Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie tej części pytania numer 2, w świetle którego korekta odnosząca się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego, zaksięgowana na podstawie dokumentu korygującego po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub dniu złożenia zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, którego dochodowość jest korygowana, powinna być ujęta przez Spółkę jako pomniejszenie lub powiększenie kosztów podatkowych za rok podatkowy następującym po roku, którego dochodowość jest korygowana
Fragment:
Przepis art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Zgodnie z art. 15 ust. 4b u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Na podstawie zaś art. 15 ust. 4c u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.
2016
17
gru

Istota:
Czy w przypadku rozliczenia planowanego połączenia dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia Wnioskodawca powinien zsumować przychody i koszty rozpoznane dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym będzie miało miejsce połączenie, z przychodami i kosztami rozpoznanymi przez spółkę przejmowaną dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym będzie miało miejsce połączenie, do dnia połączenia.
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „ updop ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jak stanowi art. 8 ust. 6 updop, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, dalej: „ uor ”). Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Zatem rokiem podatkowym poprzedzającym 2007 rok, jest rok podatkowy obejmujący okres 28.04.2006 - 31.12.2006. W tym roku podatkowym Spółka złożyła zeznanie CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, za rok podatkowy obejmujący okres 01.01.2006 r. - 27.04.2006 r. i właśnie podatek wykazany w tym zeznaniu, stanowi podstawę do wyliczenia zaliczek uproszczonych na 2007 r. wyliczony w wysokości podatku należnego, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego ”. W świetle powyższego, nie może zdaniem Wnioskodawcy budzić wątpliwości fakt, iż również w art. 1a ust. 13 updop ustawodawca, używając terminu „ rok ” wskazał na rok podatkowy. W przepisie tym bowiem użyto równolegle (w odniesieniu do spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową) słowa „ rok ” jedynie w rozumieniu roku podatkowego, a nie jakiegokolwiek innego. Oczywistym jest też w opinii Spółki, że termin „ rok ” użyty w art. 1a ust. 13 updop odnosi się do roku podatkowego PGK, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej.
2016
5
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną Spółkę kontrolowaną na gruncie przepisów ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP?
Fragment:
IPPB1/4511 -987/15-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „ Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy, o ile otrzyma taka dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 45 ust. laa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ”. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na gruncie ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości ponownego przystąpienia do Nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika
Fragment:
Na trafność stanowiska, że „ rokiem w którym grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” w rozumieniu art. la ust. 13 ustawy o CIT jest rok podatkowy PGK, wskazuje także analiza pozostałych przepisów omawianej ustawy, w których użyto słowa „ rok ” bez wskazania czy jest to rok podatkowy czy kalendarzowy. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nie może budzić wątpliwości fakt, że art. la ust. 13 ustawy o CIT, używając terminu „ rok ” wskazał na rok podatkowy, w przepisie tym bowiem użyto równolegle (w odniesieniu do spółki tworzącej PGK) słowa „ rok ” jedynie w rozumieniu roku podatkowego, a nie jakiegokolwiek innego. Oczywistym jest też, że termin „ rok ” użyty w art. la ust. 13 ustawy o CIT odnosi się do roku podatkowego PGK, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład PGK. Inne rozumienie sformułowania „ rok ” użytego w tym przepisie byłoby nieuzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 1 września 2011 r. (sygn. akt II F5K491/10), w okresie funkcjonowania PGK spółki wchodzące w skład grupy przestają, dla potrzeb podatku dochodowego osób prawnych, istnieć jako odrębni podatnicy. Dzień, „ w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” należy jeszcze do roku podatkowego PGK i jednocześnie wyznacza ostatni dzień roku podatkowego PGK, Powyższe (...)
2016
29
lis

Istota:
Podatkowe skutki przejęcia ZCP w trakcie roku podatkowego.
Fragment:
Przez część roku podatkowego tj. od początku roku podatkowego do dnia podziału, ZCP funkcjonowała bowiem w ramach Wnioskodawcy i stanowiła część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością ZCP (tekst jedn.: częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), do dnia wydzielenia stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Spółki dzielonej. Nie ma zatem podstaw prawnych do wyodrębnienia rozliczeń podatkowych dla wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z rozliczeń Wnioskodawcy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. IPPB5/4510-284/15- 2/AM; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. ILPB3/4510-1- 259/15-3/EK. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku przywołanych w opisie zdarzenia przyszłego przykładowych przychodów Wydzielanej ZCP, wykazanie przychodów pomiędzy spółkami biorącymi udział w podziale powinno przebiegać następująco: przychody należne ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług, do których zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, powinny być wykazane w całości przez Spółkę (...)
2016
29
lis

Istota:
1. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika pdop przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?2. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK?3. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?4. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?
Fragment:
Brak spełnienia tego wymogu przez Spółkę dominującą i Spółki zależne - z uwagi na rozwiązanie Umowy - powoduje brak możliwości uzyskania przez PGK statusu podatnika i rozpoczęcia przez PGK roku podatkowego. W konsekwencji, Spółka dominująca i Spółki zależne nie będą uprawnione (każda z osobna) do zakończenia swojego roku podatkowego, bowiem rok podatkowy PGK się nie rozpocznie. Mając na uwadze powyższe rozważania, rozwiązanie Umowy w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron w formie aktu notarialnego, w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 Zgodnie z art. 1a ust. 13 (...)
2016
29
lis

Istota:
1) Czy rokiem podatkowym Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT (z zastrzeżeniem pierwszego roku podatkowego, do którego odnosi się pytanie nr 2), jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego?2) W związku z powyższym, czy pierwszy rok podatkowy Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT, trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez Oddział w 2015 r. do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, tj. do dnia 31 marca 2016 r?
Fragment:
Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2013 r. (nr IPPB5/423-250/13-6/PS ) za prawidłowe uznał stanowisko przedsiębiorcy zagranicznego, który wprost argumentował, iż „ W związku z tym rok podatkowy oddziału powinien pokrywać się z rokiem podatkowym jednostki macierzystej ”. Na gruncie analizowanego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że skoro w umowie Spółki Niemieckiej wskazano jej rok obrotowy (a poprzez to także jej rok podatkowy) oraz skoro Spółka Niemiecka w państwie swojej siedziby, jako rok podatkowy przyjęła okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego, to obowiązuje on, jako rok podatkowy Spółki Niemieckiej, także w zakresie rozliczeń na gruncie ustawy o CIT w Polsce. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, ze względu na treść umowy Spółki Niemieckiej (wskazany w niej rok obrotowy), rokiem podatkowym Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o CIT, jest okres kolejnych dwunastu miesięcy, trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego - bez wymogu zawiadamiania, o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przy tym jednak, pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez Oddział w 2015 (jednocześnie jest to dzień rozpoczęcia prowadzenia rachunkowości) do dnia 31 marca 2016 r. (przed dniem rozpoczęcia działalności przez Oddział, Spółka Niemiecka nie była zobowiązana prowadzić i nie prowadziła w Polsce rachunkowości).
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe wynikające z połączenia spółek.
Fragment:
Należy pokreślić, że zeznanie składa się za okres roku podatkowego. Zgodnie zaś z art. 11 Ordynacji podatkowej: „ Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. ” W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy CIT: „ Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych ”. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy CIT: „ Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. W kontekście ostatnio powołanego przepisu należy stwierdzić, że rozwiązania podatkowe odwołują się do regulacji zawartych w odrębnych przepisach, tj. do przepisów ustawy o rachunkowości.
2016
3
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.