ILPB3/423-354/11-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2011 r. (data wpływu 01 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów przejściowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów przejściowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka została utworzona aktem notarialnym 06 lipca 2010 r. Zgodnie z umową Spółki, pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2011 r. W dniu 06 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę najmu nieruchomości (w wynajętym budynku mieści się siedziba Spółki).

W 2010 r. Spółka poniosła też pierwsze wydatki związane z działalnością (np. zapłata czynszu za najem, opłaty rejestracyjne). W dniu 18 sierpnia 2010 r. Spółka złożyła w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do rejestru. Jednocześnie w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, Spółka złożyła zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2.

W dniu 17 września 2010 r. Spółka została zarejestrowana w KRS. W dniu 15 października 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wydał decyzję o nadaniu Spółce numeru NIP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) Spółka ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym, że:

  1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
  2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 01 stycznia 2011 r.

Z uwagi na fakt, iż pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed 01 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. (możliwość taką przewiduje art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), należy uznać, iż spełnione są warunki określone w art. 12 nowelizacji. W związku z tym, w pierwszym roku podatkowym może Ona stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Powyższe stanowisko podzielił również Minister Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez gazetę „Rzeczpospolita” (publ. Przepisy przejściowe dla nowych spółek, „Rzeczpospolita” 26.01.2011 r.).

Minister Finansów udzielając odpowiedzi, stwierdził, iż: „podatnicy, którzy podjęli po raz pierwszy działalność w drugiej połowie 2010 r. i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i przyjęli, iż pierwszy rok podatkowy będzie trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011 r. mają obowiązek stosowania do końca pierwszego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 31 grudnia 2010 r.”.

Stanowisko powyższe potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2011 r. nr IPPB5/423-832/10-4/MB,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2011 r. nr IPPB5/423-833/10-4/MB.

Podsumowując, Spółka ma prawo w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym trwającym do dnia 31 grudnia 2011 r.) stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie, odwołując się do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.