0111-KDIB1-2.4010.277.2017.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez Pana X ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15,00 % oraz czy Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym stronie przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2017 r. (data wpływu 22 września 2017 r.), uzupełnionym 8 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Wspólnika usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej do tych transakcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% oraz czy Spółce w roku podatkowym przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Wspólnika usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej do tych transakcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% oraz czy Spółce w roku podatkowym przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 listopada 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.277.2017.1.AK, 0111-KDIB3-1.4012.603.2017.1.BW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 grudnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z 4 grudnia 2017 r.):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność pod firmą: R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej w skrócie: „Spółką”, „podatnikiem”, „Stroną” lub „Wnioskodawcą”, prowadzi działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności Strony jest wykonywanie usług w zakresie wykonywania tynków gipsowych w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach niemieszkalnych. Strona jest podatnikiem czynnym VAT, w zakresie podatku od towarów i usług, zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Strony rokiem podatkowym jest okres od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września (winno być: od 1 kwietnia do 31 marca). Aktualnie rokiem podatkowym jest okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Poprzednim rokiem podatkowym był okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. W poprzednim roku podatkowym Spółka zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych płaciła miesięcznie. W roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka po złożeniu w Urzędzie Skarbowym zawiadomienia w terminie ustawowym, o którym to zawiadomieniu mowa w art. 25 ust. le ustawy podatku dochodowym od osób prawnych opłaca w bieżącym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł i dzieli się na 400 udziałów. Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod firmą: R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej w skrócie Spółką jest przedsiębiorca Pan X, zwany dalej przedsiębiorcą, która to osoba fizyczna jest właścicielem 180 udziałów. Pan X jest aktualnie prezesem zarządu Spółki, która to osoba fizyczna była też prezesem zarządu w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioskodawca przewiduje, że Pan X będzie prezesem zarządu Spółki także w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Przedsiębiorca Pan X nabywał i nabywa od Spółki usługi w zakresie koordynacji i planowania wykonania tynków u zleceniodawców oraz w zakresie odbioru wykonanych tynków na rzecz zleceniodawców, które to czynności były i są wykonywane na rzecz ww. przedsiębiorcy przez upoważnionych pracowników Spółki.

Z tytułu powyżej opisanych usług podatnik był zobowiązany w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. do opłacania Spółce wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie miesięcznej netto 5.000,00 zł, którą to kwotę miesięczną wynagrodzenia za wykonane usługi przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania także pod dniu 01 kwietnia 2017 r. Należne wynagrodzenie miesięczne za wykonane ww. usług jest dokumentowane przez Spółkę fakturą. Ogółem w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. przedsiębiorca zapłacił Spółce kwotę w wysokości netto 60.000,00 zł za usługi odbioru i koordynacji wykonania usług tynkarskich, zwanych dalej usługami, oraz przewiduje, że nie przekroczą one w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kwoty netto w wysokości 60.000,00 zł. Od marca 2017 r. przedsiębiorca za zgodą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nabywa od Spółki także usługi tynkarskie, zwane dalej usługami budowlanymi.

Między innymi w dniu 31 marca 2017 r. przedsiębiorca Pan X nabył od Spółki jako podwykonawcy usługi tynkarskie za kwotę netto 13.530,00 zł. Strona przewiduje, że w roku podatkowym w okresie do dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Pan X nabędzie od Spółki usługi tynkarskie w kwocie przekraczającej 20.000,00 EURO. Spółka w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. oraz w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie uzyskała przychodów lub kosztów przekraczających kwotę 2.000.000 EURO. Spółka przewiduje, że w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. nie uzyska przychodów lub kosztów przekraczających kwotę 2.000.000 EURO.

Spółka wykonuje usługi tynkarskie z wykorzystaniem materiałów tynkarskich, które materiały są dowożone przez sprzedawców, podatników VAT czynnych, na plac budowy gdzie są wykonywane przez Wnioskodawcę usługi tynkarskie. Sprzedawcy materiałów dokonują także rozładunku dźwigiem z pojazdu samochodowego na placu budowy przywożonych materiałów, z tym że rozładunek materiałów jest dokonywany na placu budowy przez ww. firmy na rzecz Spółki odpłatnie, a sprzedawcy materiałów niniejszą usługę, zwaną dalej w skrócie „usługą dźwigiem”, dokumentują fakturą wskazując, że ww. usługa jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23,00 %.

