ITPB3/4510-526/15/PS | Interpretacja indywidualna

Spółka prosi o potwierdzenie, czy w związku z jej utworzeniem na skutek przekształcenia SKA prawidłowym jest stanowisko, iż pierwszym rokiem podatkowym Spółki jest okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w związku z czym pierwsze zeznanie podatkowe powinno zostać złożone w terminie do 31 marca 2017 roku i jednocześnie pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok zostanie złożone do urzędu skarbowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-526/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. podatnik
  2. przekształcanie
  3. przekształcanie podmiotów
  4. przepisy przejściowe
  5. rok podatkowy
  6. spółka komandytowo-akcyjna
  7. spółka osobowa
  8. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  9. zmiana przepisów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia pierwszego roku podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę z o. o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia pierwszego roku podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę z o. o.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 1 września 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Wnioskodawca z siedzibą w Y (dalej: Spółka) została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka ta powstała z przekształcenia w nią X Spółki z ograniczoną odpowiedzialności S.K.A. (dalej: SKA), na skutek czego w tym samym dniu spółka przekształcana (SKA) stała się spółką przekształconą (art. 552 Kodeksu Spółek Handlowych, zwanego danej ksh).

Przekształcenie osobowej spółki prawa handlowego w spółkę kapitałową skutkowało koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki komandytowo-akcyjnej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia (zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm., zwana dalej Ustawą o rachunkowości) oraz otwarcia przez spółkę z o. o. ksiąg rachunkowych na dzień zmiany formy prawnej, czyli w dniu wpisu spółki przekształconej do rejestru (art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości). Przy czym wymaga podkreślenia, iż ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, z których wynika, iż zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z przekształceniem skutkuje jednoczesnym zakończeniem roku obrotowego. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Spółka przekształcana (SKA) miała przyjęty w umowie spółki drugi rok obrotowy trwający od dnia 1.10.2013 r. do 30.09.2015 r. W par. 23 Umowy Spółki z dnia 10 sierpnia 2015 r. wskazano, że rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2016 r. Z dniem przekształcenia, czyli z dniem 1.09.2015 r. w Dziale 3 rubryka 5 informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS wpisano, że dniem kończącym pierwszy rok obrotowy, za który Spółka zobowiązana będzie złożyć sprawozdanie finansowe jest dzień 31.12.2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Spółka prosi o potwierdzenie, czy w związku z jej utworzeniem na skutek przekształcenia SKA prawidłowym jest stanowisko, iż pierwszym rokiem podatkowym Spółki jest okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w związku z czym pierwsze zeznanie podatkowe powinno zostać złożone w terminie do 31 marca 2017 roku i jednocześnie pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok zostanie złożone do urzędu skarbowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej jako: updop) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2a updop w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 5 updop osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Wykładnia celowościowa i językowa ww. przepisów potwierdza jednoznacznie, że w przypadku, w którym dany podmiot nie był dotychczas uznawany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (np. spółka komandytowo-akcyjna sprzed zmiany przepisów updop, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.), a obecnie zaliczany jest do grona takich podatników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), znajdują zastosowanie przepisy odnoszące się do wyboru roku podatkowego, co potwierdza odesłanie do treści art. 8 ust. 1 updop.

Spółka przed przekształceniem nie była podatnikiem w rozumieniu updop. Po przekształceniu Spółka stała się podatnikiem w rozumieniu updop, a więc zaktualizował się obowiązek dokonania zawiadomienia, uregulowany w art. 8 ust. 5 updop. W ocenie Spółki datą rozpoczęcia przez nią działalności w rozumieniu wyżej przywołanych przepisów jest data jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS (data, w której zarejestrowano jej powstanie na skutek przekształcenia). Potwierdza to również brzmienie art. 16k ust. 11 pkt 2) updop, zgodnie z którym podatnikami rozpoczynającymi działalność są m.in. podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną. Z założenia racjonalności ustawodawcy należy wyprowadzić wniosek, iż stosowane w jednym akcie prawnym identycznie brzmiące pojęcia mają takie same znaczenia. Jeżeli w jednym z przepisów ustawy dokonano wyjaśnienia danego pojęcia, to brak jest podstaw do nadawania jemu odmiennego znaczenia, chyba że odrębny przepis wyraźnie tak stanowi.

W ocenie Spółki w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 8 ust. 6 updop, który wprawdzie odnosi się do przypadku zamknięcia, otwarcia ksiąg rachunkowych, jednakże dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zamknięcie ksiąg następuje w trakcie przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Inaczej mówiąc podmiotem zobowiązanym do zamknięcia ksiąg rachunkowych musi być podatnik, a zamknięcie powinno nastąpić w trakcie przyjętego przez niego roku podatkowego. W sytuacji natomiast, w której Spółka przekształcana nie była do czasu przekształcenia podatnikiem podatku dochodowego, a stała się takim podatnikiem na skutek przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przepis ten nie znajduje zastosowania.

W związku z powyższym w ocenie Spółki jest ona uprawniona na podstawie art. 8 ust. 5, w związku z art., 8 ust. 1 i 2a updop, do wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym i przyjęcia za pierwszy rok podatkowy okresu od dnia rozpoczęcia działalności (tj. od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powstałego z przekształcenia nie-podatnika) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. IS.I/2-4230/1/06.

