IPPB6/4510-248/16-3/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną Spółkę kontrolowaną na gruncie przepisów ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie uprawnienia do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

Spółka posiada nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni, więcej niż 25% udziałów w spółce J. S.A. (dalej: „Spółka zależna”) z siedzibą na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Spółka zależna podlega w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Mając na uwadze treść art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP Wnioskodawca dopuszcza możliwość, że Spółka zależna może stanowić wobec Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną. Jednocześnie Wnioskodawca zakłada, że w przypadku Spółki zależnej nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 24a ust. 17 ustawy o PDOP.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku ustalony rok podatkowy Spółki zależnej nie przekracza okresu 12 miesięcy. W obecnym, jak i w przyszłych latach podatkowych, Wnioskodawca będący udziałowcem Spółki zależnej może otrzymać od Spółki zależnej dywidendę (związaną z zyskami wypracowanymi w roku 2015 lub/i w kolejnych latach podatkowych).

Wnioskodawca przewiduje również możliwość wypłaty przez Spółkę zależną zaliczek na poczet dywidendy (w odniesieniu do analogicznych okresów, tj. roku 2015 lub/i kolejnych lat podatkowych). Kwoty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy mogą być wypłacane w trakcie roku podatkowego, którego dotyczą, oraz w roku podatkowym następującym po zakończonym roku podatkowym, którego dotyczą, nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną Spółkę kontrolowaną na gruncie przepisów ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na gruncie ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PDOP podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jest obowiązany odprowadzić podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, który wynosi 19% podstawy opodatkowania tej zagranicznej spółki kontrolowanej,

W myśl art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o PDOP, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym w odniesieniu do spółek, które nie mają siedziby lub zarządu w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tj. w odniesieniu do spółek, które posiadają siedzibę lub miejsce zarządu w państwie innym, niż: na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o PDOP; państwo, z którym i) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo ii) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.), został spełniony warunek posiadania przez podatnika nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej:

 • 25% udziału w kapitale lub
 • 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub
 • 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot i) dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej; ii) z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej (art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP).

W myśl art. 24a ust. 5 ustawy o PDOP kwoty nieodliczone zgodnie art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane na zasadach określonych w art. 24a ustawy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym tej spółki do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, to składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Przepis art. 24a ustawy o PDOP nie uzależnia możliwości odliczenia otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej kwoty dywidendy od tego, czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku podatkowego, którego ta dywidenda dotyczy, czy też po jego zakończeniu. Niemniej jednak, mając na uwadze, że podatnik jest obowiązany zapłacić podatek należny od dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym w terminie złożenia zeznania, o którym mowa art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP, kalkulacja podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej (w tym dokonanie odliczenia kwoty otrzymanej przez podatnika dywidendy) powinna zostać dokonana również w tym terminie.

Jednocześnie art. 24a ust. 5 ustawy o PDOP przewiduje możliwość dokonania odliczenia kwoty otrzymanej przez podatnika dywidendy w kolejnych pięciu latach podatkowych. W związku z powyższym należy uznać, że kwota dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej będzie podlegała w danym roku podatkowym odliczeniu od dochodu tej zagranicznej spółki kontrolowanej jedynie wówczas, gdy nie została już przez podatnika odliczona od dochodu osiągniętego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w poprzednich latach podatkowych.

W świetle powyższego należy przyjąć, iż zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o PDOP, za dany rok podatkowy podatnik jest uprawniony do odliczenia od przypadającego na niego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej kwoty dywidendy otrzymanej przez podatnika, pod warunkiem, że:

 • podatnik otrzymał tę dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, o którym mowa art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego oraz
 • dywidenda ta nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PDOP.

Przyjęcie stanowiska odmiennego niż zaprezentowane powyżej stałoby w oczywistej sprzeczności z literalną wykładnią przepisów ustawy o PDOP w zakresie dotyczącym opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych. Wynika to z faktu, że w treści przepisów ustawy o PDOP, w szczególności w treści art. 24a ustawy o PDOP, brak jest podstawy prawnej dla uzależnienia możliwości odliczenia dywidendy od tego, czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku podatkowego, którego dywidenda dotyczy, czy też po jego zakończeniu. W związku z tym należy przyjąć, że jedynymi wymogami, jakie muszą zostać spełnione, aby podatnik mógł odliczyć otrzymaną dywidendę są wskazane wyżej przesłanki wynikające z treści art. 24a ust. 5 oraz art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP.

