IPPB3/423-1267/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji Spółka celem określenia właściwych skutków podatkowych podejmowanych działań w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie do końca jej pierwszego (aktualnego) roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., zobowiązana jest stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.?
IPPB3/423-1267/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. rok kalendarzowy
  2. rok podatkowy
  3. skutki podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 204 r. w sytuacji przedłużenia pierwszego roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. (dalej: Spółka) została zawiązana 3 grudniu 2014 r. (umowa spółki została zawarta 1 grudnia 2014 r.) i została zgłoszona do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (zgłoszenie z dnia 4 grudniu 2014 r.). Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 18 grudnia 2014 r. Spółka przyjęła, jako swój rok podatkowy, rok kalendarzowy. Przy tym, zgodnie z umową Spółki za pierwszy rok podatkowy Spółka przyjęła okres rozpoczynający się w dniu podpisania umowy spółki a kończący się 31 grudnia 2015 roku. Pierwszy rok podatkowy spółki zaczął się zatem w dniu podpisania umowy Spółki - 3 grudnia 2014 r.) i zakończy się 31 grudnia 2015 r. Spółka, wraz z zawarciem umowy spółki rozpoczęła działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Spółka celem określenia właściwych skutków podatkowych podejmowanych działań w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie do końca jej pierwszego (aktualnego) roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., zobowiązana jest stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym w zakresie dokonywanych przez Spółkę zdarzeń/operacji/czynności podejmowanych przed końcem pierwszego, przyjętego przez Spółkę roku podatkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady kształtowania roku podatkowego w zakresie CIT zostały określone w art. 8 ustawy o CIT - przepisy te decydują o tym, jaki okres będzie u danego podatnika uważany za rok podatkowy. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Z powyższego przepisu wynika, że ustawa o CIT, dla swoich celów posługuje się pojęciem roku podatkowego (a nie roku obrotowego). Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Zwrot „wybrany rok podatkowy” występujący w tym przepisie, oznacza inny niż kalendarzowy rok podatkowy. Z kolei art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Przepis art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie tylko do podatników podejmujących po raz pierwszy działalność, którzy wybiorą rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym pod warunkiem, że rozpoczną tę działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego. Treść powyższego przepisu (art. 8a ust. 2a ustawy o CIT) oznacza, że w sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym i skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem - powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r. (Nr IPPB5/423-131/11-3/AS) oraz z 9 sierpnia 2011 r. (Nr IPPB5/423-487/11-2/AS). Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz. zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1 (tj. przepisy ustawy o CIT), w brzemieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Innymi słowy, przepisy ustawy o CIT w brzemieniu aktualnym na dzień złożenia wniosku (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.) znajdują zastosowanie względem podatników, których (1) rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, (2) pod warunkiem, że rok ten zaczął się przed 1 stycznia 2015 r. Dotyczyć to również podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i przedłużyli swój pierwszy rok podatkowy do końca następnego roku kalendarzowego (pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy). Oba powyższe warunki wypełniły się w przypadku Spółki. Jej pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy (ad. 1); aktualny rok podatkowy Spółki zaczął się 3 grudnia 2014 r. (w dniu podpisania umowy Spółki) i rok ten skończy się 31 grudnia 2015 r. (ad. 2). Oznacza to, że sytuację podatkową Spółki w CT i ocenę z perspektywy CIT dokonywanych przez Spółkę zdarzeń/ operacji/ czynności podejmowanych do końca pierwszego, przyjętego roku podatkowego Spółki (kończącego się dnia 31 grudnia 2015 r.) należy rozpatrywać przez pryzmat przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. Wniosek ten jest niezależny od okoliczności, czy formalna rejestracja Spółki (powstałej wraz z zawarciem umowy spółki 3 grudnia 2014 r., równoznacznym z rozpoczęciem jej pierwszego roku podatkowego) nastąpi jeszcze przed upływem 2014 r., czy nastąpi już w 2015 r.

Powyższe stanowisko w zakresie zastosowania analogicznych przepisów przejściowych do ustawy o CIT znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacjach podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r. (Nr IPPB5/423-131/11 -3/AS) oraz z 9 sierpnia 2011 r. (Nr IPPB5/423 487/11 -2/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.