ITPB4/423-110/14/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe, co oznacza, że pierwszy po zmianie rok podatkowy trwałby u Wnioskodawcy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia roku podatkowego uczelni niepublicznej w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia roku podatkowego uczelni niepublicznej w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma status uczelni niepublicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Organem założycielskim Wnioskodawcy jest osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, Wnioskodawca uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Wnioskodawca jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie rok podatkowy (obrotowy) u Wnioskodawcy rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września.

W dniu 1 października 2014 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Powyższa zmiana wprowadza nowy przepis, tj. art. 100 ust. 2b, nakazujący aby w uczelni rok obrotowy był rokiem kalendarzowym. Przepis art. 100 ust. 2b wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 57 ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższą zmianą przepisów uczelnia dokona odpowiednich zmian w statucie Uczelni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe, co oznacza, że pierwszy po zmianie rok podatkowy trwałby u Wnioskodawcy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że pierwszy rok podatkowy po zmianie u Wnioskodawcy będzie trwał od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rok obrotowy (również jego zmiany), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę i rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Rokiem podatkowym zgodnie z art. 11 ustawy Ordynacja podatkowa jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W myśl art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym może być okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Ponadto art. 8 ust. 3 tej ustawy stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. W celu postępowania zgodnie z powyższymi przepisami pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, przy czym nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), uczelnia niepubliczna oraz związek uczelni niepublicznych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, zwanego „rejestrem”.

Uczelnie niepubliczne są zatem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, uczelnie niepubliczne podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe (art. 8 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa roku obrotowym rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca ma status uczelni niepublicznej, a obecnie rok podatkowy (obrotowy) u Wnioskodawcy rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września. Tymczasem zgodnie z art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198) w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza się art. 100 ust. 2b stanowiący, że w uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Stosownie natomiast do art. 57 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, art. 100 ust. 2b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Nadmienić jednak trzeba, że w tej konkretnej sprawie zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku zmiany roku obrotowego, nie normuje kwestii zmiany roku podatkowego, bowiem to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje zasady i termin zmiany roku podatkowego.

Jeżeli zatem Wnioskodawca w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego zawiadomił o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, uprzednio zmieniając statut uczelni (art. 8 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), wówczas nowy rok podatkowy u Wnioskodawcy będzie trwał od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Natomiast, jeżeli Wnioskodawca nie spełnił powyższego wymogu, tj. nie dotrzymał terminu na zawiadomienie o zmianie roku podatkowego, wówczas jego nowy rok podatkowy będzie trwał od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podkreślenia jednak wymaga, że – z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności treść postawionego pytania wyznaczającego zakres żądania Wnioskodawcy – niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy rozdziału 1a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią bowiem, że interpretacja indywidualna wydana w tym trybie, może dotyczyć tylko przepisów prawa podatkowego, przy czym wnioskodawca jest zobowiązany wskazać je w złożonym wniosku. W konsekwencji, zakres żądania wnioskodawcy wyznacza:

  1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
  3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.