IPPB6/4510-463/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Identyfikacja zagranicznych spółek kontrolowanych, opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz obowiązki podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółką kontrolowaną – jest prawidłowe;
 • opodatkowania dochodów osiągniętych przez Spółkę holenderską – jest prawidłowe;
 • ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych przez Spółkę holenderską
 • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek – jest prawidłowe;
 • ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej – jest prawidłowe;
 • składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie identyfikacji zagranicznych spółek kontrolowanych, opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz obowiązków podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka polska”) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „RP”), polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości, Spółka polska będzie posiadać 100% udziałów w spółce kapitałowej - Besloten Vennootschap (B.V.- odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Holandii, będącej holenderskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka holenderska”), przez okres dłuższy niż 30 dni. Spółka holenderska będzie podlegać w Holandii obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka holenderska będzie mieć charakter holdingowy oraz może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi (udziały, akcje, certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym aktywów niepublicznych) oraz udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Spółka holenderska nie będzie prowadziła innego rodzaju działalności gospodarczej niż wskazany. Rok podatkowy Spółki holenderskiej nie będzie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

W pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej, Spółka holenderska opłaci nowowyemitowane certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Fundusz 2”) certyfikatami inwestycyjnym w innym polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Funduszu 1”). W związku z wymienioną transakcją Spółka holenderska uzyska w Holandii przychód podatkowy w wysokości wartości rynkowej objętych certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 (odpowiadającej wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1 przeznaczonych na ich opłacenie). Dochód uzyskany przez Spółkę holenderską w związku z wymienioną transakcją nie będzie podlegał w Holandii zwolnieniu z podatku dochodowego - będzie podlegał opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym, według stawki 20%, jeżeli Spółka holenderska uzyska dochód na poziomie 200.000 EUR albo według stawki 25%, jeżeli Spółka holenderska uzyska dochód ponad 200.000 EUR. W roku podatkowym, w którym Spółka holenderska dokona opłacenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 2, poza wskazanym przychodem z tytułu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2, Spółka holenderska nie uzyska innych przychodów pasywnych, które byłyby opodatkowane stawką podatku dochodowego w Holandii niższą o co najmniej 25% od stawki 19% czyli stawką 14,25% lub były zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii (poza zwolnieniami wynikającymi z Dyrektywy Rady 2011/96 UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29 grudnia 2011 r. str. 8, z późn. zm.). W pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej, Spółka polska (Wnioskodawca) nie będzie jej wspólnikiem, ani pośrednio posiadać udziałów w kapitale, praw głosu bądź prawa do uczestnictwa w zysku Spółki holenderskiej.

Natomiast w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej, kiedy Spółka polska stanie się jej wspólnikiem, Spółka holenderska może sprzedać na rzecz Spółki polskiej certyfikaty inwestycyjne w Funduszu 2 (dalej: „Papiery wartościowe”). Sprzedaż przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych może podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii. Zwolnienie to byłoby w takim przypadku tzw. zwolnieniem partycypacyjnym, uregulowanym zgodnie z wewnętrznym prawem holenderskim i nie będzie zwolnieniem wynikającymi z Dyrektywy Rady 2011/96 UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29 grudnia 2011 r. str. 8, z późn. zm.).