Nadto:

 1. Na okoliczność wykonania usług rozładunku Wnioskodawca zawiera ustną umowę na wykonanie usługi ze zlecającym wykonanie ww. usługi oraz jej odbiór będzie dokonywał wnioskodawca oraz wnioskodawca będzie zlecającym wykonanie ww. usługi,
 2. Przedmiotowe usługi rozładunku dźwigiem stanowią część składową wykonywanych i mających być przedmiotem wykonania przez wnioskodawcę usług tynkarskich. Wskazać należy, że:
  1. powyższe ustalenie wynika z umowy zawartej ze zlecającym wykonanie Wnioskodawcy usług tynkarskich,
  2. podmiot zlecający Spółce wykonanie usług tynkarskich jest czynnym podatnikiem VAT,
  3. podmiot wykonujący usługę rozładunku nie jest podatnikiem u którego sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 113 i art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.),
  4. cena usług w zakresie rozładunku dźwigiem materiałów przywiezionych na plac budowy jest ustalana ryczałtowo oraz jest wkalkulowywana w cenę świadczonych usług tynkarskich przez wnioskodawcę,
 3. Wnioskodawca nie jest ostatecznym nabywcą usług rozładunku dźwigiem materiałów przywiezionych na plac budowy gdyż nie jest inwestorem tylko podwykonawcą zleconych robót budowlanych,
 4. Spółka nie wystąpiła o sklasyfikowanie ww. usług rozładunku materiałów na placu budowy do Urzędu Statystycznego w Łodzi tylko samodzielnie ustaliła że ww. usługi należy sklasyfikować pod symbolem PKWiU 43.99.90.0 Roboty związane z wykonaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
 5. Przedmiotowe usługi rozładunku dźwigiem służą stronie wyłącznie czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u Wnioskodawcy.

Spółka w roku obrotowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. uzyskała przychód netto z tytułu prowadzenia działalności w następujących kwotach:

 1. z tytułu sprzedaży produktów i usług w kwocie 4.419.164,54 zł
 2. pozostałe przychody operacyjne netto 1.647,84 zł
 3. przychody finansowe 103,04 zł

Razem przychody netto 4.420.915,42 zł

Spółka w złożonych miesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. poniżej opisane dane dotyczące uzyskanego obrotu ze sprzedaży oraz kwot należnego podatku od towarów i usług:

 1. Łączna sprzedaż netto towarów i usług 3.209.830,00 zł
 2. Podatek VAT należny 290.444,00 zł
 3. Razem sprzedaż netto z podatkiem należnym 3.500.274,00 zł

Po dniu 31 grudnia 2016 r. Spółka zadeklarowała w deklaracjach dla podatku od towarów i usług poniżej wymienione kwoty:

1. styczeń 2017 r.

 • sprzedaż usług opodatkowanych VAT 5.000,00 zł, podatek należny 1.159,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 427.601,00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 180.141,00 zł, podatek należny od nabytych usług 14.411,00 zł,

2. luty 2017 r.

 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 9.491,00 zł, podatek należny 2.183,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 233.369.00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 126.675,00 zł, podatek należny od nabytych usług 10.134,00 zł,

3. marzec 2017 r.

 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 8,00 % 27.159.00 zł, podatek należny 2.173,00 zł,
 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 23,00 % 6.708.00 zł, podatek należny 1.543,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 500.088,00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 233.290,00 zł, podatek należny od nabytych usług 22.028,00 zł.

