IPPB5/423-1227/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Stosowanie przez Spółkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r.
IPPB5/423-1227/14-2/ASinterpretacja indywidualna
  1. przepisy przejściowe
  2. rok podatkowy
  3. spółka kapitałowa
  4. statut
  5. uchwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przez Spółkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przez Spółkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o, (dalej: „Spółka”) została zawiązana 3 grudnia 2014 r. (umowa spółki została zawarta 3 grudnia 2014 r.) i została zgłoszona do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (zgłoszenie z 4 grudnia 2014 r.). Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 10 grudnia 2014 r.

Spółka przyjęła, jako swój rok podatkowy, rok kalendarzowy. Przy tym, zgodnie z umową Spółki za pierwszy rok podatkowy Spółka przyjęła okres rozpoczynający się w dniu podpisania umowy spółki a kończący się 31 grudnia 2015 roku. Pierwszy rok podatkowy spółki zaczął się zatem w dniu podpisania umowy Spółki – 3 grudnia 2014 r. i zakończy się 31 grudnia 2015 r. Spółka, wraz z zawarciem umowy spółki rozpoczęła działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji Spółka, celem określenia właściwych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie do końca jej pierwszego (aktualnego) roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., zobowiązana jest stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym w zakresie dokonywanych przez Spółkę zdarzeń/operacji/czynności podejmowanych przed końcem pierwszego, przyjętego przez Spółkę roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady kształtowania roku podatkowego w zakresie CIT zostały określone w art. 8 ustawy o CIT – przepisy te decydują o tym, jaki okres będzie u danego podatnika uważany za rok podatkowy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawa o CIT, dla swoich celów posługuje się pojęciem roku podatkowego (a nie roku obrotowego).

Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zwrot „wybrany rok podatkowy” występujący w tym przepisie, oznacza inny niż kalendarzowy rok podatkowy.

Z kolei art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Przepis art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie tylko do podatników podejmujących po raz pierwszy działalność, którzy wybiorą rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym pod warunkiem, że rozpoczną tę działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego.

Treść powyższego przepisu (art. 8a ust. 2a ustawy o CIT) oznacza, że w sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym i skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem – powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r. Nr IPPB5/423-131/11-3/AS oraz z 9 sierpnia 2011 r. Nr IPPB5/423-487/11-2/AS.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1 (tj. przepisy ustawy o CIT), w brzemieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Innymi słowy, przepisy ustawy o CIT w brzemieniu aktualnym na dzień złożenia wniosku (brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.) znajdują zastosowanie względem podatników, których

  1. rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy,
  2. pod warunkiem, że rok ten zaczął się przed 1 stycznia 2015 r.

Dotyczy to również podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i przedłużyli swój pierwszy rok podatkowy do końca następnego roku kalendarzowego (pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy).

Oba powyższe warunki wypełniły się w przypadku Spółki. Jej pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy (ad. 1); aktualny rok podatkowy Spółki zaczął się 3 grudnia 2014 r. (w dniu podpisania umowy Spółki) i rok ten skończy się 31 grudnia 2015 r. (ad. 2).

Oznacza to, że sytuację podatkową Spółki w CIT i ocenę z perspektywy CIT dokonywanych przez Spółkę zdarzeń/operacji/czynności podejmowanych do końca pierwszego, przyjętego roku podatkowego Spółki (kończącego się dnia 31 grudnia 2015 r.) należy rozpatrywać przez pryzmat przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.

Wniosek ten jest niezależny od okoliczności, czy formalna rejestracja Spółki (powstałej wraz z zawarciem umowy spółki 3 grudnia 2014 r., równoznacznym z rozpoczęciem jej pierwszego roku podatkowego) nastąpi jeszcze przed upływem 2014 r., czy nastąpi już w 2015 r.

Powyższe stanowisko w zakresie zastosowania analogicznych przepisów przejściowych do ustawy o CIT znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacjach podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r. Nr IPPB5/423-131/11-3/AS oraz z 9 sierpnia 2011 r. Nr IPPB5/423-487/11-2/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stosowania przez Spółkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r., jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.

Co istotne, rok podatkowy jest jedną z podstawowych instytucji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania osób prawnych, albowiem jest on okresem rozliczeniowym. Jego długość, co do zasady, pokrywa się z rokiem kalendarzowym i wynosi 12 miesięcy.

Ogólną definicję „roku podatkowego” zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Szczegółowe zasady kształtowania roku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostały określone w art. 8 ust. 1-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zwrot „wybrany rok podatkowy” występujący w tym przepisie, oznacza inny niż kalendarzowy rok podatkowy.

Wobec obowiązującej w zakresie instytucji „roku podatkowego” regulacji prawnej, którą przywołano powyżej stwierdzić należy, że w omawianej materii istnieje domniemanie roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym lub spoczywający na podatniku obowiązek powiadomienia organu w razie wyboru innych zasad.

Z kolei art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Należy zauważyć, że na podstawie tej regulacji prawnej w rozpatrywanej sprawie rok podatkowy Spółki zaczął się w dniu podpisania umowy Spółki – tj. 3 grudnia 2014 r., a zakończy się 31 grudnia 2015 r.

Z powyższego wynika, że przepis art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie tylko do podatników podejmujących po raz pierwszy działalność, którzy wybiorą rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym pod warunkiem, że rozpoczną tę działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego.

Należy zauważyć, że na podstawie tej regulacji prawnej w rozpatrywanej sprawie pierwszy rok podatkowy Spółki zaczął się w dniu podpisania umowy Spółki – tj. 3 grudnia 2014 r., a zakończy się 31 grudnia 2015 r.

Tym samym pierwszy rok podatkowy nowo zawiązanej spółki będzie inny, niż rok kalendarzowy.

Należy mieć przy tym na względzie, że z dniem 1 stycznia 2015 r. znowelizowana została ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dop. tut. organu) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przywołany przepis przejściowy zakłada zatem, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Dotyczy to również podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i przedłużyli swój pierwszy rok podatkowy do końca następnego roku kalendarzowego, takich jak Wnioskodawca.

W sytuacji bowiem wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji Spółka – celem określenia właściwych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, w okresie do końca jej pierwszego roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. – będzie stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stosowania przez Spółkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r., należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.