W transakcję sprzedaży Papierów wartościowych zaangażowana będzie polska firma inwestycyjna tj. polski dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom maklerski”). Roszczenie Spółki holenderskiej względem Spółki polskiej o zapłatę ceny za Papiery wartościowe może zostać potrącone z roszczeniem Spółki polskiej względem Spółki holenderskiej o wypłatę wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej, posiadanych przez Spółkę polską. Tym samym, potrącenie roszczeń wzajemnych Spółki polskiej oraz Spółki holenderskiej będzie stanowiło efektywną zapłatę ceny za Papiery wartościowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka holenderska powinna zostać uznana za zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT dla Spółki polskiej, jeśli jej dochody z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych będą podlegać tzw. zwolnieniu partycypacyjnemu w Holandii...
 2. Czy dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską w jej pierwszym roku podatkowym z tytułu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1 będzie opodatkowany w Spółce polskiej, zgodnie z przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT...
 3. Czy dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską w jej drugim roku podatkowym z tytułu sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych będzie opodatkowany w Spółce polskiej zgodnie z przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT...
 4. W wypadku uznania, że dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską w jej drugim roku podatkowym z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych będzie opodatkowany w Spółce polskiej zgodnie z przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT, w jaki sposób Spółka polska powinna ustalić dochód (przychód, koszt uzyskania przychodu) z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych przez Spółkę holenderską...
 5. Czy Spółka polska, jako jedyny udziałowiec Spółki holenderskiej, będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o którym mowa w art. 24a ustawy o CIT, w której uwzględni Spółkę holenderską, nawet jeżeli Spółka holenderska nie będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o C1T...
 6. Czy Spółka polska powinna ewidencjonować zdarzenia zachodzące w Spółce holenderskiej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la ustawy o CIT, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT...
 7. Czy Spółka polska będzie zobowiązana do: zapłaty podatku od dochodu uzyskanego przez Spółkę holenderską w związku ze sprzedażą przez Spółka holenderską Papierów wartościowych w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej oraz do złożenia stosownego zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez Spółkę holenderską...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W ocenie Wnioskodawcy, dla uznania spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną wszystkie warunki wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) muszą być spełnione łącznie. W opinii Wnioskodawcy, Spółka holenderska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej. Zaznaczyć jednak należy, że Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej po sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych (dochód zrealizowany na transakcji będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii i wszystkie warunki ujęte w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT zostaną spełnione) tj. w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską z tytułu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1 powstały w pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej nie będzie opodatkowany w Spółce polskiej zgodnie przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT, ponieważ Spółka holenderska na skutek przeprowadzenia wskazanej transakcji nie stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że Spółka holenderska po sprzedaży Papierów wartościowych w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, dochód Spółki holenderskiej za drugi rok podatkowy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o CIT, będzie w myśl art. 24a ust. 1 ustawy o CIT opodatkowany CIT w Spółce Polskiej, według stawki 19%.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki holenderskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT powinien zostać ustalony w ten sposób, że:
  • przychodem podatkowym będzie cena za Papiery wartościowe, określona w umowie ich sprzedaży,
  • kosztem podatkowym będzie wartość wydatków poniesionych przez Spółkę holenderską na objęcie Papierów wartościowych, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie Papierów wartościowych, czyli wartość rynkowa certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1, którymi opłacone zostaną certyfikaty inwestycyjne w Funduszu 2, tj. wartość certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1 z dnia ich wniesienia do Funduszu 2.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, że Spółka holenderska spełnia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, co zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, Spółka polska będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, w którym uwzględniona zostanie Spółka holenderska.
 6. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dopiero po sprzedaży Papierów wartościowych (zakładając, że pozostałe warunki zostaną spełnione), Spółka polska będzie zobowiązana do ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce holenderskiej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la, od momentu kiedy Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, tj. od momentu, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 24a ust. 1 pkt 3 lit. a-c ustawy o CIT.
 7. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Spółka holenderska po sprzedaży Papierów wartościowych będzie w swoim drugim roku podatkowym spełniać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT dla uznania jej z zagraniczną spółkę kontrolowaną, Spółka polska będzie zobowiązana do złożenia do właściwego urzędu skarbowego odrębnego zeznania o wysokości dochodu Spółki holenderskiej osiągniętego w drugim roku podatkowym tej spółki i ewentualnie do wpłacenia podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez Spółkę holenderską.

Ad. 1

Spółka holenderska powinna zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Spółki polskiej w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w momencie, w którym Spółka holenderska osiągnie dochód ze sprzedaży Papierów wartościowych, który będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii, ponieważ od tego momentu zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT użyte we wskazanym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka - oznacza:
  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Jak stanowi art. 24a ust. 3 ustawy o CIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

W myśl art. 24a ust. 6 ustawy o CIT dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Jak stanowi art. 24a ust. 12 ustawy o CIT od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b stosuje się odpowiednio.

W mysi art. 24a ust. 18 ustawy o CIT przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Mając powyższe przepisy na uwadze należy wskazać, że Spółka holenderska będzie zagranicznym rezydentem podatkowym, posiadającym siedzibę w Holandii - państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w związku z tym Spółka holenderska nie może być uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 1-2 ustawy o CIT.

Wobec powyższego, należy sprawdzić czy względem Spółki holenderskiej zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 24a ust. 3 lit. a-c ustawy o CIT. Podkreślenia wymaga, że aby Spółka holenderska mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 lit. a-c ustawy o CIT muszą być spełnione łącznie.

