IBPBI/2/423-930/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, czy też także podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.?
IBPBI/2/423-930/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. rok podatkowy
  2. spółka kapitałowa
  3. zeznanie podatkowe
  4. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 29 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. Spółka powinna uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., czy też podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez spółkę przejmowaną za 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. Spółka powinna uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., czy też podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez spółkę przejmowaną za 2013 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w 2014 r. w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia, cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa o rachunkowości”), bez zamykania ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej (a w konsekwencji bez zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej). Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Przejmowana, w 2014 r. wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie (tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w odpowiednim zeznaniu CIT-8 za rok podatkowy 2012, które zostało złożone w 2013 r.). W 2015 r. Wnioskodawca również będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, czy też także podatek należny wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

W ocenie Wnioskodawcy, w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 rok, bez uwzględniania podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 rok. Uprawnienie do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie wynika z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „Ustawa CIT”), zgodnie z którym podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Stosownie natomiast do art. 25 ust. 7 Ustawy CIT podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani między innymi:

  1. w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 pkt 1 Ustawy CIT). Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a Ustawy CIT).
  2. stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym (art. 25 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT).

Jak już wyżej stwierdzono zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a Ustawy CIT). Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie zamierza skorzystać z przedmiotowej rezygnacji, w 2015 r. będzie on również opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

Przepisy Ustawy CIT nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych opłacanych w formie uproszczonej w roku podatkowym następującym po roku, w którym podatnik połączył się z innym podmiotem. Z treści powołanego wcześniej art. 25 ust. 6 Ustawy CIT wynika, że wysokość uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych opłacanych w 2015 r. Wnioskodawca powinien ustalić wyłącznie na podstawie swojego zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2013, które zostało złożone przez niego w roku 2014. Brak jest w Ustawie CIT jakichkolwiek podstaw do przyjęcia obliczania wysokości tych zaliczek przy wykorzystaniu zsumowanej wartości podatku należnego wykazanego przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 za rok 2013 oraz wartości tego podatku wykazanego przez Spółkę przejmowaną w złożonym przez nią w 2014 r. zeznaniu CIT-8 za 2013 r.

Prawidłowość podejścia Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 lutego 2014 r. (nr ITPB3/423-594b/13/AW).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które powinien on opłacać w roku podatkowym 2015, Wnioskodawca powinien uwzględnić tylko podatek należny wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu CIT-8 złożonym przez niego za 2013 r., bez uwzględniania podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym przez Spółkę przejmowaną za 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-594b/13/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.