Zdaniem Strony, Wnioskodawca przy założeniu, że należny podatek od towarów i usług od sprzedaży i nabyć w ramach odwrotnego obciążenia, nie wlicza się w okresie od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług i do ww. przychodów nie wlicza się też deklarowany przez Spółkę obrót z nabycia powyżej wymienionych usług budowlanych od podwykonawców, o którym to przychodzie mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie osiągnęła przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 EURO.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez Pana X ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 • Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15,00 % oraz czy Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym stronie przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Ustawodawca w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określił, że w przypadku gdy między kontrahentami występują powiązania kapitałowe lub osobowe, strony transakcji są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej zawartych transakcji. Zdaniem Strony powyższy obowiązek nie będzie spoczywał na Spółce gdyż pomimo powiązań kapitałowych pomiędzy uczestnikami świadczonych usług tj. Spółką i Panem X, nawet, gdy kwota transakcji netto przekroczyłaby 20.000 EURO w poszczególnym roku podatkowym, Spółka w opisanych powyżej latach podatkowych prowadząc księgi rachunkowe na zasadach określonych ustawą z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) nie uzyskała przychodów lub kosztów w kwocie przekraczającej 2.000.000 EURO.

Reasumując powyższe należy uznać, że na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. i w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. nie będzie spoczywać obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez przedsiębiorcę Pana X ze Spółką, które to transakcje udokumentowane każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazać należy, że od dnia 01 stycznia 2017 r. została dokonana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalająca opodatkować uzyskany dochód między innymi przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku uznania, że są małymi podatnikami, o których mowa w art. 4 pkt 10 u.p.d.o.p., stawką podatku w wysokości 15%. Niestety definicja małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala po dniu 01 styczna 2017 r. jednoznacznie ustalić wysokości przychodów łącznie z należnym podatkiem od towarów, zwanych dalej przychodami, małego podatnika, gdyż nie wiadomo czy do ww. przychodów w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. należy wliczać także podatek należny deklarowany przez stronę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług od nabywanych przez Spółkę od podwykonawców usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia oraz czy do ww. przychodów wlicza się też deklarowany obrót z nabycia powyżej wymienionych usług budowlanych od podwykonawców. Nadto nie zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone, czy Spółka ma obowiązek dodania do przychodu, przy wyliczaniu kwoty przychodu małego podatnika, podatku należnego od usług budowlanych którego były opodatkowane przez nabywców w ramach odwrotnego obciążenia. Wskazać należy, że limit przychodów w przypadku Spółki w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. wynosi 5.157.000,00 zł (1.200.000 EURO).

Zdaniem Strony, przy wyliczaniu przychodu za rok podatkowy ubiegły tj. w przypadku Spółki okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie będzie do przychodów małego podatnika wliczany podatek należny deklarowany przez stronę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług od nabywanych przez Spółkę od podwykonawców usług w ramach odwrotnego obciążenia w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz do przychodu małego podatnika nie wlicza się też deklarowanego obrotu za ww. okres tytułu z nabycia powyżej wymienionych usług od podwykonawców.

Zdaniem Strony, Spółka nie ma także obowiązku przy ustalaniu przychodu małego podatnika doliczania do przychodu podatku należnego od usług którego będą opodatkowane przez nabywców w ramach odwrotnego obciążenia za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Resumując powyższe przy przyjęciu ww. założeń należy uznać, że Spółka w oparciu o opisane na wstępie dane dotyczące przychodów i podatku należnego nie uzyskała w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. przychodu w kwocie 5.157.000,00 zł. Z uwagi na powyższe należy uznać, że w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód z działalności stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% oraz Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym, z uwagi na fakt, że złożyła zawiadomienie w urzędzie skarbowym do dnia 20 maja 2017 r., o którym to zawiadomieniu mowa w art. 25 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W myśl natomiast art. 9a ust. 2 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100.000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 euro – w pozostałych przypadkach.

Jak stanowi art. 9a ust. 3 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.), obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro.

Definicja podmiotów powiązanych została zamieszczona w art. 11 ust. 1 updop. I tak, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z art. 11 ust. 5a updop, posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.

Z kolei art. 9a ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że podatnicy:

 1. z tytułu sprzedaży produktów i usług w kwocie 4.419.164,54 zł
 2. pozostałe przychody operacyjne netto 1.647,84 zł
 3. przychody finansowe 103,04 zł

Razem przychody netto 4.420.915,42 zł
Spółka w złożonych miesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. poniżej opisane dane dotyczące uzyskanego obrotu ze sprzedaży oraz kwot należnego podatku od towarów i usług:

 1. Łączna sprzedaż netto towarów i usług 3.209.830,00 zł
 2. Podatek VAT należny 290.444,00 zł
 3. Razem sprzedaż netto z podatkiem należnym 3.500.274,00 zł

Po dniu 31 grudnia 2016 r. Spółka zadeklarowała w deklaracjach dla podatku od towarów i usług poniżej wymienione kwoty:

1. styczeń 2017 r.