Spółka polska będzie posiadać bezpośrednio udziały w Spółce holenderskiej od jej drugiego roku podatkowego, nieprzerwanie przez okres 30 dni, a zatem warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie spełniony dopiero w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.

Więcej niż 50% przychodów Spółki holenderskiej, które będą osiągnięte w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej będzie pochodzić ze sprzedaży Papierów wartościowych. Tym samym, warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną również zostanie spełniony.

Ustawa o CIT przewiduje stawkę podatku dochodowego w wysokości 19%. Stawka niższa o co najmniej 25% stawki podstawowej obowiązującej w Polsce wyniesie maksymalnie 14,25%. Zgodnie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, aby spółka zagraniczna była uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, osiągane przez nią w roku podatkowym przychody pasywne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 przywołanego przepisu powinny być opodatkowane stawką niższą niż 14,25%, zwolnione lub wyłączone z opodatkowania (poza zwolnieniami, o których mowa w Dyrektywie Rady nr 2011/96 UE.

W Holandii, dochody osiągane przez spółkę kapitałową B.V. mogą podlegać tzw. zwolnieniu partycypacyjnemu. Holenderskie zwolnienie partycypacyjne nie wynika z Dyrektywy Rady nr 2011/96 UE.

Biorąc zatem pod uwagę, iż dochody z tytułu sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii, uznać należy, że warunek wskazany w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Spółki polskiej zostanie spełniony. Innymi słowy Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej od momentu sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków) tj. w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.

Zaznaczyć należy, że warunek ujęty w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT nie zostanie spełniony względem Spółki holenderskiej w pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej tj. w wypadku opłacenia przez Spółkę holenderską certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1, ponieważ transakcja ta będzie opodatkowana holenderskim podatkiem dochodowym, według stawki wyższej niż 14,25%. Tym samym Spółka holenderska nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną po przeprowadzeniu wskazanej transakcji (zakładając, że pozostałe przesłanki zostaną spełnione i Spółka holenderska w pierwszym roku podatkowym nie osiągnie innych przychodów pasywnych), ponieważ dochód tej Spółki będzie opodatkowany podatkiem dochodowym w Holandii według stawki wyższej niż 14,25%.

Tym samym, z uwagi na to, że dla uznania spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną wszystkie warunki wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT muszą być spełnione łącznie, w opinii Wnioskodawcy, Spółka holenderska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej. Zaznaczyć jednak należy, że Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej po sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych (dochód zrealizowany na transakcji będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii i wszystkie warunki ujęte w art. 24a ust. 3 pkt ustawy o CIT zostaną spełnione) tj. w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.

Ad. 2

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Mając powyższe na względzie, jak to już zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, aby uznać, że dana spółka zagraniczna jest zagraniczną spółka kontrolowaną należy sprawdzić czy względem Spółki holenderskiej zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 24a ust. 3 lit. a-c ustawy o CIT w pierwszym roku podatkowym tej spółki. Podkreślenia wymaga, że aby Spółka holenderska mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 lit. a-c ustawy o CIT muszą być spełnione łącznie.

Spółka polska będzie posiadać bezpośrednio udziały w Spółce holenderskiej od jej drugiego roku podatkowego nieprzerwanie przez okres 30 dni, a zatem warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie spełniony dopiero w drugim roku podatkowym tej Spółki, natomiast nie zostanie spełniony w jej pierwszym roku podatkowym, kiedy jej wspólnikiem nie będzie Spółka polska.

Więcej niż 50% przychodów Spółki holenderskiej, które będą osiągnięte w pierwszym i drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej będzie pochodzić ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie spełniony zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.

Ustawa o CIT przewiduje stawkę podatku dochodowego w wysokości 19%. Stawka niższa o co najmniej 25% stawki podstawowej obowiązującej w Polsce wyniesie maksymalnie 14,25%.

Zgodnie art. 24a ust. 3 pkt 3, aby spółka zagraniczna była uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, osiągane przez nią w roku podatkowym przychody pasywne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 przywołanego przepisu powinny być opodatkowane stawką niższą niż 14,25%, zwolnione lub wyłączone z opodatkowania (poza zwolnieniami, o których mowa w Dyrektywie Rady nr 2011/96 UE.

Planowane przez Spółkę holenderską opłacenie certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1 w pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej będzie opodatkowane holenderskim podatkiem dochodowym według stawki wyższej niż 14,25%.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, uznać należy, że warunek wskazany w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT dla uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną nie zostanie spełniony.

