IBPB-1-2/4510-16/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwotę Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej?
IBPB-1-2/4510-16/15/APinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. dywidendy
  3. rok obrotowy
  4. rok podatkowy
  5. spółka zagraniczna
  6. zysk zatrzymany
  7. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych, w szczególności Spółka Cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „FIZ”).

Spółka cypryjska planuje dokonanie w przyszłości zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (dalej: „Planowane działania”).

W związku ze zbyciem posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będą podlegały na Cyprze, albo zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce.

Zakładane jest, że powyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody.

Spółka cypryjska planuje również wypłatę w przyszłości na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku realizacji Planowanych działań. Dywidenda może być w przyszłości wypłacona przez Spółkę cypryjską na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy). Może przybrać formę: (i) dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostałaby wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego (dalej jako: „Dywidenda roczna”), lub (ii) dywidendy „zaliczkowej” wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej jako: „Dywidenda zaliczkowa”).

Rozważana jest również sytuacja, w której powyżej wymienione Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa zostaną powiększone o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej wygenerowane za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy za jaki zostałyby wypłacone Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

W przypadku uznania Spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej w rozumieniu art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwoty dywidendy otrzymanej od Spółki cypryjskiej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a Ustawy CIT, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Dodatkowo, art. 24a ust. 5 Ustawy CIT stanowi, że kwoty nieodliczone zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT (a więc także kwoty dywidend otrzymanych przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej) w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Jednakże, przepis art. 24a ust. 4 Ustawy CIT nie przewiduje zróżnicowania w zakresie jakie dywidendy będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej) biorąc pod uwagę w szczególności: (i) czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy będący jednocześnie rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w trakcie którego zagraniczna spółka kontrolowana wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, oraz (ii) moment otrzymania dywidendy przez podatnika (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego, czy też po jego zakończeniu).

Zdaniem Wnioskodawcy, odwołując się do zasady racjonalnego działania Ustawodawcy, należało przyjąć, że podatnik będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile:

  1. podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a Ustawy CIT),
  2. dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 Ustawy CIT).

Przyjęcie stanowiska odmiennego niż zaprezentowane powyżej stałoby w oczywistej sprzeczności z literalną wykładnią przepisów prawa podatkowego (która jest podstawową wykładnią w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego) oraz zasadą racjonalnego działania Ustawodawcy. Ponieważ przepisy Ustawy CIT (w szczególności art. 24a Ustawy CIT) nie przewidują zróżnicowania w zakresie dywidend otrzymanych przez podatnika, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, tj. dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, należy przyjąć, że Ustawodawca przewiduje prawo do odliczenia pełnej kwoty otrzymanej dywidendy, o ile zostaną spełnione zostaną przesłanki o których mowa w art. 24a ust. 5 Ustawy CIT oraz art. 27 ust. 2a Ustawy CIT.

Co więcej, brzmienie art. 24a ust. 5 Ustawy CIT w powiązaniu z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT potwierdza powyższe stanowisko, poprzez przewidzenie sytuacji w której podatnik nie będzie mógł odliczyć dywidendy od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy w terminie złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego, np. podatnik otrzyma dywidendę za dany rok podatkowy już po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego. Dlatego też w art. 27 ust. 2a Ustawy CIT został przewidziany stosunkowo długi, w świetle polskich przepisów podatkowych, termin na złożenie zeznania podatkowego (tj. zeznanie o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego).

Podczas prac nad projektem Ustawy Zmieniającej, a dokładniej w trakcie konsultacji społecznych, zwrócono uwagę na istniejący rozdźwięk między rokiem podatkowym, po którym następuje wypłata dywidendy, a prawem do odliczenia tej dywidendy od dochodu. Zwrócono uwagę, że sporządzając zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy w terminie ustawowym, podatnicy nie będą mieli możliwości skorzystania z odliczenia kwoty dywidendy, ponieważ jej jeszcze nie otrzymają.

W odpowiedzi na powyższe uwagi, w uzasadnieniu do projektu Ustawy Zmieniającej zostało przedstawione stanowisko projektodawcy zgodnie z którym: „Uwaga zasługuje na częściowe uwzględnienie przez wprowadzenie obowiązku złożenia zeznania w odniesieniu do dochodów z CFC w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Termin taki powinien zapewnić efektywne odliczenie od dochodów z CFC wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów”.

Powyższe stanowisko zawarte w uzasadnieniu do projektu Ustawy Zmieniającej potwierdza powyżej przedstawione stanowisko Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, analiza art. 24a ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT prowadzi do wniosku, że celem Ustawodawcy było zapewnienie podatnikowi prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - przykładowo za rok podatkowy 2015 r. o dywidendę za rok obrotowy 2015 otrzymaną przez tego podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej w 2016 r., ale tylko jeśli dywidenda taka została otrzymana przez podatnika do czasu złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym 2015.

Podsumowując, skoro zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy) kwoty Dywidendy rocznej za ten rok obrotowy (podatkowy) jaka otrzyma przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy, to tym bardziej Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia Dywidendy zaliczkowej otrzymanej od Spółki cypryjskiej w trakcie danego roku obrotowego (podatkowego).

Skoro, jak to zostało wskazane powyżej, intencją Ustawodawcy było udzielenie podatnikowi prawa do odliczenia Dywidendy rocznej za dany rok obrotowy (podatkowy) otrzymanej w następnym roku obrotowym (do czasu upływu terminu na złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego zgodnie z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT) to tym bardziej należy uznać, że Dywidenda zaliczkowa otrzymana w czasie trwania danego roku obrotowego (podatkowego) mieści się w terminie zakreślonym przez Ustawodawcę (tj. jest otrzymana do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego). Co więcej, skoro Dywidenda zaliczkowa wypłacana jest w trakcje trwania roku obrotowego (podatkowego) to podatnik otrzymuje ją jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a Ustawy CIT, tj. końcem danego roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. W związku z powyższym, przykładowo, w przypadku wypłaty przez Spółkę cypryjską Dywidendy zaliczkowej za rok obrotowy (podatkowy) 2015 w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego), to Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwoty otrzymanej Dywidendy zaliczkowej od podstawy opodatkowania - dochodu Spółki cypryjskiej za rok podatkowy 2015.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jedynie należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-13/15/AP tut. Organ potwierdził, że „Spółka cypryjska w wyniku realizacji Planowanych działań będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, ponieważ wszystkie warunki jakie zostały przewidziane w tym przepisie zostaną łącznie spełnione”. A w interpretacji indywidualnej z tego samego dnia Znak IBPB-1-2/4510-14/15/AP wskazano, że „Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwoty dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 i 5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.