IPPB5/4510-435/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego przed utworzeniem i po zakończeniu działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego przed utworzeniem i po zakończeniu działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa założenie wraz z podmiotami powiązanymi lub podmiotem powiązanym Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu art. la ustawy o CIT. Rok podatkowy Wnioskodawcy oraz podmiotu/podmiotów, które wejdą w skład PGK może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym oraz może nie pokrywać się z rokiem podatkowym przyjętym przez PGK.

Wnioskodawca oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania PGK. W ramach PGK wnioskodawca będzie spółką dominującą i jednocześnie spółką reprezentującą PGK, odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe PGK w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 oraz art. la ust. 7 ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK...
 2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku utworzenia PGK, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK).

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK:

 • dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 • dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK.

Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia roku podatkowego przed utworzeniem i po zakończeniu działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej – za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwanymi dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Wskazać należy, także że na podstawie art. 1a ust. 3 umowa podatkowej grupy kapitałowej musi zawierać co najmniej:

 1. wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
 2. informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;
 3. określenie czasu trwania umowy;
 4. wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej;
 5. określenie przyjętego roku podatkowego.

W myśl art. 8 ust. 1 updop rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 2a w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, natomiast w przypadku podejmowania po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Podkreślić także należy, że na mocy art. 8 ust. 7 przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych. Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

 1. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 2. dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Podkreślić należy, że ustawodawca nie wprowadził do treści updop szczególnych postanowień dotyczących sposobu ustalenia przez spółkę kapitałową końca roku podatkowego, rozpoczętego w związku z odzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na skutek utraty tego statusu przez podatkową grupę kapitałową, której była członkiem. Oznacza to, że w powyższej sytuacji ma zastosowanie ogólna reguła określania roku podatkowego, zawarta w art. 8 ust. 1

Reasumując rok podatkowy poprzedzający utworzenie PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK, natomiast rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statusu PGK rozpocznie się dnia następnego po zakończeniu działalności PGK.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia roku podatkowego przed utworzeniem i po zakończeniu działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.