Zaznaczyć jednak należy, że przesłanka w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT zostanie spełniona w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej, kiedy Spółka holenderska sprzeda Papiery wartościowe i na transakcji zrealizuje dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii, na podstawie tzw. zwolnienia partycypacyjnego.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej stanowi dochód spółki przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, a więc w którym podatnik uzyskał w spółce pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Tym samym, podstawę opodatkowania dla Spółki polskiej będzie mógł stanowić tylko dochód Spółki holenderskiej przypadający na jej drugi rok podatkowy, gdyż dopiero w drugim roku podatkowym Spółki Holenderskiej Spółka polska stanie się udziałowcem Spółki holenderskiej.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską z tytułu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1 powstały w pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej nie będzie opodatkowany w Spółce polskiej zgodnie przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT.

Podsumowując, z uwagi na to, że w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT dla uznania spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną wszystkie warunki wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT muszą być spełnione łącznie, w opinii Wnioskodawcy, Spółka holenderska nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej w pierwszym roku podatkowym Spółki holenderskiej tj. po opłaceniu przez Spółkę holenderską certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1. Tym samym, dochód osiągnięty przez Spółkę holenderską z tytułu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2 certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1 nie będzie opodatkowany w Spółce polskiej zgodnie przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej ustawy o CIT.

Zaznaczyć jednak należy, że Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej po sprzedaży prze Spółkę holenderską Papierów wartościowych (dochód zrealizowany na transakcji będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii) tj. w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej.

Ad. 3

Jak zastało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, Spółka holenderska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej tj. po dokonaniu przez Spółkę holenderską sprzedaży Papierów wartościowych, na której to transakcji zrealizowany zostanie dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a (spółka polska posiadała 25% udział w spółce zagranicznej nieprzerwanie przez okres 30 dni), albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9 (zasadniczo, rok podatkowy spółki zagranicznej, o ile podatnik nie wykaże inaczej), w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT dochodem, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, ze Spółka holenderska po sprzedaży Papierów wartościowych w drugim roku podatkowym Spółki holenderskiej stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, dochód Spółki holenderskiej za drugi rok podatkowy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o CIT, będzie opodatkowany w myśl art. 24a ust. 1 ustawy o CIT w Spółce Polskiej, według stawki 19%

Ad. 4

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a (spółka polska posiadała 25% udział w spółce zagranicznej nieprzerwanie przez okres 30 dni), albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9 (zasadniczo, rok podatkowy spółki zagranicznej, o ile podatnik nie wykaże inaczej), w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT dochodem, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Mając powyższe względzie, Wnioskodawca zajmuje stanowisko, że dochód Spółki holenderskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej począwszy od drugiego roku podatkowego Spółki holenderskiej, powinien, zgodnie z przepisami o zagranicznej spółki kontrolowanej ustawy o CIT, zostać ustalony na podstawie polskich przepisów ustawy o CIT.

W myśl art. 24a ust 6 ustawy o CIT dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest uzyskana w roku podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania określonymi zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Tym samym, ustalając dla Spółki holenderskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, dochód z tytułu transakcji sprzedaży przez Spółkę holenderską Papierów wartościowych należy w szczególności wziąć pod uwagę art. 12,14,15 oraz 16 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 art. 12 oraz art. 14 ustawy o CIT, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 wskazanego przepisu, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Tym samym, zakładając, że cena za Papiery wartościowe (będące prawami majątkowymi w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o CIT) ustalona w umowie sprzedaży zawartej przez Spółkę holenderską ze Spółką polską będzie odpowiadać ich wartości rynkowej, przychodem Spółki holenderskiej z tytułu wskazanej transakcji będzie cena za Papiery wartościowe określona w umowie ich sprzedaży.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Jak stanowi przywołany przepis, wskazane wydatki są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów akcji oraz innych papierów wartościowych w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Tym samym, z uwagi na to, że Spółka holenderska nabyła Papiery wartościowe w wyniku objęcia nowowyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2, które opłaciła certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1, ustalając koszt podatkowy ze zbycia Papierów wartościowych należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez Spółkę holenderską na ich objęcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2) przez Spółkę holenderską, zgodnie z ustawą o CIT, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1 wniesionych przez Spółkę holenderską do Funduszu 2 w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2, z dnia wniesienia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1 do Funduszu 2, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów. Wartość ta odpowiadałaby wysokości przychodu osiągniętego przez Spółkę holenderską w związku z objęciem Papierów wartościowych w wyniku ich opłacenia certyfikatami inwestycyjnymi w Funduszu 1, gdyż zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka holenderska uzyska wtedy przychód podatkowy w wysokości wartości rynkowej Papierów wartościowych, odpowiadający wartości certyfikatów w Funduszu 1 przeznaczonym na opłacenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 2.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu podatkowego na sprzedaży Papierów wartościowych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów: z 26 marca 2015 r., sygn. ILPB3/423-711/14-3/JG (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu), z 30 maja 2012 r., sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy dochód Spółki holenderskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną, z tytułu sprzedaży Papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT powinien zostać ustalony w ten sposób, że:

