IBPB-1-2/4510-143/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.?
IBPB-1-2/4510-143/15/APinterpretacja indywidualna
 1. naczelnik urzędu skarbowego
 2. rok podatkowy
 3. umowa spółki
 4. wpis do rejestru
 5. zawiadomienie
 6. zmiana
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Rok podatkowy Spółki z o.o. (dalej też: „Wnioskodawca”) pokrywał się dotychczas (tj. do 31 grudnia 2014 r.) z rokiem kalendarzowym. W grudniu 2014 r. wspólnicy Wnioskodawcy zadecydowali o zmianie roku podatkowego Spółki. W związku z powyższym, podjęli 30 grudnia 2014 r. (tj. przed zakończeniem roku obrotowego 2014) uchwałę o zmianie umowy Spółki w zakresie dotyczącym roku podatkowego. Wspólnicy postanowili, że rok podatkowy będzie rozpoczynał się każdorazowo 1 grudnia i kończył 30 listopada roku następnego. Wspólnicy ustalili również, że pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie (tzw. „rok przejściowy”) będzie trwał od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

Wnioskodawca złożył wniosek o zarejestrowanie ww. zmiany umowy Spółki do sądu rejestrowego. W dniu 26 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmiany umowy Spółki.

W dniu 28 stycznia 2015 r. Wnioskodawca poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego Spółki załączając do niego tekst jednolity umowy Spółki oraz potwierdzenie zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, jego aktualny rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwał przez kolejne 23 miesiące, tj. do 30 listopada 2016 r.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z następujących argumentów.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, dalej jako: „O.p.”) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Szczególne postanowienia odnośnie roku podatkowego zawiera art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „u.p.d.o.p.”). Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p., rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 3 u.p.d.o.p., w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 4 u.p.d.o.p., zawiadomienie o zmianie roku podatkowego powinno być dokonane najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że zmiana roku podatkowego po rozpoczęciu działalności przez podatnika następuje, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • ustalenie roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wynika, w przypadku podatnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z postanowień umowy spółki;
 • o zmianie roku podatkowego podatnik zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego;
 • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten zakończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego;
 • pierwszy rok podatkowy po zmianie (tzw. „rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywał się dotychczas z rokiem kalendarzowym. Przed upływem roku podatkowego 2014 – w grudniu 2014 r. – wspólnicy Wnioskodawcy podjęli uchwałę o zmianie umowy Spółki zmieniając rok podatkowy w ten sposób, że rozpoczyna się on 1 grudnia a kończy 30 listopada kolejnego roku. Wnioskodawca złożył wniosek o wpis tejże zmiany do sądu rejestrowego i sąd ten zarejestrował zmianę w styczniu 2015 r. Pismem z 28 stycznia 2015 r., a więc przed upływem 30 dni licząc od końca poprzedniego roku podatkowego, Wnioskodawca poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego, załączając tekst jednolity umowy spółki oraz postanowienie o wpisie dokonanym przez sąd rejestrowy.

Odnosząc powyższe uwagi do przedmiotowego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wspólnicy Wnioskodawcy dokonali zmiany roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. kończący się 30 listopada każdego roku. Ponadto, zarząd Wnioskodawcy w terminie, tj. przed upływem 30 dni licząc od końca poprzedniego roku obrotowego poinformował naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje w tym miejscu, że przepisy ustawy o podatku dochodowym, poza dokonaniem zamiany umowy spółki oraz powiadomieniu o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, nie nakładają na podatników innych warunków, od których spełnienia uzależniona jest możliwość zmiany roku podatkowego.

W związku z powyższym aktualnie u Wnioskodawcy trwa rok przejściowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończy się 30 listopada 2016 r.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych stanach faktycznych np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 czerwca 2012 r., nr IBPBI/2/423-295/12/CzP, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2013 r., nr ILPB3/423-100/13-2/JG oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2010 r., nr IPPB3/423-90/10-2/ER.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Przepisy regulujące kwestię roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały zawarte w art. 8 ust. 1–7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „updop”).

Updop daje podatnikom możliwość wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, a także zawiera określenie roku podatkowego w sytuacjach szczególnych. Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast art. 8 ust. 3 updop stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Na podstawie art. 8 ust. 4 updop, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość zmiany roku podatkowego po rozpoczęciu działalności, przy zachowaniu następujących zasad:

 1. przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,
 2. o zmianie roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego,
 3. początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego,
 4. pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Podkreślić należy, że w celu zachowania wskazanego terminu 30 dni, od zakończenia ostatniego roku podatkowego należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego. Decyzja o zmianie może być podjęta nawet kilka miesięcy wcześniej, ponieważ trzydziestodniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego nie odnosi się do dnia zaistnienia zmiany, lecz jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wspólnicy Spółki podjęli w grudniu 2014 r. uchwałę o zmianie roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. na kończący się 30 listopada każdego roku. Poprzedni rok podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 31 grudnia 2014 r. Spółka określiła więc „rok przejściowy” na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. Spółka dokonała stosownych zmian w umowie, następnie sąd 26 stycznia 2015 r. dokonał wpisu przedmiotowej zmiany do rejestru sądowego przed powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, któremu następnie (tj. 28 stycznia 2015 r.) złożono zawiadomienie o dokonanej zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego (tj. do dnia 30 stycznia 2015 r.).

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że działania podjęte przez Spółkę skutkują na gruncie updop zmianą roku podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, pomimo że tut. Organ nie zgadza się z częścią argumentów Wnioskodawcy, tj. że przepisy ustawy o podatku dochodowym, poza dokonaniem zamiany umowy spółki oraz powiadomieniu o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, nie nakładają na podatników innych warunków, od których spełnienia uzależniona jest możliwość zmiany roku podatkowego, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Należy bowiem zauważyć, że zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy. Zgodnie bowiem z art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 zm., dalej „Ksh”), zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Natomiast stosownie do art. 256 § 1 Ksh, zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy spółki”. Przyjmuje się, że chodzi to o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.