IBPBI/2/423-1241/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy momentem rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę jest w przedstawionym stanie faktycznym dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 nie jest twierdząca, czy w opisanym stanie faktycznym zachowano termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określony w art. 8 ust. 5 UPDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (wpływ do tut. Biura 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy momentem rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę jest w przedstawionym stanie faktycznym dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest nieprawidłowe,
  • czy w opisanym stanie faktycznym zachowano termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określony w art. 8 ust. 5 UPDOP... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy momentem rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę jest w przedstawionym stanie faktycznym dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2...
  • czy w opisanym stanie faktycznym zachowano termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określony w art. 8 ust. 5 UPDOP...
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy spółki z 17 października 2013 r. 18 października 2013 r. wpłynął do sądu rejestrowego wniosek o jej rejestrację, natomiast 24 października 2013 r. wpisano ją do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem umowy spółki z 17 października 2013 r., rokiem obrotowym Spółki był okres od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy kończył się 30 listopada 2013 r.

Dnia 31 października 2013 r. złożono w imieniu Spółki zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. Zgodnie z informacją podaną w formularzu zgłoszenia, datę rozpoczęcia działalności Spółki określono na dzień jej zawiązania, to jest na 17 października 2013 r. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy ograniczona jest w chwili obecnej do udziału w dwóch spółkach komandytowo-akcyjnych w charakterze komplementariusza (zwanych dalej: „SKA1” oraz „SKA2”).

Dnia 28 października 2013 r. podpisano statuty SKA1 i SKA2. 31 października 2013 r. wpłynęły do sądu rejestrowego wnioski o ich rejestrację, natomiast 6 listopada 2013 r. spółki te wpisano do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Wnioskodawca wniósł na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2 wkłady pieniężne 30 października 2013 r. Zgodnie z brzmieniem statutów SKA1 oraz SKA2 w pierwotnym kształcie, ich rokiem obrotowym był okres od 1 grudnia do 30 listopada natomiast pierwszy rok obrotowy spółek kończył się 30 listopada 2013 r.

Dnia 12 listopada 2013 r., dokonano zmian statutów SKA1 oraz SKA2, a mianowicie dokonano zmiany roku obrotowego spółek. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutów, rok obrotowy spółek komandytowo-akcyjnych trwa od 1 listopada do 31 października natomiast pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się 30 listopada 2013 r. Zmiany statutów zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy 21 listopada 2013 r.

Celem ułatwienia rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę, 12 listopada 2013 r. dokonano zmiany umowy Spółki, polegającej na zmianie roku obrotowego - zgodnie z obecnym brzmieniem umowy rok obrotowy Spółki trwa od 1 listopada do 31 października natomiast pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się 30 listopada 2013 r. Rok obrotowy Wnioskodawcy pokrywa się zatem z latami obrotowymi SKA1 oraz SKA2. Zmiany umowy spółki zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy dnia 21 listopada 2013 r.

Dnia 21 listopada 2013 r. w imieniu Wnioskodawcy złożono właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (data przyjęcia pisma przez urząd skarbowy) zawiadomienie w trybie art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397, dalej: „UPDOP”), w przedmiocie wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, to jest roku trwającego od 1 grudnia do 30 listopada. W zawiadomieniu wskazano również, że pierwszy rok obrotowy spółki zakończy się 30 listopada 2013 r.

Następnie, 27 listopada 2013 r. (data przyjęcia pisma przez urząd skarbowy), dokonano zgłoszenia naczelnikowi urzędu o zmianie roku podatkowego, zgodnie z którym pokrywać się on będzie ze zmienionym rokiem obrotowym spółki, trwającym od 1 listopada do 31 października.

Ze względu na fakt, że w zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-2 z 31 października 2013 r. wskazano 17 października 2013 r. jako dzień rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy, naczelnik urzędu skarbowego pismem z 24 kwietnia 2014 r. stwierdził, że powyższe zawiadomienie z 21 listopada zostało złożone po terminie określonym w art. 8 ust. 5 UPDOP, i jednocześnie wskazał, że wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy nie został skutecznie dokonany.