W powołanym powyżej piśmie organ podatkowy rozstrzygał wprawdzie w odmiennym stanie faktycznym, a mianowicie o przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o., jednakże argumenty w nim zawarte znajdują w opinii Spółki zastosowanie również w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu niniejszej interpretacji organ wskazał: "Jakkolwiek spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej wstępuje we wszystkie jej prawa i obowiązki, na gruncie przepisów innych ustaw, a ponadto art. 93a 1 pkt 2 ordynacji podatkowej zakłada, że spółka powstała z przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki, to niemniej na gruncie przepisów ustaw o podatku dochodowym, w świetle wyżej wskazanych przepisów, nie można mówić o kontynuacji praw i obowiązków nabytych przez wspólników spółki cywilnej, przez spółkę kapitałową. Stąd też spółka z o. o. powstała po przekształceniu spółki osobowej jest nowym podmiotem praw i obowiązków na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym organ odwoławczy stwierdza, że spółka z o. o. "R." jako osoba prawna po raz pierwszy podjęła działalność, zatem stosownie do zapisu art. 8 ust. 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może przyjąć rok podatkowy zgodny z rokiem obrotowym trwającym od 30.12.2005 r. do 31.12.2006 r."

Reasumując, zdaniem Spółki jej pierwszy rok podatkowy rozpoczął się z dniem 1 września 2015 r. i zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku, stąd zeznanie podatkowe CIT-8 powinno być złożone za powyższy okres w terminie do 31 marca 2017 roku, natomiast pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok powinno zostać złożone zgodnie z art. 27 ust. 2 updop, tj. w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejściaw życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387 - dalej: „ustawa nowelizująca”), spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędąca osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegały natomiast przychody (dochody) wspólnika takiej spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 1 września 2015 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowo - akcyjnej, na skutek czego w tym samym dniu spółka przekształcana (SKA) stała się spółką przekształconą.

Zgodnie bowiem z art. 552 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2003 r., poz. 1030, z późn. zm.) spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Art. 553 § 1 ww. Kodeksu stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Natomiast kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych w takich sytuacjach reguluje ww. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Obowiązujące zasady w tym względzie wyrażone zostały w art. 93a § 1 pkt 2, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest co do zasady związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego.

Po przekształceniu spółki osobowej (niebędącej podatnikiem spółki komandytowo - akcyjnej) w kapitałową (spółkę z o. o.) nie można mówić, na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych o tożsamości podmiotów kontynuujących działalność. Jak wskazano na wstępie w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podmiotem, w zakresie podatku dochodowego od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej w formie tej spółki, na którym spoczywał obowiązek podatkowy były osoby fizyczne będące wspólnikami spółki, nie zaś sama spółka. Do opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania jest dochód wspólników z udziału w spółce, ustalony zgodnie z zasadą zapisaną w art. 8 ust. 1 tej ustawy, a nie dochód spółki. Dla rozliczania podatku dochodowego od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zgodnie z zapisem art. 11 ustawy - Ordynacja podatkowa. Po przekształceniu spółki osobowej w kapitałową podmiotem praw i obowiązków w zakresie podatku dochodowego staje się spółka kapitałowa (osoba prawna), nie jej wspólnicy. Do opodatkowania osób prawnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy podmiotem, na którym spoczywa obowiązek podatkowy jest osoba prawna. Przedmiotem opodatkowania jest dochód spółki kapitałowej jako osoby prawnej.

Jak wskazano w stanie faktycznym przekształcenie osobowej spółki prawa handlowego w spółkę kapitałową skutkowało koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki komandytowo-akcyjnej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia oraz otwarcia przez spółkę z o. o. ksiąg rachunkowych na dzień zmiany formy prawnej, czyli w dniu wpisu spółki przekształconej do rejestru

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3, na dzień zmiany formy prawnej.

Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, dla swoich celów posługuje się pojęciem roku podatkowego a nie roku obrotowego. Oznacza to, iż dla celów podatkowych przyjęty rok może się różnić od obrotowego.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych (art. 8 ust. 2 ustawy).

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a ustawy).

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych podejmuje po raz pierwszy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrał rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym – może przyjąć za pierwszy rok podatkowy okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe (art. 8 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z ust. 4 tej regulacji, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 5).

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 6 ww. ustawy jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w wyniku przekształcenia spółki osobowej, powstałą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uznać należy za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Spółka z o.o. otwiera księgi rachunkowe na dzień wpisu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem otwarcia ksiąg rachunkowych w przekształconej spółce z o.o. rozpoczyna się rok podatkowy.

Jakkolwiek spółka z o.o. powstała wyniku przekształcenia spółki osobowej wstępuje we wszystkie jej prawa i obowiązki, na gruncie przepisów innych ustaw, a ponadto art. 93a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej zakłada, że spółka powstała z przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki, to niemniej na gruncie przepisów ustaw o podatku dochodowym, w świetle wyżej wskazanych przepisów, nie można mówić o kontynuacji praw i obowiązków nabytych przez wspólników spółki komandytowo - akcyjnej, przez spółkę kapitałową. Stąd też spółka z o. o. powstała po przekształceniu spółki osobowej jest nowym podmiotem praw i obowiązków na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, w przypadku przekształcenia opisanego w stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 8 ust. 5, w związku z art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Spółka uprawniona będzie do wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym i przyjęcia za pierwszy rok podatkowy okresu od dnia rozpoczęcia działalności (tj. od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powstałego z przekształcenia nie-podatnika) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Natomiast w związku z tym, że spółka przekształcana (jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego) nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania nie znajdzie art. 8 ust. 6 ww. ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 2 tej ustawy, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

W związku z powyższym stanowisko Spółki, w świetle którego jej pierwsze zeznanie podatkowe CIT-8 powinno być złożone w terminie do 31 marca 2017 roku, natomiast pierwsze sprawozdanie finansowe za ten rok powinno zostać złożone zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, tj. w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego – jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.