IBPBI/2/423-930/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, czy też także podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 29 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. Spółka powinna uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., czy też podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez spółkę przejmowaną za 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. Spółka powinna uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., czy też podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez spółkę przejmowaną za 2013 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w 2014 r. w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia, cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa o rachunkowości”), bez zamykania ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej (a w konsekwencji bez zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej). Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Przejmowana, w 2014 r. wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie (tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w odpowiednim zeznaniu CIT-8 za rok podatkowy 2012, które zostało złożone w 2013 r.). W 2015 r. Wnioskodawca również będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, czy też także podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

W ocenie Wnioskodawcy, w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, bez uwzględniania podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 rok. Uprawnienie do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie wynika z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „Ustawa CIT”), zgodnie z którym podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Stosownie natomiast do art. 25 ust. 7 Ustawy CIT podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani między innymi:

  1. w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 pkt 1 Ustawy CIT). Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a Ustawy CIT).
  2. stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym (art. 25 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT).

Jak już wyżej stwierdzono zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a Ustawy CIT). Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie zamierza skorzystać z przedmiotowej rezygnacji, w 2015 r. będzie on również opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

Przepisy Ustawy CIT nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych opłacanych w formie uproszczonej w roku podatkowym następującym po roku, w którym podatnik połączył się z innym podmiotem. Z treści powołanego wcześniej art. 25 ust. 6 Ustawy CIT wynika, że wysokość uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych opłacanych w 2015 r. Wnioskodawca powinien ustalić wyłącznie na podstawie swojego zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2013, które zostało złożone przez niego w roku 2014. Brak jest w Ustawie CIT jakichkolwiek podstaw do przyjęcia obliczania wysokości tych zaliczek przy wykorzystaniu zsumowanej wartości podatku należnego wykazanego przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 za rok 2013 oraz wartości tego podatku wykazanego przez Spółkę przejmowaną w złożonym przez nią w 2014 r. zeznaniu CIT-8 za 2013 r.

Prawidłowość podejścia Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 lutego 2014 r. (nr ITPB3/423-594b/13/AW).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które powinien on opłacać w roku podatkowym 2015, Wnioskodawca powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., bez uwzględniania podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.