W ocenie naczelnika urzędu skarbowego, datę zawarcia umowy spółki należy uznać za datę rozpoczęcia działalności, zatem Spółka miała obowiązek dokonania zawiadomienia do 17 listopada 2013 r. W związku z powyższym, zdaniem organu podatkowego, pierwszy rok podatkowy (użycie w tym miejscu terminu „rok obrotowy” przez organ należy uznać za omyłkę pisarską) Spółki powinien trwać od 17 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOP), lub od 17 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (zgodnie z art. 8 ust. 2a UPDOP).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy momentem rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę jest w przedstawionym stanie faktycznym dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 nie jest twierdząca, czy w opisanym stanie faktycznym zachowano termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określony w art. 8 ust. 5 UPDOP... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Momentem rozpoczęcia przez niego działalności jest 30 października 2013 r., to jest dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2. Zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOP, pierwszym rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 UPDOP, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Według Wnioskodawcy 30-dniowy termin, o którym mowa w wyżej cytowanym przepisie należy liczyć od dnia wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2, a zatem celem skutecznej zmiany roku podatkowego, zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UPDOP należało w opisanym stanie faktycznym dokonać do 29 listopada 2013 r. Dlatego zawiadomienie złożone 21 listopada 2013 r. zostało, w ocenie Wnioskodawcy, dokonane z zachowaniem terminu określonego w art. 8 ust. 5 UPDOP.

Przepisy UPDOP nie zawierają definicji sformułowania „rozpoczęcie działalności”. Internetowy słownik języka polskiego PWN, słowo „działalność” definiuje jako «zespół działań podejmowanych w jakimś celu» lub «funkcjonowanie czegoś lub oddziaływanie na coś».

Dla zinterpretowania pojęcia „rozpoczęcie działalności” warto, zdaniem Wnioskodawcy, sięgnąć również do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm., dalej: „Ustawa swobodzie”).

W ocenie Wnioskodawcy, ustawodawca posługując się terminem „działalność” miał na myśli działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o swobodzie. Wskazuje na to w szczególności fakt, że sformułowania takie jak „zawieszenie działalności”, „wznowienie działalności”, użyte w części B6 formularza NIP-2 (opisanej jako „daty dotyczące prowadzonej działalności i jej zakończenia”), są pojęciami nawiązującymi do terminologii użytej w art. 14a Ustawy o swobodzie, dotyczącej zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 1 Ustawy o swobodzie, reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. Zgodnie z przepisem art. 2 Ustawy o swobodzie, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W ocenie Wnioskodawcy, za dzień rozpoczęcia działalności w rozumieniu art. 8 ust. 5 UPDOP, należy uznać dzień dokonania przez Wnioskodawcę pierwszej czynności wobec podmiotów trzecich, zmierzającej do osiągania zysków. Za takie czynności należy uznać niewątpliwie wniesienie wkładów komplementariusza na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2. Czynności te bowiem umożliwiają rozpoczęcie przez spółki komandytowo-akcyjne prowadzenia ich działalności gospodarczej, a tym samym osiąganie przez nie zysków, w których udział ma Wnioskodawca. Z cytowanej wyżej definicji działalności gospodarczej wynika, że musi to być działalność zarobkowa, a więc z istoty ukierunkowana „na zewnątrz” podmiotu prowadzącego działalność.

Według Wnioskodawcy w szczególności nie można uznać za datę rozpoczęcia działalności dnia czynności dokonywanych przez wspólników spółki kapitałowej, takich jak np. zawiązanie spółki, opłacenie kapitału zakładowego, etc. Tego rodzaju zdarzenia mają charakter organizacyjny i muszą nastąpić w przypadku każdej spółki, nawet jeśli w rzeczywistości prowadzenie działalności gospodarczej (lub innej) nie nastąpi, ze względu na to, że władze spółki zaniechają dokonywania jakichkolwiek czynności w celach zarobkowych, charytatywnych, społecznych lub innych.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze nie jest twierdząca, w opisanym stanie faktycznym mimo wszystko także zachowano termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określony w art. 8 ust. 5 UPDOP. Wnioskodawca, w odniesieniu do określenia momentu rozpoczęcia działalności w rozumieniu art. 8 ust. 5 UPDOP stoi na stanowisku opisanym wyżej, dotyczącym pytania pierwszego.

Wnioskodawca zdaje sobie jednak sprawę, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się także na inny moment rozpoczęcia działalności w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów UPDOP, a mianowicie na dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którym to momentem spółka kapitałowa w organizacji nabywa osobowość prawną (zob. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2416/11 oraz II FSK 2417/11).

