IPPB6/4510-40/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo z punktu widzenia wymagań określonych w treści ust. 4 art. 8 przepisów Ustawy o CIT w zakresie prawidłowości zawiadomienia o zmianie roku obrotowego / podatkowego oraz czy zmiana ta została dokonana skutecznie w rozumieniu przepisów ust. 1 art. 8 ustawy o CIT i konsekwentnie czy prawidłowym jest przyjęcie, iż aktualnie rok obrotowy / podatkowy Spółki - jako pierwszy po zmianie rok obrotowy / podatkowy - rozpoczął się w styczniu 2015 r. i zakończy się 30 czerwca 2016 r., zgodnie z treścią ust. 3 art. 8 ustawy o CIT?
IPPB6/4510-40/15-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. podatek dochodowy od osób prawnych
  2. rejestracja
  3. rok kalendarzowy
  4. rok podatkowy
  5. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, z siedzibą w Polsce, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT) zarejestrowanym w RP oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej CIT). Prowadzi działalność gospodarczą, między innymi w zakresie świadczenia usług składowania zbóż i rzepaku. Rok podatkowy podatnika oraz rok obrotowy pokrywają się. Zgodnie z treścią par. 22 Umowy Spółki rok obrotowy / podatkowy (w brzmieniu obowiązującym do 12 grudnia 2014 r.) Spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Stan taki istniał przez cały okres funkcjonowania Spółki.

Dnia 12 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany roku obrotowego - ustalając, iż: rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca danego roku a kończy w dniu 30 czerwca roku następnego. Zmiana roku obrotowego odbyła się z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, w tym formy aktu notarialnego dla uchwały wspólników. Następnie zmiana ta została zgłoszona do KRS. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 22 stycznia 2015 r. wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do KRS zmiany roku obrotowego Spółki. Wnioskodawca dnia 28 stycznia 2015 r. zawiadomił Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o powyższej zmianie, przedstawiając jednocześnie odpis z KRS potwierdzający, iż w dacie zawiadomienia zmiana roku podatkowego jest już zmianą zarejestrowaną oraz akt notarialny z podjętą w tym przedmiocie uchwałą wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo z punktu widzenia wymagań określonych w treści ust. 4 art. 8 przepisów Ustawy o CIT w zakresie prawidłowości zawiadomienia o zmianie roku obrotowego / podatkowego oraz czy zmiana ta została dokonana skutecznie w rozumieniu przepisów ust. 1 art. 8 ustawy o CIT i konsekwentnie czy prawidłowym jest przyjęcie, iż aktualnie rok obrotowy / podatkowy Spółki - jako pierwszy po zmianie rok obrotowy / podatkowy - rozpoczął się w styczniu 2015 r. i zakończy się 30 czerwca 2016 r., zgodnie z treścią ust. 3 art. 8 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana roku podatkowego została dokonana skutecznie i aktualnie rok podatkowy Spółki, jako pierwszy rok podatkowy po zmianie - rozpoczął się w styczniu 2015 r. a zakończy się 30 czerwca 2016 r., zgodnie z wymaganiami ust. 3 art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawy o CIT). Kolejne lata podatkowe będą rozpoczynały się 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończyły 30 czerwca roku następnego.

Zgodnie z regulacjami art. 8 ustawy o CIT - rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Ponadto, w przypadku zmiany roku podatkowego, zgodnie z treścią ust. 3 art. 8 ustawy o CIT - za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Ustawodawca wymaga więc dla skutecznej zmiany roku podatkowego:

  • dokonania zmiany zapisu regulującego rok podatkowy w umowie spółki (w przypadku sp. z o.o.);
  • dokonania rejestracji przedmiotowej zmiany w KRS podatnika (w przypadku sp. z o.o.);
  • zawiadomienia o powyższej zmianie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego winno być dokonane najpóźniej w terminie do 30 dni licząc od ostatniego dnia ostatniego roku podatkowego, przy czym w dacie dokonania zawiadomienia zmiana winna być zmianą skuteczna (tj. zarejestrowaną w KRS).

W opisanym stanie faktycznym - podatnik dokonał wszystkich wymaganych czynności, dokonał ich w wymaganej prawem formie oraz w wymaganym ustawą o CIT terminie. Tym samym dokonaną zmianę roku podatkowego należy uznać za skuteczną.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 12 grudnia 2014 r. podjęło uchwałę o zmianie zapisu par. 22 Umowy Spółki określającego rok podatkowy. Zmiana została dokonana z zachowaniem formy aktu notarialnego. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana w KRS Spółki dnia 22 stycznia 2015 r. Następnie dnia 28 stycznia 2015 r. został o powyższym zawiadomiony naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Poprzedni rok podatkowy Spółki zakończył się 31 grudnia 2014 r. Termin na zgłoszenie zmiany roku podatkowego upływał więc 30 stycznia 2015 r. Zmiana roku podatkowego została zgłoszona przed upływem wskazanego terminu, tj. dnia 28 stycznia 2015 r.

Z uwagi na powyższe - w ocenie Wnioskodawcy - zmiana roku podatkowego została dokonana zgodnie z wymaganiami określonymi w treści art. 8 ustawy o CIT, tym samym zmianę tę należy uznać za skuteczną. Aktualnie więc - zdaniem Wnioskodawcy - trwający rok podatkowy, jako pierwszy po zmianie - rozpoczął się w styczniu 2015 r. a zakończy się z dniem 30 czerwca 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.