Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sporządzenie zeznania podatkowego składanego za rok w którym nastąpiło połączenie spółek
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast w myśl brzmienia art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Mając na uwadze powyższe, zakończenie roku podatkowego podatnika CIT na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w sytuacji zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie/statucie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dla podziału tzw. kosztów wspólnych, w kalkulacji klucza przychodowego powinny zostać uwzględnione przychody podatkowe Wnioskodawcy osiągnięte w całym roku podatkowym Spółki (tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.).
Fragment:
W ocenie Spółki, opisany w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP, klucz przychodowy powinien być zatem kalkulowany na bazie przychodów z całego roku podatkowego oraz stosowany do kosztów podatkowych wspólnych z całego roku podatkowego wybranego przez danego podatnika, ponieważ okresem rozliczeniowym w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok podatkowy (również w przypadku gdy jest to okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, tj. okres inny niż rok kalendarzowy, jak w przypadku Spółki). Zdaniem Wnioskodawcy, taką wykładnię przepisów należy stosować konsekwentnie. W ocenie Spółki nie ma znaczenia przy tym data rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego, ponieważ koszty wspólne odnoszą się do całego roku podatkowego. Również system zaliczkowego wpłacania podatku od osób prawnych uregulowany w art. 25 ust. 1 ustawy o PDOP wskazuje, że zaliczka stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W konsekwencji, podatnicy mają obowiązek narastającego obliczania należnego podatku wraz z upływem kolejnych miesięcy roku podatkowego. Jakkolwiek Spółka korzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek, w związku z czym regulacje dotyczące sposobu ustalania miesięcznych zaliczek nie mają w przypadku Spółki zastosowania, w ocenie Spółki, regulacje te przemawiają jednak za tym, że nie jest uzasadnione ustalanie klucza przychodowego wskazanego w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP, jedynie za wybrany okres roku podatkowego, przykładowo za wybrane miesiące roku podatkowego, w których podatnik prowadzi działalność zwolnioną.
2017
24
sie

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?2. Czy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 25 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-76/14-4/MS , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 25 kwietnia 2014 r. znak: IPPB3/423-76/14-4/MS wniósł pismem z dnia 29 kwietnia 2014r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a następnie złożył skargę z dnia 20 maja 2014r. (data wpływu 22 maja 2014 r.).
2017
12
sie

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych; dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej zmienione regulacje ustawy o CIT mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przepis art. 15d ustawy o CIT będzie miał zastosowanie wobec Spółki w odniesieniu do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 października 2017 r. (tj. w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.)? Czy począwszy od roku podatkowego Wnioskodawcy rozpoczynającego się w dniu 1 października 2017 r. przepis art. 15d ustawy o CIT nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do zobowiązań Wnioskodawcy uregulowanych w formie kompensaty/potrącenia? Innymi słowy – czy począwszy od nowego roku podatkowego (rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.) Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją transakcji, których jednorazowa wartość przekracza 15.000 złotych, jeżeli ich uregulowanie nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z Kontrahentem? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.
2017
25
lip

Istota:
Zamknięcie roku podatkowego
Fragment:
Jednakże, jeżeli Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, dostępnego w przypadku podziału przez wydzielenie do nowej jednostki, to nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 i 2 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a. 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego: wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, iż zakończenie roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych podatnika. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zmiany roku podatkowego
Fragment:
Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop). Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 3 updop stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.