 1. przychodem podatkowym byłaby cena za Papiery wartościowe, określona w umowie ich sprzedaży,
 2. kosztem podatkowym byłaby wartość odpowiadająca wydatkom poniesionym przez Spółkę holenderską na objęcie Papierów wartościowych, powiększonym o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie Papierów wartościowych tj. w szczególności wartość rynkowa certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 1 wniesionych do Funduszu 2 w celu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu 2, z dnia wniesienia certyfikatów inwestycyjnych.

Ad. 5

W myśl art. 24a ust. 13 ustawy o CIT polscy podatnicy są zobowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a ustawy o CIT, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym polscy podatnicy są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la ustawy o CIT, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT. Jak stanowi art. 24a ust. 14 ustawy o CIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 24a ust. 16 ustawy o CIT przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Tym samym, w myśl art. 24a ust. 13 ustawy o CIT, podatnicy, którzy są wspólnikami spółek zagranicznych, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 1, 2 oraz pkt 3 lit. a, są zobowiązani do prowadzenia rejestru tych spółek. Mając zatem na uwadze, że względem Spółki holenderskiej są spełnione warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, co zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, Spółka polska będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, w którym uwzględniona zostanie Spółka holenderska.

Spółka polska będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru spółek zagranicznych i uwzględnieniu w nim Spółki holenderskiej bez względu na to, czy Spółka holenderska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną, o ile zostanie spełniony warunek wskazany w art. 24a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów w szczególności w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2015 r., w sprawie o sygn. IPPB5/423-1082/14-2/AM (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Ad. 6

W myśl art. 24a ust. 13 ustawy o CIT podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a ustawy o CIT, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la ustawy o CIT, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT.

Jak stanowi art. 24a ust. 14 ustawy o CIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 24a ust. 16 ustawy o CIT przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Z przepisu art. 24a ust. 13 ustawy o CIT wynika zatem, że polski podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, jeżeli względem spółki zagranicznej spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a ustawy o CIT. Jak to zostało wykazane w uzasadnieniu odpowiedzi w związku z pytaniem nr 5 niniejszego wniosku, Wnioskodawca zajmuje stanowisko, że Spółka polska będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, w którym wykaże Spółkę holenderską.

Natomiast obowiązek zewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w spółce zagranicznej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la ustawy o CIT, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT, obciąża polskiego podatnika, wyłącznie w wypadku gdy dana spółka zagraniczna jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT.

Tym samym, skoro Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dopiero po sprzedaży Papierów wartościowych (zakładając, że pozostałe warunki zostaną spełnione), Spółka polska będzie zobowiązana do ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce holenderskiej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la, od momentu kiedy Spółka holenderska stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Spółki polskiej, tj. od momentu, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 24a ust. 1 pkt 3 lit a-c ustawy o CIT.

Ad. 7

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Ponieważ Spółka holenderska po sprzedaży Papierów wartościowych będzie w swoim drugim roku podatkowym spełniać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT dla uznania jej z zagraniczną spółkę kontrolowaną, Spółka polska będzie zobowiązana do złożenia do właściwego urzędu skarbowego odrębnego zeznania o wysokości dochodu Spółki holenderskiej osiągniętego w roku podatkowym i ewentualnie do wpłacenia podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez Spółkę holenderską.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, bowiem powołane interpretacje nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

W stanowisku własnym odnoszącym się do pytania nr 5 i 6 Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną art. 23a ust. 14 oraz art. 23a ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a winno być art. 24a ust. 14 oraz art. 24a ust. 16. Powyższe tut. Organ uznał za omyłkę pisarską.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.