IBPBI/2/423-725/11/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010r. do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2011r. (data wpływu do tut. Biura 20 czerwca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości stosowania przepisów przejściowych w związku z wyborem przez Spółkę roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości stosowania przepisów przejściowych w związku z wyborem przez Spółkę roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) został zawiązany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 listopada 2010r., a następnie został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 grudnia 2010r. Zgodnie z § 30 ust. 1-3 umowy Spółki:

 1. „Rokiem podatkowym/obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok podatkowy/obrotowy Spółki trwa od dnia 29 listopada 2010r. i upływa z dniem 31.grudnia 2011r.
 3. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim”.

Następnie aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2010r. podjęta została uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki w zakresie opisanego powyżej § 30 tej umowy (zmiana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 stycznia 2011r.), który otrzymał następujące brzmienie:

 1. „Rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
 2. Rok podatkowy w Spółce trwa od dnia 29 listopada do dnia 28 listopada następnego roku.
 3. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia 29 listopada 2010r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 4. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim”.

W związku z powyższą zmianą Spółka na podstawie art. 8 ust 1 w związku z art. 8 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, tj. roku trwającego od 29 listopada do dnia 28 listopada następnego roku. Pierwszy rok podatkowy w Spółce trwa od dnia rozpoczęcia działalności tj. od dnia 27 grudnia 2010r. do dnia 28 listopada 2011r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 30 listopada 2010r. zawarła umowę najmu lokalu użytkowego jako najemca. Natomiast w dniu 28 grudnia 2010r. dokonała zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności.

W 2011 roku planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęłaby osoba trzecia, tj. kapitałowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, dalej „Osoba Trzecia”). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Osobę Trzecią w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej w rozumieniu art. 4a pkt 3 updop w związku z art. 551 z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”).

W skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej będą wchodzić m.in. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej również „ustawa PWP”), tj.:

 1. prawa do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „UPRP”) lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market, dalej jako „OHIM”) i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy PWP, i/lub
 2. prawa do wzorów przemysłowych, zarejestrowanych w UPRP lub w OHIM i objęte prawami z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP.

Ponadto w skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej mogą wchodzić prawa do znaków towarowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w UPRP (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa ochronnego w rozumieniu ustawy PWP) i/lub prawa do wzorów przemysłowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w ww. Urzędzie (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP).

Zaznaczenia wymaga, że z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, iż składniki wkładu niepieniężnego (aportu) nie są (nie będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny (aport), tj. Osoby Trzeciej. Aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa będzie wnoszony na pokrycie kapitału w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy według wartości rynkowej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez spółkę wnoszącą aport, czyli przez Osobę Trzecią w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z analiz wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust 2 updop.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010r. do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, do zdarzeń gospodarczych zaistniałych w jej pierwszym roku podatkowym, tj. od dnia 29 listopada 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r. obowiązana jest stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r.

Artykuł 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 228, poz. 1476 - zwana dalej „ustawą zmieniającą updop”) stanowi, iż podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 (tj. ustawy updop), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., z tym, że:

 1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011r. stosuje się do tego dnia;
 2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą updop od dnia 1 stycznia 2011r.

Zdaniem Wnioskodawcy pierwszy rok podatkowy obowiązujący w Spółce jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r., zatem w uwarunkowaniach niniejszej sprawy zastosowanie znajdzie ww. art. 12 ust 1 ustawy zmieniającej updop, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu. Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 updop rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast art. 8 ust. 2a updop, ustawodawca expresis verbis przewidział możliwość przedłużenia pierwszego roku podatkowego, stwierdzając, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczął działalność. Z takiej możliwości skorzystała Spółka, przedłużając swój pierwszy rok podatkowy do końca 2011r.

W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym, skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok powoduje, że ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

Należy dodać, że powyższe w pełni koresponduje ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika bowiem z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 25 stycznia 2011r. na pytanie skierowane przez Dziennik „Rzeczpospolita”: „podatnicy, którzy podjęli po raz pierwszy działalność w drugiej połowie 2010r. i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i przyjęli iż pierwszy rok podatkowy będzie trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011r. mają obowiązek stosowania do końca pierwszego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.” (ww. odpowiedz została również opublikowana w artykule pt: „Przepisy przejściowe dla nowych spółek”, Rzeczpospolita z dnia 26 stycznia 2011r.).

W ocenie Spółki możliwości (a w zasadzie obowiązku) zastosowania do końca 2011r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. nie niweczy fakt dokonania przez Wnioskodawcę zmiany roku podatkowego, a to z uwagi na to, że:

 1. zmiana ta została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w 2011r.
 2. z uwagi na treść art. 8 ust. 3 updop, zgodnie z którym w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, co w niniejszej sprawie oznacza rozpoczęcie zmienionego roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2012r.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że przepisy updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. miałyby zastosowanie względem Spółki nawet przy założeniu, że ww. zmiana roku podatkowego była skuteczna już w odniesieniu do pierwszego roku podatkowego obowiązującego w Spółce (zmiana polegała bowiem na wprowadzeniu do umowy Spółki zapisu o literalnym brzmieniu, że jej rokiem podatkowym jest okres niepokrywający się z rokiem kalendarzowym).

Prezentowane stanowisko Spółki jest zgodne z wydanymi przez Ministra Finansów interpretacjami przepisów prawa podatkowego w analogicznych sprawach (nr IPPB5/423-828/10-4/MB, nr lPPB5/423-832/10-4/MB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Spółka w opisie zdarzenia przyszłego podała dwie daty rozpoczęcia prowadzenia działalności tj. 29 listopada 2010r. i 27 grudnia 2010 r. Natomiast przedmiotem niniejszej interpretacji była jedynie ocena czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010r. do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., zatem powyższa nieścisłość nie ma wpływu na rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 – zwanej dalej „ustawą nowelizującą”), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., z tym że:

 1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
 2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

W art. 2 ustawy nowelizującej jest mowa o ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 updop, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Art. 12 ustawy nowelizującej nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek stosowania przepisów updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. rok podatkowy podatnika jest inny niż rok kalendarzowy,
 2. rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r.

Przepisy updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. powinny być stosowane do końca rozpoczętego przed tym dniem roku podatkowego, przyjętego przez podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W myśl art. 8 ust. 2a updop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. W sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że w istocie ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

W zdarzeniu przedstawionym we wniosku, trwający rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się przed 1 stycznia 2011r. a zakończy się 31 grudnia 2011r. Spółka będzie zatem miała obowiązek stosować do końca przyjętego (obecnego) roku podatkowego przepisy updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r.

Mając powyższe na uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w zakresie stosowania właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym roku działalności jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.