IBPB-1-2/4510-387/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy.
IBPB-1-2/4510-387/15/BKDinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. rok podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) tworzy wraz z trzema innymi podmiotami (z czego jeden pozostaje w upadłości likwidacyjnej, a kolejny w likwidacji) podatkową grupę kapitałową (dalej: „PGK”) w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 27 września 2012 r. i zarejestrowana przez Naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z Umową:

 • Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613),
 • PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2013 r.

W okresie funkcjonowania PKG planowane jest zakończenie procesu likwidacji jednej ze spółek i wykreślenie jej z ewidencji KRS.

W związku z tym dojdzie do naruszenia warunków decydujących o istnieniu PGK, wskazanych w art. 1a ust. 2 pkt 1b ustawy o CIT. Dzień utraty statusu PGK może nastąpić w trakcie miesiąca kalendarzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, przepisy art. 8 ust. 1-5 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio do PGK.

Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

 1. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 2. dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe, w trakcie trwania PGK nie biegną lata podatkowe spółek wchodzących w skład PGK (jako odrębnego podatnika). Rok podatkowy Spółki rozpocznie się zatem dopiero w dniu następującym po dniu, w którym grupa utraciła status PGK. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), jak również w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów, w których wskazano, że dzień następujący po dniu, w którym PGK została rozwiązana, jest pierwszym dniem nowego roku podatkowego dla każdej ze spółek wchodzącej w skład PGK (wyrok NSA z 1 września 2011 r., sygn. II FSK 491/10: „Ostatnim dniem istnienia grupy (...) jest zatem dzień, w którym wygasa umowa o utworzeniu grupy. Od następnego dnia dla każdej ze spółek, które wchodziły w skład grupy rozpoczyna się pierwszy dzień roku podatkowego i każda z nich powinna od tego momentu rozliczać się z podatku dochodowego jako samodzielny podatnik (a contrario z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p.))”.

Interpretacja indywidualna z 11 października 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB3/423-144/11-4/KJ: „kolejny rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub utraty statusu podatnika CIT zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT”.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione także w następujących interpretacjach wydanych przez:

W przypadku natomiast ustalenia ostatniego dnia roku podatkowego, który biegnie bezpośrednio po zakończeniu roku podatkowego PGK zastosowanie będą miały zasady ogólne wyrażone w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT. Ustawa o CIT nie zawiera bowiem szczególnych przepisów dotyczących ustalenia ostatniego dnia roku podatkowego Spółki, w takiej sytuacji zgodnie z cyt. powyżej art. 8 ust. 1, rok podatkowy spółki, który będzie biegł bezpośrednio po zakończeniu roku podatkowego PGK, będzie trwał do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez spółkę, który jest równy kalendarzowemu, chyba że spółka postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 4 sierpnia 2008 r., sygn. ITPB3/423- 268b/08/MT: „rok podatkowy Banku rozpoczęty w dniu następującym po dniu naruszenia warunku posiadania przez spółkę dominującą bezpośredniego 95% udziału w Jego kapitale zakładowym - będzie trwał do końca roku kalendarzowego, albo do końca okresu stanowiącego rok podatkowy, jeżeli podatnik w statucie albo umowie spółki przyjął jako rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i zawiadomił o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Innymi słowy, spółka powróci do ogólnych zasad określania roku podatkowego jakie stosowała przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej”.

Obrazując przykładową sytuację:

 • umowa o PGK stanowi, że rok podatkowy PGK jest równy kalendarzowemu,
 • rok podatkowy Spółki (przed jej przystąpieniem do PGK) był ustalony jako równy kalendarzowemu,
 • 23 września 2015 r. PGK traci prawo do uznania jej za podatnika, np. ze względu na wykreślenie spółki zależnej z ewidencji KRS,
 • 23 września 2015 r. jest ostatnim dniem roku podatkowego PGK zgodnie z art. 1a ust. 10 ustawy o CIT, oraz
 • pierwszym dniem roku podatkowego Spółki, która tworzyła PGK, jest 24 września 2015 r., a ostatnim - 31 grudnia 2015 r. (przy założeniu, że rok podatkowy Spółki jest równy kalendarzowemu).

Podsumowując, Spółka uważa, że w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT, rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym grupa utraciła status PGK ico do zasady będzie trwał do ostatniego dnia przyjętego przez Spółkę roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.