IPPB5/423-889/14-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku utworzenia przez Spółkę PGK przez pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o pdop, w których Spółka jest uprawniona do rozliczenia straty podatkowej poniesionej w ubiegłych latach podatkowych należy rozumieć okres pięciu lat podatkowych Spółki bez uwzględniania lat podatkowych PGK, tj. należy uwzględnić lata podatkowe Spółki, które upłyną od roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę do roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK oraz lata podatkowe Spółki bezpośrednio następujące po ostatnim roku podatkowym PGK?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy lata podatkowe Podatkowej Grupy Kapitałowej utworzonej przez Spółki Zależne (w tym Wnioskodawcę) i Spółkę Dominującą nie będą wliczały się do okresu „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” (o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w którym Wnioskodawca ma prawo wykorzystać poniesione w latach ubiegłych (przed przystąpieniem do Podatkowej Grupy Kapitałowej) straty podatkowe, o których mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy lata podatkowe Podatkowej Grupy Kapitałowej utworzonej przez Spółki Zależne (w tym Wnioskodawcę) i Spółkę Dominującą nie będą wliczały się do okresu „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” (o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w którym Wnioskodawca ma prawo wykorzystać poniesione w latach ubiegłych (przed przystąpieniem do Podatkowej Grupy Kapitałowej) straty podatkowe, o których mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej także jako: „Spółka”, „L.”) rozważa utworzenie (przystąpienie do) podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851; dalej jako: „ustawa o pdop”), wraz z innymi spółkami.

Po przeprowadzeniu przekształceń w strukturze właścicielskiej Spółki powstaną takie powiązania kapitałowe, które pozwolą uznać Spółkę za spółkę zależną, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o pdop.

Wszelkie wymogi do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej (dalej jako: „PGK”) przewidziane w art. 1a ustawy o pdop zostaną spełnione.

Spółka oraz spółka dominująca, jak również ewentualnie inne spółki zależne od spółki dominującej, które będą tworzyły razem PGK zawrą w formie aktu notarialnego umowę o utworzeniu PGK na okres co najmniej 3 lat podatkowych i na co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK zgłoszą tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Spółka posiada obecnie nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o pdop Spółka ma prawo do obniżenia dochodu podatkowego o wysokość poniesionej straty w kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku utworzenia przez Spółkę PGK przez pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o pdop, w których Spółka jest uprawniona do rozliczenia straty podatkowej poniesionej w ubiegłych latach podatkowych należy rozumieć okres pięciu lat podatkowych Spółki bez uwzględniania lat podatkowych PGK, tj. należy uwzględnić lata podatkowe Spółki, które upłyną od roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę do roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK oraz lata podatkowe Spółki bezpośrednio następujące po ostatnim roku podatkowym PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku utworzenia przez Spółkę PGK ustalając pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych, w których L. będzie uprawniona do rozliczenia straty podatkowej poniesionej w ubiegłych latach podatkowych należy uwzględnić:

i. lata podatkowe, które upłyną licząc od roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym Spółka poniosła stratę do roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK, oraz

ii. lata podatkowe Spółki bezpośrednio następujące po ostatnim roku podatkowym PGK.

Spółka stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych w ubiegłych latach podatkowych do czasu, kiedy liczba tak ustalonych kolejno po sobie następujących lat podatkowych nie przekroczy pięciu.

Zdaniem Spółki, ustalając pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych, w których Spółka będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych we wcześniejszych latach podatkowych nie należy uwzględniać lat podatkowych PGK.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; dalej: „ustawa o pdop”) dla poszczególnych spółek tworzących PGK dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez PGK jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek, dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Zgodnie z powyższym przepisem w opinii Spółki, w dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego PGK kończy się rok podatkowy spółki tworzącej PGK, następny rok podatkowy spółki tworzącej PGK rozpoczyna się natomiast dopiero po zakończeniu funkcjonowania PGK.

W okresie funkcjonowania PGK nie ustala się zatem lat podatkowych poszczególnych spółek tworzących PGK. W okresie funkcjonowania PGK ustala się lata podatkowe PGK, która jest samodzielnym, odrębnym od spółek tworzących PGK, podatnikiem podatku dochodowemu z tytułu dochodów uzyskiwanych przez spółki tworzące PGK.

