IPPB5/423-946/11-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.09.2011 r. (data wpływu 22.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skuteczności zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skuteczności zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółką”) została powołana aktem notarialnym; z dnia 23 grudnia 2010 r. W tym samym dniu został wniesiony wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. W umowie Spółki określono, że jej rok podatkowy trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Umowa Spółki została złożona w właściwym sądzie rejestrowym wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2, zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm., zwana dalej: „ustawą o KRS”) w dniu 23 grudnia 2010 r. (data nadania wniosku w polskiej placówce operatora publicznego), to jest w dniu zawiązania Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z ustawą o KRS stanowi zawiadomienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 30 listopada 2011 r....
  2. W razie, gdyby stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1 okazało się nieprawidłowe, czy należy uznać, iż rok podatkowy Spółki może trwać od dnia jej zawiązania do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z ustawą o KRS stanowi zawiadomienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 30 listopada 2011 r.

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.), do ustawy o KRS dodano przepisy regulujące instytucję tzw. „jednego okienka”. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej dokonuje tylko jednego zgłoszenia - w Krajowym Rejestrze Sądowym. Równocześnie, należy zauważyć, iż w okresie, gdy Spółka była powoływana do życia, zgłoszenie w ramach tzw. „jednego okienka” było procedurą zasadniczą i Spółka nie mogła dokonać wyboru innej formy zgłoszenia.

Na podstawie wymienionej wyżej nowelizacji, do ustawy o KRS dodano między innymi art. 19b ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym do zgłoszenia osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą należy dołączyć także zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm., zwana dalej: „ustawą o NIP”).

Równocześnie, zgodnie z art. 19b ust. la ustawy o KRS, sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 (czyli między innymi zgłoszenie identyfikacyjne) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie zaś z art. 19b ust. 2 ustawy o KRS, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców Spółka dołącza między innymi umowę Spółki. Natomiast, zgodnie z art. 19b ust. 3 stawy o KRS, sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem.

W związku z powyższym naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Spółki został zawiadomiony o wybraniu roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, ponieważ otrzymał on - zgodnie z obowiązująca procedurą od sądu rejestrowego umowę Spółki, w której określono, że rok podatkowy będzie trwać do 30 listopada 2011 r.

Ustawa o CIT nie przewiduje, żadnej szczególnej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT. W związku z powyższym zdaniem Spółki zawiadomienie takie może przybrać każdą formę, w szczególności może ono zostać dokonane poprzez złożenie umowy Spółki razem ze zgłoszeniem aktualizującym do sądu rejestrowego. Równocześnie zawiadomienie to nastąpiło w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, miarodajnym będzie bowiem w tym przypadku dzień złożenia dokumentów do sądu rejestrowego, nie zaś dzień przekazania ich przez sąd do naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik nie ma bowiem wpływu na czas przekazania dokumentów przez sąd do urzędu skarbowego, nie może on zatem z tego tytułu ponosić żadnych negatywnych konsekwencji. W związku z powyższym termin, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o CIT został zachowany.

Reasumując, zdaniem Spółki, złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego wraz z umową Spółki poprzez odpowiedni sąd rejestrowy jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Spółki jest jednolicie prezentowane w praktyce organów podatkowych, jest ono między innym potwierdzane w szeregu interpretacji podatkowych.

Dla przykładu, w interpretacji Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. (IPPB5/423-97/l0-2/JC), organ podatkowy wskazał, iż: „przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają formy zawiadomienia, dlatego zawiadomienie może nastąpić w każdej formie bezpośredniej lub dorozumianej, czyli przez każde działanie podatnika wyrażające w sposób wystarczający ustalenia dotyczące ukształtowania roku podatkowego”. Oraz: „Spółka składając do rejestracji podatkowej dokumenty m.in. umowę Spółki, w której został określony w § 24 pkt 2 i 3 pierwszy rok obrotowy, dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu karbowego o wyborze roku podatkowego”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji z dnia 22 października 2008 r. (IPPB3/423-392a/08/MK), a także w interpretacji z Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2008 r., czy też interpretacji Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r. (1471/DPD2/423/61/06/JB).

Ad. 2)

W razie gdyby stanowisko Spółki odnośnie pytania Nr 1 okazało się nieprawidłowe, należy uznać, iż rok podatkowy Spółki może trwać od dnia jej zawiązania do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT.

Ogólną zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT jest, że rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, chyba że podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zatem, w razie przyjęcia, że Spółka nie zawiadomiła skutecznie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze innego niż kalendarzowy roku podatkowego, jej rokiem podatkowym będzie rok kalendarzowy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, pierwszy rok podatkowy Spółki może trwać do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym rozpoczęła ona działalność. Ponieważ Spółki rozpoczęła swoją działalności w grudniu 2010 r. (zawarcie umowy Spółki, wniesienie wkładów do Spółki), to jej pierwszy rok podatkowy może kończyć się 31 grudnia 2011 r., a decyzja o tym należy do Spółki, natomiast zostanie ona wyrażona poprzez złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego za taki rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skuteczności zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym stanie rzeczy, rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w części dotyczącej pytania Nr 2 należy uznać za bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.