IPPP1/443-1193/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia roku podatkowego dla celów rozliczenia podatku VAT
IPPP1/443-1193/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
  1. mały podatnik
  2. rok podatkowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia roku podatkowego dla celów rozliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia roku podatkowego dla celów rozliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest zarejestrowana jako mały podatnik VAT i rozlicza się metodą kasową. Zgodnie ze statutem rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 października i kończy 30 września.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla potrzeb prawidłowego wyliczenia limitu, o którym stanowi przepis art. 2 pkt 25 ustawy VAT, rokiem podatkowym dla Spółki jest rok wybrany przez Spółkę w ramach przepisów o podatku dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla potrzeb ustawy VAT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, nawet jeżeli Spółka przyjęła inny rok obrotowy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ordynacja podatkowa, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Zasadą jest zatem, iż rok podatkowy utożsamiać należy z rokiem kalendarzowym, tj. zamkniętym okresem między 1 stycznia a 31 grudnia. Przepis ten dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania tej kwestii przez ustawy podatkowe, jednakże zawsze będzie stanowić wyjątek od wspomnianej zasady.

Taka ewentualność dopuszczona została w ramach przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (vide art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jednakże przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i nie należy go stosować na gruncie przepisów ustawy VAT. Zakres praw i obowiązków obejmujących podatek od towarów i usług regulowany jest bowiem przepisami ustawy VAT i według zasad przewidzianych tą ustawą.

Na obowiązki związane z rozliczeniem VAT nie mają wpływu również uregulowania z zakresu ustawy o rachunkowości. Zatem nawet jeżeli Spółka, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przyjęła inny rok obrotowy niż kalendarzowy, pozostaje to bez wpływu na jej rozliczenia z tytułu VAT.

Skoro zatem ustawa VAT nie zawiera szczególnych unormowań w przedmiotowym zakresie, zastosowanie mieć będzie ogólna zasada precyzowana w ramach cytowanego wyżej art. 11 Ordynacja podatkowa.

Stwierdzić zatem należy, iż dla potrzeb ustawy VAT rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, niezależnie od tego, jaki rok obrotowy przyjęła Spółka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Pod pojęciem małego podatnika – na mocy art. 2 pkt 25 ustawy – rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, aby podatnik podatku od towarów i usług spełniał definicję małego podatnika – wartość dokonanej przez niego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie może przekroczyć, w poprzednim (do badanego okresu) roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako mały podatnik VAT i rozlicza się metodą kasową. Zgodnie ze statutem rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 października i kończy 30 września.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą roku podatkowego jaki należy przyjąć dla potrzeb prawidłowego wyliczenia limitu, o którym stanowi przepis art. 2 pkt 25 ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla potrzeb ustawy o VAT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, nawet jeżeli Spółka przyjęła inny rok obrotowy.

W odniesieniu do powyższych wątpliwości należy wskazać, że pojęcie roku podatkowego nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jednak jego znaczenie wyjaśnione zostało w Ordynacji podatkowej. Stosownie do treści art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak wskazuje się w doktrynie prawa podatkowego, rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia.

Tym samym, dla prawidłowego wyliczenia limitu, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, Wnioskodawca winien za rok podatkowy przyjąć rok kalendarzowy.

Tym samym Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

mały podatnik
ITPP1/443-1266/14/DM | Interpretacja indywidualna

rok podatkowy
ILPB3/423-441/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.