ITPB3/423-345/11/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zgodnie z art. 12 Ustawy Zmieniającej, Spółka, jako podatnik którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., powinna stosować do końca pierwszego roku podatkowego (t.j. 31 października 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (poza art. 18 ww. ustawy, który winien być stosowany jedynie do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz poza art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ww. ustawy, które to przepisy powinny być stosowane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2011 r. (data wpływu 15 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2011 r. oraz 15 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie możliwości stosowania przepisów ww. ustawy w pierwszym roku podatkowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2011 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie możliwości stosowania przepisów ww. ustawy w pierwszym roku podatkowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. W dniu 11 sierpnia 2011 r. wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A.” Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona w dniu 15 grudnia 2010 r. Zgodnie z paragrafem 17 Umowy Spółki rok podatkowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada 2011 roku do 31 października kolejnego roku. Natomiast pierwszy rok podatkowy Spółki trwa od 15 grudnia 2010 r. do 31 października 2011 r.

Spółka rozpoczęła po raz pierwszy działalność w grudniu 2010 r. – Spółka została założona w dniu 15 grudnia 2010 r. i jeszcze w tym samym miesiącu dokonała zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o wybraniu roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 12 Ustawy Zmieniającej, Spółka, jako podatnik którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., powinna stosować do końca pierwszego roku podatkowego (t.j. 31 października 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (poza art. 18 ww. ustawy, który winien być stosowany jedynie do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz poza art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ww. ustawy, które to przepisy powinny być stosowane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym do końca przyjętego roku podatkowego (t.j. do 31 października 2011 r.) powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. - zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 Ustawy Zmieniającej (poza art. 19b ww. ustawy, który winien być stosowany jedynie do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz poza art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ww. ustawy, które to przepisy powinny być stosowane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (z zastrzeżeniami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy Zmieniającej).

Wnioskodawca stwierdza, że nie ulega wątpliwości, iż Spółka spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, a mianowicie:

  • rok podatkowy Spółki jest inny niż kalendarzowy (trwa od 1 listopada do 31 października);
  • obecny rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (mianowicie 15 grudnia 2010 r.).

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż spełniła również warunki, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j.:

  • w umowie Spółki widnieje postanowienie, iż rok podatkowy Spółki jest inny niż kalendarzowy i trwa kolejnych dwanaście miesięcy (t.j. 1 listopada - 31 października);
  • Spółka rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r.;
  • Spółka złożyła w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego aniżeli kalendarzowy.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.” Oznacza to, że pierwszy rok podatkowy Spółki trwa od dnia rozpoczęcia działalności (co miało miejsce w grudniu 2010 r.) do 31 października 2011 r.

Mając na uwadze regulacje Ustawy Zmieniającej, w opinii Spółki w przedstawionym stanie faktycznym do końca obecnego roku podatkowego (t.j. do 31 października 2011 r.) Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Twierdzenie to nie odnosi się do art. 19b tej ustawy oraz art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a omawianej ustawy, dla których Ustawa Zmieniająca przewiduje rozwiązania szczególne - mianowicie, art. 19b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 30 kwietnia 2011 r. winien być stosowany jedynie do tego dnia, a art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ww. ustawy winny być stosowane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.