 • sprzedaż usług opodatkowanych VAT 5.000,00 zł, podatek należny 1.159,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 427.601,00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 180.141,00 zł, podatek należny od nabytych usług 14.411,00 zł,

2. luty 2017 r.

 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 9.491,00 zł, podatek należny 2.183,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 233.369.00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 126.675,00 zł, podatek należny od nabytych usług 10.134,00 zł,

3. marzec 2017 r.

 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 8,00 % 27.159.00 zł, podatek należny 2.173,00 zł,
 • sprzedaż usług i towarów opodatkowanych VAT 23,00 % 6.708.00 zł, podatek należny 1.543,00 zł,
 • sprzedaż przez Spółkę usług które podlegają opodatkowaniu VAT przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia 500.088,00 zł,
 • nabycie usług od podwykonawców opodatkowanych przez Spółkę w ramach odwrotnego obciążenia 233.290,00 zł, podatek należny od nabytych usług 22.028,00 zł.

Zdaniem Strony, Wnioskodawca przy założeniu, że należny podatek od towarów i usług od sprzedaży i nabyć w ramach odwrotnego obciążenia, nie wlicza się w okresie od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług i do ww. przychodów nie wlicza się też deklarowany przez Spółkę obrót z nabycia powyżej wymienionych usług budowlanych od podwykonawców, o którym to przychodzie mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie osiągnęła przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 EURO.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

 • Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez Pana X ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 • Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15,00 % oraz czy Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym stronie przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Ustawodawca w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określił, że w przypadku gdy między kontrahentami występują powiązania kapitałowe lub osobowe, strony transakcji są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej zawartych transakcji. Zdaniem Strony powyższy obowiązek nie będzie spoczywał na Spółce gdyż pomimo powiązań kapitałowych pomiędzy uczestnikami świadczonych usług tj. Spółką i Panem X, nawet, gdy kwota transakcji netto przekroczyłaby 20.000 EURO w poszczególnym roku podatkowym, Spółka w opisanych powyżej latach podatkowych prowadząc księgi rachunkowe na zasadach określonych ustawą z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) nie uzyskała przychodów lub kosztów w kwocie przekraczającej 2.000.000 EURO.

Reasumując powyższe należy uznać, że na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. i w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. nie będzie spoczywać obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez przedsiębiorcę Pana X ze Spółką, które to transakcje udokumentowane każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazać należy, że od dnia 01 stycznia 2017 r. została dokonana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalająca opodatkować uzyskany dochód między innymi przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku uznania, że są małymi podatnikami, o których mowa w art. 4 pkt 10 u.p.d.o.p., stawką podatku w wysokości 15%. Niestety definicja małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala po dniu 01 styczna 2017 r. jednoznacznie ustalić wysokości przychodów łącznie z należnym podatkiem od towarów, zwanych dalej przychodami, małego podatnika, gdyż nie wiadomo czy do ww. przychodów w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. należy wliczać także podatek należny deklarowany przez stronę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług od nabywanych przez Spółkę od podwykonawców usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia oraz czy do ww. przychodów wlicza się też deklarowany obrót z nabycia powyżej wymienionych usług budowlanych od podwykonawców. Nadto nie zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone, czy Spółka ma obowiązek dodania do przychodu, przy wyliczaniu kwoty przychodu małego podatnika, podatku należnego od usług budowlanych którego były opodatkowane przez nabywców w ramach odwrotnego obciążenia. Wskazać należy, że limit przychodów w przypadku Spółki w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. wynosi 5.157.000,00 zł (1.200.000 EURO).

