gospodarstwo na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Przedmiotem umowy może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna. Ustawa ta stanowi ponadto, iż powyższa umowa winna być zawarta w formie pisemnej, a dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez- właściwego miejscowo dla zbywcy- dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, iż jedynie w sprawach nieuregulowanych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych do umowy stosuje się tu odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży. W obecnym stanie prawnym czyli od 1.04.2005r. część indywidualnej ilości referencyjnej może zostać oddana w użytkowanie innemu producentowi, a zatem umowa zbycia prawa do indywidualnych ilości referencyjnych jako umowa nie wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega temu podatkowi. Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b par.5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, postanowił jak w sentencji.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy przychód uzyskany z produkcji rolnej (uprawa zbóż) może zaliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) rolnictwa, natomiast dodatkowo wydzierżawiła grunty rolne i rozpoczęła uprawę zbóż. Bez wątpienia wykonywana przez Spółkę działalność polegająca na uprawie zbóż jest działalnością rolną, ponieważ uprawiane przez nią produkty roślinne są wytwarzane w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw. Nieistotne jest czy działalność ta prowadzona jest na gruntach własnych, czy też na gruntach wydzierżawionych od innych podmiotów. W obu przypadkach jest to produkcja wykonywana na gruntach znajdujących się we władaniu podatnika i jest prowadzona przez niego w sposób bezpośredni. W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż przychody z tytułu uprawy zbóż są przychodami uzyskanymi z produkcji rolniczej i nie podlegają łączeniu z przychodami uzyskanymi z podstawowej działalności Spółki , a zatem nie mogą być opodatkowane stawką 19%. Przychody z działalności rolniczej nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (z. U z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Fragment:

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Urzędzie w Referacie ..... w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach wykonywanych obowiązków między innymi pracuje Pani przy realizacji projektu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"..... Wymieniony Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych. Za zarządzanie w/w programem (SPO) w Polsce odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. nr 207, poz. 2117) dotacja środków unijnych następuje po wykonaniu określonego projektu lub jego etapu, po przedstawieniu dowodów świadczących o poniesionych przez beneficjenta wydatkach (pkt 3. 3 załącznika do w/w rozporządzenia). Zatem powyższe potwierdza, że pomoc, jaką otrzymuje beneficjent, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych, a więc nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie - przy spełnieniu również warunku określonego w pkt 46 lit. b przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...) - uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z prowadzeniem upraw w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.
Podatnik stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzonymi przez niego uprawami. Powyższe prawo – zdaniem Podatnika - wynika bezpośrednio z treści przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który pozbawia podatnika do odliczeń, jeżeli wydatki nie mogłyby być hipotetycznie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Koszty uzyskania przychodów z poszczególnego źródła zdefiniowane zostały w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który przez pojęcie to rozumie wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Podstawową przesłanką decydującą o kwalifikacji kosztów jest zatem ścisły związek między poniesieniem kosztów a powstaniem lub zwiększeniem przychodu. Podatnik w momencie nabycia towaru lub usługi (tj. poniesienia wydatku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) dokonuje kwalifikacji tego wydatku, czy został on poniesiony w celu uzyskania przychodu, a tym samym czy istnieje możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Każdy wydatek wymaga bowiem indywidualnej oceny i decyduje tu racjonalne przekonanie podatnika, że wydatkowany koszt doprowadzić powinien do uzyskania w przyszłości dochodu. W związku z powyższym, podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego od nabycia towarów bądź usług, jeżeli przepisy o podatku dochodowym nie pozwalają na zaliczenie wydatków związanych z nabyciem tychże towarów lub usług do kosztów uzyskania przychodów (za wyjątkami określonymi w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT).