IBPB-1-2/4510-13/15/AP | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca?
IBPB-1-2/4510-13/15/APinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. zysk zatrzymany
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, a w konsekwencji czy dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych, w szczególności Spółka Cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „FIZ”).

Spółka cypryjska planuje dokonanie w przyszłości zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (dalej: „Planowane działania”).

W związku ze zbyciem posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będą podlegały na Cyprze, albo zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce.

Zakładane jest, że powyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody.

Spółka cypryjska planuje również wypłatę w przyszłości na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku realizacji Planowanych działań. Dywidenda może być w przyszłości wypłacona przez Spółkę cypryjską na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy). Może przybrać formę: (i) dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostałaby wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego (dalej jako: „Dywidenda roczna”), lub (ii) dywidendy „zaliczkowej” wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej jako: „Dywidenda zaliczkowa”).

Rozważana jest również sytuacja, w której powyżej wymienione Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa zostaną powiększone o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej wygenerowane za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy za jaki zostałyby wypłacone Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku gdy zostaną zrealizowane Planowane działania i Spółka cypryjska osiągnie przychody ze zbycia aktywów (w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ), które będą stanowić jedyny rodzaj przychodów tej spółki, albo które będą stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym, to Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy zostaną zrealizowane Planowane działania i Spółka cypryjska osiągnie przychody ze zbycia aktywów (w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ), które będą stanowić jedyny rodzaj przychodów tej spółki, albo które będą stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym, to Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, a w konsekwencji dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty w danym roku podatkowym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT za zagraniczną spółkę uważa się:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT,

-nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W świetle powyżej powołanego art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, w których katalog podmiotów uznawanych za „zagraniczną spółkę” został określony bardzo szeroko, należy uznać, że Spółka cypryjska będąca spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), jest „zagraniczną spółką” w rozumieniu 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy CIT, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a Ustawy CIT, albo na okres, o którym mowa w art. 24a ust. 8 albo 9 Ustawy CIT, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dodatkowo, art. 24a ust. 6 Ustawy CIT przewiduje, że dochodem, o którym mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy CIT jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Natomiast zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach (art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a Ustawy CIT),
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy CIT),
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy CIT, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy CIT, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm. - art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c Ustawy CIT).

Zgodnie z art. 24a ust. 17 pkt 1 Ustawy CIT przepisu art. 24a ust. 1 Ustawy CIT, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 13 Ustawy CIT, nie stosuje się, jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250.000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w art. 24a ust. 6 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328, dalej: „Ustawa Zmieniająca”) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych - stosują przepisy art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a Ustawy CIT, w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą, począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r.

W świetle powyżej przestawionych przepisów Ustawy CIT oraz Ustawy Zmieniającej aby uznać, iż „zagraniczna spółka” (taka jak Spółka cypryjska) jest „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT muszą być łącznie spełnione określone warunki przewidziane w tym przepisie.

W kontekście Planowanych działań jakie zamierza wykonać Spółka cypryjska należy wskazać, że w wyniku realizacji Planowanych działań Spółka cypryjska stanie się „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT ponieważ zostaną łącznie spełnione wszystkie warunki przewidziane w tym przepisie, tj.:

 1. Wnioskodawca, będący polskim podatnikiem, będzie posiadał w Spółce cypryjskiej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki cypryjskiej (Wnioskodawca w chwili obecnej nie planuje dokonywać zbycia udziałów w Spółce cypryjskiej, dlatego na moment realizacji Planowanych działań powyższy warunek będzie spełniony),
 2. przychodami Spółki cypryjskiej będą albo wyłącznie albo co najmniej na poziomie 50% przychody „pasywne” których katalog został wskazany w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy CIT, tj. przychody z tytułu zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tj. certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę cypryjską w FIZ),
 3. przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z wyniku realizacji Planowanych działań będą podlegać na Cyprze albo zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce.

Zakładane jest również, że przychody Spółki cypryjskiej (w szczególności wygenerowane w związku z realizacją Planowanych działań) w roku podatkowym, w którym Planowane działania zostaną zrealizowane, przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka cypryjska w wyniku realizacji Planowanych działań będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, ponieważ wszystkie warunki jakie zostały przewidziane w tym przepisie zostaną łącznie spełnione.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki cypryjskiej osiągnięty począwszy od roku obrotowego tej spółki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2014 r., w szczególności dochód osiągnięty przez Spółkę cypryjską w wyniku realizacji Planowanych działań, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i podatnikiem będzie Wnioskodawca (na podstawie art. 24a ust. 1 Ustawy CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2-5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.