IPPB5/423-731/12-6/MW | Interpretacja indywidualna

W przypadku otwarcia przez Spółkę procesu likwidacji w ostatnim kwartale 2012r., tj. po dacie wydania przedmiotowej interpretacji, za nowo przyjęty rok podatkowy, w sytuacji zmiany roku podatkowego tożsamego z rokiem kalendarzowym, należy przyjąć rok podatkowy trwający od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych (czyli otwarcia likwidacji Spółki) do 30 września 2014r. ( o ile zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z zakończeniem procesu likwidacji). Tak przyjęty rok podatkowy spełni warunki art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPPB5/423-731/12-6/MWinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. rok podatkowy
 3. uchwały
 4. zmiana umowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2012r. (data wpływu 27.08.2012r.), piśmie z dnia 24.10.2012r. (data nadania 24.10.2012r., data wpływu 26.10.2012r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 16.10.2012r. Nr IPPB5/423-731/12-2/MW (data nadania 16.10.2012r., data doręczenia 22.10.2012r.) oraz piśmie z dnia 06.11.2012r. (data nadania 06.11.2012r., data wpływu 08.11.2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jest możliwe, iż w ostatnim kwartale 2012 r. wspólnicy Spółki otworzą proces likwidacji Spółki poprzez podjęcie uchwały o jej rozwiązaniu, na podstawie art. 274 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu uproszczenia rozliczeń podatkowych, w przypadku podjęcia przez wspólników Spółki ostatecznej decyzji o likwidacji, Spółka rozważa zmianę dotychczasowego roku podatkowego z roku kalendarzowego na rok podatkowy kończący się 30 września.

W piśmie wyjaśniającym z dnia 06.11.2012r. Spółka podała, iż do dnia udzielenia informacji odnośnie daty otwarcia procesu likwidacyjnego Spółki, tj. do dnia 06.11.2012r., nie nastąpiło otwarcie likwidacji Spółki. Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż uchwała o likwidacji Spółki nie będzie podjęta do dnia wydania przedmiotowej interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012 r. oraz pod warunkiem:

 • odpowiedniej zmiany umowy Spółki oraz dokonania jej skutecznego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) przed otwarciem likwidacji, oraz
 • powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego Spółki, tj. roku podatkowego kończącego się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji, nowy rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji Spółki i trwać będzie do 30 września 2013 r., chyba że likwidacja Spółki zakończy się wcześniej...

Zdaniem Spółki, w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012 r. oraz pod warunkiem:

 • odpowiedniej zmiany umowy Spółki oraz dokonania jej skutecznego wpisu do KRS, jak również
 • powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego Spółki, tj. roku podatkowego kończącego się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji, nowy rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji Spółki i trwać będzie do 30 września 2013 r., chyba że likwidacja Spółki zakończy się wcześniej (wówczas ostatni rok podatkowy Spółki zakończy się w dniu zamknięcia likwidacji).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w powyżej powołanym art. 8 ust. 6 ustawy o CIT jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze. zm., dalej: ustawa o rachunkowości). W art. 12 ustawy o rachunkowości określone są dni, na które zamykane i otwierane są księgi rachunkowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, tj. w przeddzień podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o rozwiązaniu Spółki, będzie zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, w momencie zamknięcia ksiąg rachunkowych, Spółka zobowiązana będzie do wcześniejszego zakończenia trwającego jeszcze roku podatkowego.

A zatem, gdyby wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o jej likwidacji w ostatnim kwartale 2012 r., nowy rok podatkowy Spółki następujący po tym, który skończyłby się w dniu poprzedzającym otwarcie jej likwidacji, rozpocząłby się od dnia podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o jej rozwiązaniu i trwałby do końca dotychczas przyjętego przez Spółkę roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Jednakże, jak Spółka zaprezentowała w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku otwarcia likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012 r., Spółka rozważa zmianę przyjętego roku podatkowego z kalendarzowego kończącego się w dniu 31 grudnia na rok podatkowy kończący się w dniu 30 września.