Powyższe stanowisko znajduje bezpośrednie i wyraźne potwierdzenie w ocenie skutków regulacji przedstawionych w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1328 ze zm.; dalej: „ustawa zmieniająca”), która to ustawa wprowadziła do polskiego porządku prawnego przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych będące przedmiotem niniejszego wniosku. W toku konsultacji społecznych projektu ustawy zmieniającej podniesiono, że wypłata dywidendy zasadniczo następuje do zakończeniu roku obrotowego i podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, czyli już po upływie pierwotnie przewidzianego terminu do złożenia zeznania podatkowego. Mając powyższe na względzie, ustawodawca uznał, że uwagi w tym zakresie zasługują na uwzględnienie, co znalazło odzwierciedlenie we wprowadzeniu obowiązku złożenia zeznania w odniesieniu do dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W zawartej w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej ocenie skutków regulacji, a precyzyjnie w odpowiedziach na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych ustawodawca wskazał: „Termin taki powinien zapewnić efektywne odliczenie od dochodów z C. wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów. Tym samym, stanowisko zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej potwierdza w pełni przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy.

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy wyniki powyższej analizy przepisów ustawy o PDOP w zakresie dotyczącym możliwości odliczenia kwoty otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej dywidendy znajdą również zastosowanie do otrzymanych od zagranicznej spółki kontrolowanej kwot zaliczek na poczet dywidendy. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy o PDOP nie różnicują dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy, traktując oba rodzaje przychodów jako przychody z tytułu udziału w dochodach osób prawnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, również dywidenda wypłacona w formie zaliczkowej powinna mieścić się w hipotezie normy prawnej wywiedzionej z przepisu art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., sygn. IPPB6/4510-324/15-2/AM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2015 r., sygn. IPPB6/4510-285/15-4/AM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2015 r., sygn. IPPB6/4510-158/15-4/AM, oraz
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-15/15/AP.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na gruncie ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej zarówno kwoty otrzymanej dywidendy, jak i kwot zaliczek na poczet dywidendy, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 oraz art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodliczone w poprzednich latach podatkowych kwoty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy będą podlegać odliczeniu od przypadającego na podatnika dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej pod warunkiem, że zostaną wypłacone w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, jest zgodne z poglądem doktryny oraz ze stanowiskiem zaprezentowanym przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w Komentarzu do art. 24a ustawy o PDOP (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016, Legalis, C.H.Beck), gdzie wskazano, że „Termin dziewięciu miesięcy wynika z uwzględnienia postulatu podmiotów opiniujących projekt ustawy nowelizującej, że pierwotny termin zawarty w tych regulacjach uniemożliwiał odliczenie kwot dywidendy wypłaconej na podstawie sprawozdania finansowego po zakończeniu roku finansowego, dla którego sporządzono sprawozdanie. W obecnym brzmieniu wskazany termin zdaje się być racjonalny i umożliwia odliczenie kwot dywidendy faktycznie otrzymanej do dnia złożenia deklaracji. Wobec tego dywidenda otrzymana za rok 2015 do 30.9.2016 r. będzie możliwa do uwzględnienia w zeznaniu rocznym podatnika dotyczącym jego zagranicznej spółki kontrolowanej za rok 2015. Również zaliczki na dywidendę wypłacane w ciągu roku mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w roku, za który dywidenda jest należna. Taka interpretacja przepisów została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów w wydanych interpretacjach indywidualnych (przez Dyrektora IS w Katowicach dnia 1.7.2015 r., IBPB-1-2/4510-15/15/AR, Legalis i IBPB-1-2/4510-16/15/AP, Legalis). Warunkiem odliczenia dywidendy w obu przypadkach (zaliczki i pełnej kwoty dywidendy) jest:

 1. otrzymanie dywidendy w terminie złożenia zeznania:
 2. nie odliczenie uprzednio tej kwoty dywidendy od dochodu CFC osiągniętego w poprzednich latach podatkowych. Drugi z powyższych warunków oparty jest o brzmienie art. 24a ust. 5 PDOPrU, na mocy którego ustanowiono prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych”.

Stanowisko Wnioskodawcy podzieliły również organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych.

Przykładowo w przywołanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. IPPB6/4510-285/15-4/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że: „(...) Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile:

 • podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a Ustawy CIT),
 • dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 Ustawy CIT)”.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie również w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015r., sygn. IPPB6/4510-324/15-2/AM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 13 października 2015 r., sygn. IPPB6/4510-158/15-4/AM, oraz
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2015 r., sygn. IBFB-1-2/4510-15/15/AP.

Wnioskodawca chciałby również wskazać, że zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało potwierdzone na gruncie analogicznych przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej, zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), tj. art. 30f i art. 45 ust. 1aa tej ustawy (zawierających regulacje analogiczne do, odpowiednio, art. 24a i art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP).

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. IPPB1/4511 -987/15-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy, o ile otrzyma taka dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 45 ust. laa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)”.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na gruncie ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.