Zdaniem Strony, przy wyliczaniu przychodu za rok podatkowy ubiegły tj. w przypadku Spółki okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie będzie do przychodów małego podatnika wliczany podatek należny deklarowany przez stronę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług od nabywanych przez Spółkę od podwykonawców usług w ramach odwrotnego obciążenia w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz do przychodu małego podatnika nie wlicza się też deklarowanego obrotu za ww. okres tytułu z nabycia powyżej wymienionych usług od podwykonawców.

Zdaniem Strony, Spółka nie ma także obowiązku przy ustalaniu przychodu małego podatnika doliczania do przychodu podatku należnego od usług którego będą opodatkowane przez nabywców w ramach odwrotnego obciążenia za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Resumując powyższe przy przyjęciu ww. założeń należy uznać, że Spółka w oparciu o opisane na wstępie dane dotyczące przychodów i podatku należnego nie uzyskała w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. przychodu w kwocie 5.157.000,00 zł. Z uwagi na powyższe należy uznać, że w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód z działalności stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% oraz Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym, z uwagi na fakt, że złożyła zawiadomienie w urzędzie skarbowym do dnia 20 maja 2017 r., o którym to zawiadomieniu mowa w art. 25 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W myśl natomiast art. 9a ust. 2 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100.000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 euro – w pozostałych przypadkach.

Jak stanowi art. 9a ust. 3 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.), obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro.

Definicja podmiotów powiązanych została zamieszczona w art. 11 ust. 1 updop. I tak, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z art. 11 ust. 5a updop, posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.

Z kolei art. 9a ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
  -lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20.000 euro
  • są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Z „transakcjami lub innymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika” mamy do czynienia w sytuacji, gdy wartość tych transakcji lub innych zdarzeń przekracza określoną wartość - tzw. „próg istotności”. Updop przewiduje regulacje dotyczące kalkulacji tego progu.

Zgodnie z art. 9a ust. 1d updop, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
 2. 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;
 3. 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 9 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932), m.in. przepisy art. 9a ust. 1-19, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8 ustawy zmieniającej (updop) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że rok podatkowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz, że wspólnikiem Wnioskodawcy jest przedsiębiorca Pan X, który jest właścicielem 180 udziałów. Pan X jest aktualnie prezesem zarządu Spółki i był też prezesem zarządu w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioskodawca przewiduje, że Pan X będzie prezesem zarządu Spółki także w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Przedsiębiorca Pan X nabywał i nabywa od Spółki usługi w zakresie koordynacji i planowania wykonania tynków u zleceniodawców oraz w zakresie odbioru wykonanych tynków na rzecz zleceniodawców, które to czynności były i są wykonywane na rzecz ww. przedsiębiorcy przez upoważnionych pracowników Spółki. Z tytułu powyżej opisanych usług podatnik był zobowiązany w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. do opłacania Spółce wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie miesięcznej netto 5.000,00 zł, którą to kwotę miesięczną wynagrodzenia za wykonane usługi przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania także po dniu 01 kwietnia 2017 r. Należne wynagrodzenie miesięczne za wykonane ww. usług jest dokumentowane przez Spółkę fakturą. Ogółem w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. przedsiębiorca zapłacił Spółce kwotę w wysokości netto 60.000,00 zł za usługi odbioru i koordynacji wykonania usług tynkarskich, zwanych dalej usługami, oraz przewiduje, że nie przekroczą one w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kwoty netto w wysokości 60.000,00 zł. Od marca 2017 r. przedsiębiorca za zgodą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nabywa od Spółki także usługi tynkarskie, zwane dalej usługami budowlanymi. Między innymi w dniu 31 marca 2017 r. Wnioskodawca nabył od Spółki jako podwykonawcy usługi tynkarskie za kwotę netto 13.530,00 zł. Strona przewiduje, że w roku podatkowym w okresie do dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Pan X nabędzie od Spółki usługi tynkarskie w kwocie przekraczającej 20.000,00 EURO. Spółka w roku podatkowym w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. oraz w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. nie uzyskała przychodów lub kosztów przekraczających kwotę 2.000.000 EURO. Spółka przewiduje, że w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. nie uzyska przychodów lub kosztów przekraczających kwotę 2.000.000 EURO.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem rozpoznania stwierdzić należy, że do roku podatkowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., zastosowanie znajda przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. Natomiast do roku podatkowego trwającego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy art. 9a w brzmieniu aktualnie obowiązującym.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie konieczności sporządzania dokumentacji za rok podatkowy wskazać należy, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych zachodzi w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następuje warunki:

 1. dochodzi do transakcji
 2. transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 3. łączna kwota transakcji przekracza kwoty określone w art. 9a ust. 2 updop.
 4. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.)

Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach polskiego prawa podatkowego ani cywilnego zatem można uznać, że nie posiada ono definicji legalnej. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według Internetowego Słownika języka polskiego – http:/sjp.pwn.pl), transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów i usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług. W ocenie tutejszego organu pojęcie transakcja obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami. Pojęcie transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaży bądź kupna towarów lub usług. Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a updop należy rozpatrywać w kontekście celu tego przepisu.

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy uzasadnione jest twierdzenie, że pomiędzy Spółką (Wnioskodawcą) a Podatnikiem dochodzi do transakcji. Transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi bowiem Podatnik posiada więcej niż 5% udziałów Wnioskodawcy. Spełnione są zatem 2 z ww. warunków. W rozpatrywanej sprawie nie zostaje natomiast spełniony warunek wskazany w ww. pkt 3. Jak wynika z opisu sprawy wartość transakcji (świadczenia usług) do jakich dochodzi pomiędzy stronami wynosi 60.000 zł, a więc nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 9a ust. 3 pkt 2 updop, w brzmieniu do 31 grudnia 2016 r.

Odnosząc wyżej cytowane przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że w roku podatkowym trwającym od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., w którym Pan X (wspólnik Spółki) ogółem zapłacił Spółce kwotę 60.000,00 zł (netto), Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej od transakcji zawartych z Panem X.

Również w roku podatkowym trwającym od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., w którym Spółka przewiduje, że nie uzyska przychodów lub kosztów przekraczających kwotę 2.000.000 euro, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej od transakcji zawartych z Panem X.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy przyporządkowanego do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należy w pierwszej kolejności wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena, czy Wnioskodawca może być uznany za „małego podatnika”. Okoliczność, że Spółka jest małym podatnikiem została przyjęta jako element stanu faktycznego, który nie podlega ocenie Organu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1550) – na mocy art. 2 pkt 7 tej ustawy - nadano nowe brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 15% podstawy opodatkowania - w przypadku:
  1. małych podatników,
  2. podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Tym samym - co do zasady - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą:

 • mali podatnicy,
 • podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

W myśl art. 4a pkt 10 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 190/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł.

Wskazane w art. 4a pkt 10 updop, sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać także należy, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia.

Zatem przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Taka interpretacja „przychodu ze sprzedaży” koreluje z tożsamą regulacją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Z kolei sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie osiągnął przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioskodawca nie osiągnął przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro, co oznacza, że Wnioskodawca jest „małym podatnikiem” w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop, to w konsekwencji w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. przysługuje mu prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych według 15% stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a updop.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowym od osób prawnych kwartalnie stwierdzić należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z opisu sprawy wynika, że aktualnie rokiem podatkowym jest okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Poprzednim rokiem podatkowym był okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. W poprzednim roku podatkowym Spółka zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych płaciła miesięcznie. W roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka po złożeniu w Urzędzie Skarbowym zawiadomienia w terminie ustawowym, o którym to zawiadomieniu mowa w art. 25 ust. le updop, opłaca w bieżącym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie.

Z powyższego przepisu wynika, że rok obrotowy stosowany jest również dla celów podatkowych. Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 updop.

Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1b updop, podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

W myśl art. 25 ust. 1c updop, zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Art. 25 ust. 1e updop, stanowi natomiast, że podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Stosownie do postanowień art. 25 ust. 2 updop, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy oraz opis stanu faktycznego, z którego wynika, ze Wnioskodawca jest „małym podatnikiem” oraz w ustawowym terminie zawiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego (co wynika z opisu stanu faktycznego) może w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. wpłacać zaliczki na podatek dochodowym kwartalne.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano/wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Organ nie odniósł się do przykładów liczbowych ujętych we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.