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT, zawiadomienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy powinno być dokonane w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Zatem, zdaniem Spółki, warunkiem skutecznej zmiany roku podatkowego jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 1. zawarcie takiego postanowienia w umowie spółki, jak również dokonanie jego skutecznego zarejestrowania w KRS, oraz
 2. zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki handlowej wiąże się z koniecznością dokonania przez zarząd spółki (wspólników uprawnionych do reprezentacji) określonych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień. W szczególności, zmiana umowy spółki staje się skuteczna dopiero z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis zmiany umowy spółki do KRS ma zatem charakter konstytutywny. Oznacza to, że nie złożenie przez spółkę w terminie wniosku o wpis zmiany powoduje, iż uchwała w sprawie zmiany umowy spółki nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.

A zatem, biorąc pod uwagę fakt, iż zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki w tym zakresie do rejestru przedsiębiorców, przyjmuje się, iż zmiana umowy spółki, której przedmiotem jest ustalenie roku podatkowego, będzie skuteczna dopiero po zakończeniu trwającego w momencie jej rejestrowania roku podatkowego. Takie właśnie stanowisko zostało przyjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2011 r. (syg. IPPB5/423-57/11-4/MB).

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2498/10): „ (...) zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy i ponieważ 30-dniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, to aby zachować termin 30 dni należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego”.

Analogiczne stanowisko zostało także przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-240/1l/PS), w której Dyrektor stwierdza, iż „ (..) postanowienie o zmianie roku podatkowego w przypadku spółki z o.o. możliwe jest jedynie poprzez zmianę umowy spółki i w konsekwencji zawiadomienie o tym fakcie w 30 - dniowym terminie od zakończenia dotychczasowego roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Innymi słowy zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego dotyczy zmiany umowy spółki w zakresie zmiany roku podatkowego, a w konsekwencji możliwe jest dopiero pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały i skuteczne będzie pod warunkiem wpisania jej do rejestru w ww. terminie. Dopiero wówczas, w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy, będzie ona skuteczna prawnie.

A zatem, w przypadku skutecznej zmiany umowy spółki jeszcze w obecnym roku podatkowym, tj. przed podjęciem uchwały o likwidacji Spółki (tj. uwzględniającej nie tylko samą zmianę umowy Spółki, ale także jej rejestrację w KRS), oraz zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia poprzedzającego otwarcie likwidacji (zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT), na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, nowym rokiem podatkowym Spółki będzie okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych (czyli otwarcia likwidacji Spółki) do końca przyjętego (skutecznie wobec osób trzecich) przez podatnika roku podatkowego, czyli 30 września 2013r.

Reasumując, zdaniem Spółki, w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012r, oraz pod warunkiem:

 • odpowiedniej zmiany umowy Spółki oraz dokonania jej skutecznego wpisu do KRS, jak również powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego Spółki, tj. roku podatkowego kończącego się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji, nowy rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji Spółki i trwać będzie do 30 września 2013 r., chyba że likwidacja Spółki zakończy się wcześniej (wówczas ostatni rok podatkowy Spółki zakończy się w dniu zamknięcia likwidacji).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a).

Z kolei art. 8 ust. 3 ustawy podatkowej stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Na podstawie art. 8 ust. 4 tej ustawy, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 5).

Z powyższego wynika, że wybór roku podatkowego został pozostawiony do dyspozycji podatnika, a zmiana roku podatkowego może być dokonywana wielokrotnie przy zachowaniu następujących zasad:

 • przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników oraz by było skuteczne musi zostać udokumentowane zawiadomieniem o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • zawiadomienie, o którym mowa powyżej musi zostać złożone w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności lub w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego powstaje także wówczas, gdy podatnik pierwotnie wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy i zamierza dokonać zmiany roku podatkowego na rok kalendarzowy. Termin określony w art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu - art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe,
 • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego.

