IBPBI/2/4510-291/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 31 grudnia 2015 r.?
IBPBI/2/4510-291/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. rejestracja
 2. rok podatkowy
 3. zawiadomienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została zawiązana aktem notarialnym 12 sierpnia 2014 r. W umowie spółki zaznaczono, że rok obrotowy będzie pokrywać się z rokiem kalendarzowym, jednakże pierwszy rok obrotowy Spółki kończyć się będzie 31 grudnia 2015 r. W dniu 27 sierpnia 2014 r. przekazano umowę Spółki do biura podawczego Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy KRS wraz z wnioskiem o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS-W3 oraz innymi załącznikami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 31 grudnia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do ustawy o KRS dodano przepisy regulujące instytucję tzw. „jednego okienka”. Zgodnie z art. 19b ust. 1a ustawy o KRS, sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa ust. 1 niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Spółka uważa zatem, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Spółki został powiadomiony o wybraniu roku podatkowego, ponieważ otrzymał on zgodnie z obowiązującą procedurą, od sądu rejestrowego umowę Spółki, w której określono że rok podatkowy będzie trwać do 31 grudnia 2015 r. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, Spółka uważa, że zawiadomienie może przybrać każdą formę również poprzez przekazanie umowy spółki do sądu rejestrowego. Jednocześnie termin o którym mowa w art. 8 ust. 5 ww. ustawy został dochowany ponieważ zawiadomienie to nastąpiło w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W myśl art. 8 ust. 2 updop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 2a updop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 updop, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W myśl art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 1 grudnia 2014 r.,:

 1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:
 2. wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 3. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

1a.Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:

 1. urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
 2. wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego

-wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

1b.Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy:

 1. dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia;
 2. przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z powyższą regulacją korespondują rozwiązania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), stosownie do których podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

W ocenie tut. Organu, sąd rejestrowy przekazujący do naczelnika urzędu skarbowego stosowne dokumenty działa w tym przypadku, jako instytucja quasi-pośrednicząca pomiędzy podatnikiem zakładającym działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, a urzędem skarbowym. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że wspomniane powyżej uregulowania mają na celu uproszczenie procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej i związane są z wprowadzeniem instytucji tzw. „jednego okienka”.

Ponadto jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1204), celem zmian było m.in. uproszczenie i ułatwienie zakładanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie tzw. „jednego okienka”. Przedsiębiorca miał składać jeden wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gmina (KRS), urząd skarbowy, urząd statystyczny, ZUS), w jednym miejscu. Proponowane rozwiązania zmierzały do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez tworzenie dalszych ułatwień dla przedsiębiorców, a także miały na celu skuteczniejszą ochronę ich interesów w kontaktach z organami administracji publicznej. Ich wprowadzenie miało przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego 27 sierpnia 2014 r. przekazano umowę spółki do Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy KRS wraz z wnioskiem o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS-W3 oraz innymi załącznikami.

Tym samym złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz umową spółki, w której znajduje się informacja o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, które to dokumenty są następnie przekazywane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, należy uznać za prawidłowe złożenie zawiadomienia o wyborze roku podatkowego.

W świetle powyższego, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie o którym mowa w art. 8 ust. 1 updop, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 31 grudnia 2015 r. jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.