Podniesiono, że wynika to z przepisów art. 1a w zw. z art. 7a ustawy o pdop, zgodnie z którymi PGK jest podatnikiem podatku dochodowego, u którego przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących PGK nad sumą ich strat. W okresie funkcjonowania PGK spółki tworzące PGK nie są zatem podatnikami od uzyskiwanych przez nich dochodów, podatnikiem z tego tytułu jest PGK.

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy o pdop z dochodu PGK nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład PGK poniesionych przez nie przed powstaniem grupy. W okresie istnienia PGK wyłączona jest zatem możliwość rozliczania strat podatkowych poniesionych przez spółki tworzące PGK przed utworzeniem takiej grupy. Z kolei w razie upływu okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie statusu PGK, z przyczyn określonych w art. la ust. 10 ustawy o pdop, zgodnie z art. 7a ust. 2 tej ustawy, wyłączona jest możliwość pokrywania strat podatkowych poniesionych przez PGK z dochodu poszczególnych spółek tworzących PGK.

W ustawie o pdop brak jednak przepisu, który zakazywałby spółkom tworzącym PGK po zakończeniu działalności grupy i ponownym rozpoczęciu funkcjonowania przez te spółki jako samodzielnych podatników podatku dochodowego, rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez nie przed utworzeniem PGK.

W związku z powyższym, należy uznać, że po zakończeniu funkcjonowania PGK Spółka będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK, pod warunkiem, że od roku podatkowego, w którym Spółka poniosła stratę podatkową nie minęło pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych Spółki.

Przy tym, zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o pdop, w dniu poprzedzającym początek roku podatkowego PGK zakończy się rok podatkowy Spółki. Następny rok podatkowy Spółki rozpocznie się natomiast w dniu następującym po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub w którym grupa utraci status PGK. W związku z tym, ustalając pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych Spółka powinna wziąć pod uwagę lata podatkowe Spółki następujące po roku poniesienia straty podatkowej do roku poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK, oraz następnie lata podatkowe Spółki po zakończeniu funkcjonowania PGK.

Podsumowując, zdaniem Spółki, ustalając okres pięciu lat podatkowych, w których Spółka jest uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed rozpoczęciem funkcjonowania PGK nie należy uwzględniać lat podatkowych PGK. Ustalając okres pięciu kolejno po sobie następujących lat podatkowych należy uwzględnić jedynie lata podatkowe L., które upłyną od roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę do roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK oraz następnie lata podatkowe L. bezpośrednio następujące po ostatnim roku podatkowym PGK. W tak ustalonym okresie pięciu kolejno po sobie następujących lat podatkowych Spółka będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed powstaniem PGK.

Podkreślono, że takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2010 r. (sygn. IPPB3/423-543/10-2/EB) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-605/13-2/PR), jak również w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-917/11-2/AS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż „dla potrzeb obliczania maksymalnego okresu przysługującego Spółce do rozliczenia strat wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP, nie należy uwzględniać okresu funkcjonowania PGK” oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2011 r. (sygn. IPTPB3/423-144/11-3/KJ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że „nierozliczone straty poniesione przez Spółkę przed utworzeniem PGK będą mogły być skompensowane z dochodem Wnioskodawcy osiągniętym po zakończeniu okresu, na który ustanowiono PGK, ewentualnie po utracie przez PGK statusu podatnika PDOP, tzn. wtedy kiedy ponownie będzie biegł rok podatkowy Spółki. Jednocześnie w celu obliczenia maksymalnego okresu przysługującego Spółce do rozliczenia strat, wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. okresu 5 kolejnych lat podatkowych) nie należy uwzględniać okresu funkcjonowania PGK”.

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym lat podatkowych PGK nie wlicza się do okresu „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych”, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o pdop, tj. okresu, w którym Spółka ma prawo rozliczyć poniesione w latach ubiegłych (przed przystąpieniem do PGK) straty podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy lata podatkowe Podatkowej Grupy Kapitałowej utworzonej przez Spółki Zależne (w tym Wnioskodawcę) i Spółkę Dominującą nie będą wliczały się do okresu „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” (o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w którym Wnioskodawca ma prawo wykorzystać poniesione w latach ubiegłych (przed przystąpieniem do Podatkowej Grupy Kapitałowej) straty podatkowe, o których mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.