Przepisy ww. ustawy wyraźnie stanowią, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe i w określonym terminie zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W trakcie prowadzenia działalności może jednak dojść do sytuacji, gdy na podstawie odrębnych przepisów, podatnik jest zobowiązany do zamknięcia prowadzonych ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu). Taka sytuacja może mieć miejsce również w trakcie trwania przyjętego roku podatkowego, a więc przed jego zakończeniem. Wówczas w jednym przyjętym przez podatnika roku podatkowym możemy mieć do czynienia z podziałem tego roku i faktycznym wystąpieniem 2 lat podatkowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji za rok podatkowy przyjmuje się okres trwający od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast za następny rok podatkowy uważać się będzie okres od dnia ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego (art. 8 ust. 6 ustawy).

Warto wskazać, w jakich sytuacjach dochodzi do obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

Jako "odrębne przepisy", o których mowa w art. 8 ust. 6, należy niewątpliwie uznać postanowienia ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), a w szczególności art. 12 ust. 2. Jak wynika z tego przepisu, księgi rachunkowe zamyka się:

 1. na dzień kończący rok obrotowy,
 2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, t.j. na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, t.j. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka rozważa zmianę dotychczasowego roku podatkowego, pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, na rok podatkowy kończący się 30 września 2013r. Nowy rok podatkowy Spółki, w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012r., rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji i trwać będzie do 30 września 2013r., a w przypadku gdy proces likwidacji Spółki zakończy się wcześniej, wówczas ostatni rok podatkowy Spółki zakończy się w dniu zamknięcia likwidacji.

Mając na uwadze przepisy art. 8 ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, iż nowy rok podatkowy Spółki następujący po tym, który skończyłby się w dniu poprzedzającym otwarcie Jej likwidacji, rozpocząłby się od dnia podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o Jej rozwiązaniu i trwałby do końca dotychczas przyjętego przez Spółkę roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2012r. Należy podkreślić, iż sytuacja taka miałaby miejsce jedynie w przypadku roku podatkowego tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Jednakże, jak Spółka zaprezentowała w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku otwarcia likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012r., Spółka rozważa zmianę przyjętego roku podatkowego z kalendarzowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2012r. na rok podatkowy kończący się w dniu 30 września 2013r. Zgodnie z zapisem cytowanego powyżej art. 8 ust. 3 ustawy, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, przy czym okres ten nie może być krótszy niż dwanaście miesięcy i dłuższy niż 23 miesiące.

Należy zatem stwierdzić, iż Wnioskodawca dokonując zmiany roku podatkowego powinien mieć na względzie unormowania zawarte w art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęcie przez Spółkę nowego roku podatkowego, trwającego od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych (czyli otwarcia likwidacji Spółki) do końca nowo przyjętego przez podatnika roku podatkowego, czyli 30 września 2013r., narusza uwarunkowania wskazane w treści tego przepisu odnośnie długości trwania roku podatkowego po jego zmianie. Nowo przyjęty przez Spółkę rok podatkowy, tj. okres od dnia otwarcia likwidacji Spółki (przy czym należy zaznaczyć, iż Spółka do dnia wydania niniejszej interpretacji, zgodnie z pismem z dnia 06.11.2012r., nie znajduje się w likwidacji) do dnia 30 września 2013r. jest krótszy niż wymagany przepisami okres 12 miesięcy.

A zatem w przypadku otwarcia przez Spółkę procesu likwidacji w ostatnim kwartale 2012r., tj. po dacie wydania przedmiotowej interpretacji, za nowo przyjęty rok podatkowy, w sytuacji zmiany roku podatkowego tożsamego z rokiem kalendarzowym, należy przyjąć rok podatkowy trwający od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych (czyli otwarcia likwidacji Spółki) do 30 września 2014r. ( o ile zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z zakończeniem procesu likwidacji). Tak przyjęty rok podatkowy spełni warunki art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.