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców 24 października 2013 r. Przyjmując tę datę za „dzień rozpoczęcia działalności” zgodnie z wyżej wskazanym orzecznictwem sądów, uznać należy, że termin na złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia, o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, upłynął zgodnie z art. 8 ust. 5 UPDOP 23 listopada 2013 r. Zatem zawiadomienie o wyborze roku podatkowego złożone 21 listopada 2013 r. zostało złożone z zachowaniem wspomnianego 30-dniowego terminu.

W ocenie Wnioskodawcy, nawet jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze nie jest twierdząca, w przedstawionym stanie faktycznym wybór roku podatkowego został przez Wnioskodawcę dokonany skutecznie, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 UPDOP.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), rokiem podatkowym, co do zasady, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu tej ustawy (np. nowo utworzone spółki kapitałowe), dokonują zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W powyższym przepisie jest mowa o „działalności”, a nie o „działalności gospodarczej”. Pojęcie „działalność” jest pojęciem szerszym od pojęcia „działalność gospodarcza” i w ocenie tut. Organu, dzień rozpoczęcia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która – stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest podatnikiem tego podatku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

W myśl art. 12 ust 1 pkt 1 ww. ustawy, księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, to jest na dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Pierwszym zdarzeniem wywołującym skutki finansowo-majątkowe może być zatem wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Zdarzeniem takim może być także zaciągnięcie zobowiązania, np. zakup wyposażenia biura spółki, wykonanie pieczątki firmowej, koszty uruchomienia rachunku bankowego czy poniesienie opłat związanych z rejestrację spółki. Działalnością Spółki, w rozumieniu powołanego wcześniej art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zatem nie tylko uzyskiwanie przychodów, ale również strona kosztowa ściśle związana z istnieniem jednostki.

Skutkiem rejestracji spółki w organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym jest jej zmiana w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nabycie przez nią osobowości prawnej.

Stosownie bowiem do art. 12 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Pod względem prawnym spółka z o.o. w organizacji i spółka z o.o. zarejestrowana już w KRS stanowi ten sam podmiot. Skutkiem tego jest brak obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji. Spółka wpisana do KRS kontynuuje prowadzenie ksiąg spółki w organizacji.

Odnosząc powołane wcześniej przepisy prawa do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Spółka rozpoczęła działalność z chwilą zawarcia umowy spółki, a więc 17 października 2013 r. Wtedy bowiem powstała spółka z o.o. w organizacji – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko, zgodnie z którym momentem rozpoczęcia działalności Spółki jest dzień 30 października 2013 r., to jest dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe SKA1 oraz SKA2, jest zatem nieprawidłowe.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należy zwrócić uwagę – oprócz wskazanych wcześniej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – na przepis art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym do 1 grudnia 2014 r.,:

1a.Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

  1. wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
  3. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

1b.Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:

  1. urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
  2. wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego

-wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Z powyższą regulacją korespondują rozwiązania zawarte w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), stosownie do których podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

W ocenie tut. Organu, sąd rejestrowy przekazujący do naczelnika urzędu skarbowego stosowne dokumenty działa w tym przypadku, jako instytucja quasi-pośrednicząca pomiędzy podatnikiem zakładającym działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, a urzędem skarbowym. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że wspomniane powyżej uregulowania mają na celu uproszczenie procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej i związane są z wprowadzeniem instytucji tzw. „jednego okienka”.

Ponadto jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1204), celem zmian było m.in. uproszczenie i ułatwienie zakładanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie tzw. „jednego okienka”. Przedsiębiorca miał składać jeden wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gmina (KRS), urząd skarbowy, urząd statystyczny, ZUS), w jednym miejscu. Proponowane rozwiązania zmierzały do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez tworzenie dalszych ułatwień dla przedsiębiorców, a także miały na celu skuteczniejszą ochronę ich interesów w kontaktach z organami administracji publicznej. Ich wprowadzenie miało przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego 18 października 2013 r. do sądu rejestrowego wpłynął wniosek o rejestrację Spółki, która ostatecznie nastąpiła 24 października 2013 r.

Tym samym złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz umową spółki, w której znajduje się informacja o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, które to dokumenty są następnie przekazywane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, należy uznać za prawidłowe złożenie zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy.

W świetle powyższego, stanowisko Spółki w zakresie zachowania terminu zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, określonego w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja – zgodnie z zakresem wniosku wynikającym ze sformułowanych pytań – dotyczy tylko kwestii pierwszego roku podatkowego Spółki oraz zachowania terminu do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.