ILPB3/423-441/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe co oznacza, że pierwszy po zmianie rok podatkowy trwałby u Wnioskodawcy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.?
ILPB3/423-441/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. rok kalendarzowy
  2. rok podatkowy
  3. uczelnie niepubliczne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 01 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego uczelni niepublicznej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego uczelni niepublicznej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca ma status uczelni niepublicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Organem założycielskim Wnioskodawcy jest osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, Wnioskodawca uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania Wnioskodawcy do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Wnioskodawca jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Obecnie rok podatkowy (obrotowy) u Wnioskodawcy rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września.

W dniu 1 października 2014 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana wprowadza nowy przepis, tj. art. 100 ust. 2b nakazujący aby w uczelni rok obrotowy był rokiem kalendarzowym. Przepis art. 100 ust. 2b wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższą zmianą przepisów Uczelnia dokona odpowiednich zmian w statucie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe co oznacza, że pierwszy po zmianie rok podatkowy trwałby u Wnioskodawcy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, gdyż nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że pierwszy rok podatkowy po zmianie u Wnioskodawcy będzie trwał od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rok obrotowy (również jego zmiany), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę i rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Rokiem podatkowym, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W myśl art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym może być okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Ponadto, art. 8 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W celu postępowania, zgodnie z powyższymi przepisami, pierwszym po zmianie rokiem podatkowym powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, przy czym nie może być on krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) uczelnia niepubliczna oraz związek uczelni niepublicznych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, zwanego dalej „rejestrem”.

Uczelnie niepubliczne są zatem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, uczelnie niepubliczne podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe (art. 8 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn, zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca ma status uczelni niepublicznej, a obecnie rok podatkowy (obrotowy) u Wnioskodawcy rozpoczyna się 01 października, a kończy 30 września.

Tymczasem zgodnie z art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198) w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza się art. 100 ust. 2b stanowiący, że w uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Stosownie natomiast do art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, art. 100 ust. 2b wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Skoro więc Wnioskodawca, w związku z powyższą zmianą przepisów, dokona koniecznych zmian w statucie Uczelni skutkujących przyjęciem roku kalendarzowego pokrywającego się z rokiem obrotowym, stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwszym po zmianie rokiem podatkowym Wnioskodawcy powinien być okres od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rok kalendarzowy
IPPB3/423-383/13-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

rok podatkowy
IPPB3/423-594/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.