0114-KDIP2-1.4010.427.2018.1.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z póź. zm.; dalej „Ordynacja podatkowa”) Bank S.A.(dalej „Wnioskodawca”), jako spółka planująca utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej „P”) w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o CIT zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu P.

Wnioskodawca przygotowuje się do utworzenia P, w ramach której obejmie funkcję spółki dominującej P w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT. Wnioskodawca planuje założyć P wraz ze spółkami zależnymi, będącymi krajowymi spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, w których posiada nie mniej niż 75% udziałów w ich kapitale podstawowym lub zakładowym (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT), a ponadto w stosunku, do których spełnione będą warunki wyszczególnione w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a, c, d ustawy o CIT, tj. warunki niezbędne do założenia P.

Wnioskodawca oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład P (dalej „Spółki”) będą spełniać wspólnie wymagania dotyczące powstania P jak również utrzymania P zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o CIT, tj.

 1. w skład P wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną pozostające w związkach kapitałowych,
 2. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek należących do P będzie nie niższy niż 500 000 zł,
 3. spółka dominująca będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 75% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek zależnych wchodzących w skład P,
 4. spółki tworzące (z wyjątkiem spółki dominującej) nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących P,
 5. spółki tworzące P nie będą posiadać zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (na moment utworzenia P),
 6. umowa o utworzeniu P zostanie zawarta w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych,
 7. umowa o utworzeniu P zostanie zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
 8. P nie będzie rozszerzone o inne spółki w trakcie jej istnienia,
 9. spółki tworzące P nie będą korzystać ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT ani ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 10. spółki tworzące P nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład P,
 11. P osiągnie za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 2%.

W przypadku, gdyby doszło do zmiany w umowie o utworzeniu P lub w kapitałach zakładowych Spółek Wnioskodawca, jako spółka dominująca i reprezentująca P, zgłosi ww. zmiany naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Wnioskodawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o CIT.

Planowane jest dokonanie rejestracji P na okres 3 lat podatkowych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwszy rok podatkowy P rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. Rok podatkowy w P obejmie okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rok podatkowy każdej ze Spółek zależnych pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wnioskodawca wystąpił równocześnie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zastosowania uproszczonej formy zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: „CIT”), o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT w pierwszym i drugim roku podatkowym funkcjonowania P, jednakże analizując techniczne warunki rozliczania zobowiązania P z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do osób prawnych, rozpatruje jako alternatywne także inne możliwości w tym zakresie, w szczególności zastosowanie art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, tj. zastosowanie kwartalnych zaliczek na CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy P, jako podatnik CIT, będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 1a ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatnikami mogą być również podatkowe grupy kapitałowe. Jak wynika z powołanej regulacji, podatkowymi grupami kapitałowymi mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, a jednocześnie spełniają przesłanki określone w przepisie art. 1a ust. 2 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 1a ust. 3 ustawy o CIT, umowa musi zawierać co najmniej:

 1. wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
 2. informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;
 3. określenie czasu trwania umowy;
 4. określenie przyjętego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 1a ust. 3a ustawy o CIT spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Treść art. 1a ust. 7 ustawy o CIT wskazuje natomiast, że podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę dominującą. Obliczenie dochodu P polega, co do zasady, na ustaleniu dochodu (straty) z danego źródła przychodów każdej ze spółek wchodzących w skład P zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT (tj. obliczenia różnicy pomiędzy nadwyżką sumy przychodów z danego źródła przychodów a kosztami ich uzyskania), a następnie zsumowaniu dochodów (strat) z danego źródła przychodów wykazanych przez spółki wchodzące w skład P zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7a ust. 1-3 CIT. Powstała różnica pomiędzy sumą dochodów i sumą strat z danego źródła przychodów poszczególnych spółek wchodzących w skład P jest dochodem bądź stratą P z danego źródła przychodu.

Jednocześnie spółce dominującej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania CIT należnego od podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

Równocześnie, w myśl przepisu art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, przepis art. 25 ust. 1b ustawy o CIT nie znajduje zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, a którzy zostali utworzeni:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 2. w wyniku przekształcenia spółki lub spółek nie mających osobowości prawnej, albo
 3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1e ustawy o CIT, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Analiza wyżej przywołanych przepisów wskazuje, że w pierwszym roku podatkowym swojej działalności P będzie mogła być określana jako podatnik rozpoczynający działalność w rozumieniu ustawy o CIT. Jednocześnie, P nie znajduje się w zamkniętym katalogu podatników, którym zgodnie z art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, nie przysługuje uprawnienie do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Należy, więc uznać, że P, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy wpłaty zaliczek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca pierwszego roku podatkowego P.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych. Wnioskodawca wskazuje m in. na:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 maja 2016 r„ sygn. IPPB6/4510-268/16-2/AP;
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 maja 2016 r„ sygn. IPPB6/4510-266/16-2/AP;
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 lutego 2016r, sygn. IPPB3/4510-1145/15-4/MS;
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 19 października 2015r, sygn. ITPB3/4510-398/15/JG;
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 7 stycznia 2015 r„ sygn. IPPB5/423-1085/14-3/RS;
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 16 stycznia 2014 r„ sygn. IPTPB3/423-460/13-3/PM.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że P, jako podatnik CIT, będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.