IPPB5/4510-419/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa założenie wraz z podmiotami powiązanymi lub podmiotem powiązanym Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu art. la ustawy o CIT. Rok podatkowy Wnioskodawcy oraz podmiotu/podmiotów, które wejdą w skład PGK może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym oraz może nie pokrywać się z rokiem podatkowym przyjętym przez PGK.

Wnioskodawca oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania PGK. W ramach PGK wnioskodawca będzie spółką dominującą i jednocześnie spółką reprezentującą PGK, odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe PGK w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 oraz art. la ust. 7 ustawy o CIT;

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy.

Uzasadnienie

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania, przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT, powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy, jest możliwe w dowolnym momencie danego roku podatkowego. W takim przypadku, przy spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących powstania PGK, PGK będzie miała rok podatkowy przyjęty w umowie podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie bowiem z art. la ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawy o CIT”), umowa PGK musi zawierać co najmniej:

  1. wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
  2. informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;
  3. określenie czasu trwania umowy;
  4. wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej;
  5. określenie przyjętego roku podatkowego.

Jednocześnie, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Na mocy art. 8 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przytoczone przepisy stosuje się analogicznie dla PGK. Mając to na względzie, w opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, umowa podatkowej grupy kapitałowej będzie wspomnianym w pozostałych przepisach innym dokumentem regulującym zasady ustrojowe innych podatników, w którym można określić rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Tym samym, na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, PGK ma możliwość wyboru roku podatkowego jako okresu następujących po sobie 12 kolejnych miesięcy, niekoniecznie stanowiącym rok kalendarzowy. Stanowisko takie również potwierdza brzmienie samego art. la, zgodnie z którym, umowa PGK musi zawierać określenie przyjętego roku podatkowego. Przepis ten oznacza więc w praktyce dowolność (w granicach ustalonych w art. 8 ust. 1-5 cyt ustawy) w zakresie ustalenia roku podatkowego PGK. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie możliwości modyfikacji roku podatkowego PGK, w przepisie art. la ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy nie byłaby przewidziana możliwość jego określenia samodzielnie przez PGK.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają ograniczeń w zakresie wyboru roku podatkowego przez PGK może ona rozpocząć działalność w dowolnym momencie roku kalendarzowego (przy zachowaniu warunków i terminów przewidzianych w art. la tej ustawy). Co więcej, okres trwania roku podatkowego przyjętego przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty wchodzące w skład przyszłej PGK pozostaje bez wpływu na możliwość określania roku podatkowego PGK, której członkiem stanie się Wnioskodawca.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.