Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązujących Wnioskodawcę przepisów w zakresie dokumentacji podatkowej w związku z przyjęciem innego roku podatkowego niż kalendarzowy.
Fragment:
(...) roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r., przy czym pojęcie rok podatkowy należy rozumieć jako rok podatkowy ustalony zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej i ustalania związanych z nią progów transakcji powinny, zdaniem Wnioskodawcy, mieć zastosowanie do kolejnego roku podatkowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2018 r., ponieważ bieżący rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 2016. Tym samym do bieżącego roku podatkowego zastosowanie powinny mieć przepisy art. 9a w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. Powyższe stanowisko potwierdził w rozmowie telefonicznej przedstawiciel Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów, który zgodził się z tym, że dokumentację cen transferowych według nowych przepisów należy sporządzać do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Natomiast w stosunku do roku podatkowego rozpoczynającego się przed 31 grudnia 2016 r. zastosowanie mają przepisy art. 9a w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. Powyższej (...)
2017
10
lis

Istota:
Czy na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, Spółka będzie obowiązana stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od dnia 1 listopada 2014 r.
Fragment:
Nr 74, poz. 397 ze zm.) podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy oraz zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 tejże ustawy rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Należy zauważyć, że ustawodawca nie posługuje się tutaj pojęciem roku obrotowego. Dopiero z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, może wywieść, że rok obrotowy podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie stosowany do celów podatkowych w tym podatku. Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, mogą wybrać rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i na mocy ustawy o rachunkowości rok obrotowy będzie jednocześnie rokiem podatkowym dla podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka komandytowo - akcyjna nie będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nie stosuje tych przepisów, ale też jej rok obrotowy nie ma zastosowania do celów podatkowych - podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
8
lis

Istota:
1. Czy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK?
2. W jaki sposób dla celów rozliczenia przez Spółkę wartości strat podatkowych poniesionych przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK należy ustalić okres „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o CIT?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych. Dla poszczególnych spółek tworzących grupę: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek, dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Z literalnego brzmienia art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, wynika, że dla spółki tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową (tu: Wnioskodawcy) rok podatkowy kończy się w dniu poprzedzającym początek pierwszego roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej, a kolejny rok podatkowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez tę grupę.
2017
4
lis

Istota:
W zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych
Fragment:
Transakcje zawierane przez Spółkę ze Spółkami Powiązanymi w danym roku podatkowym realizowane są przez okres dłuższy niż jeden rok podatkowy. W takim przypadku Transakcje dokonywane są w roku podatkowym, w którym zostały zawarte jak i w latach następnych. Wnioskodawca planuje również zawierać i realizować Transakcje ze Spółkami Powiązanymi w kolejnych latach. Transakcje zawierane są na bieżąco na podstawie kolejnych zamówień bez pisemnych umów o współpracy lub na podstawie umów o współpracy. Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rokiem podatkowym jest okres dwunastu kolejnych miesięcy – rok podatkowy rozpoczyna się każdorazowo 1 października danego roku, a kończy 30 września roku następnego. Tym samym bieżący rok podatkowy Spółki zaczął się 1 października 2016 roku a zakończy się 30 września 2017 roku („ Rok Podatkowy 2016/2017 ”), a kolejny rok podatkowy będzie obejmował okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku („ Rok Podatkowy 2017/2018 ”). W momencie zmiany rok podatkowy Spółki wynosił 21 miesięcy i trwał od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. W roku podatkowym zaczynającym się 1 stycznia 2015 roku a kończącym się 30 września 2016 roku, przychody oraz koszty Spółki ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty,od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 25 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-78/14-4/MS w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty,od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 25 kwietnia 2014r. znak: IPPB3/423-78/14-4/MS wniósł pismem z dnia 29 kwietnia 2014r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania od pracodawcy świadczeń
Fragment:
Czy Świadczenia przyznane Wnioskodawcy będą stanowiły przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w Polsce, od którego Wnioskodawca będzie obowiązany obliczać oraz opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie (bonus roczny) po zakończeniu roku podatkowego i opuszczeniu terytorium Polski, za część pracy wykonanej na terytorium Polski - zatem podlegające opodatkowaniu w Polsce - które będzie odnosić się do poprzedniego roku podatkowego, to będzie obowiązany do uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy i tym samym do dokonania korekty zeznania podatkowego czy będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym otrzyma dodatkowe wynagrodzenie dotyczące poprzedniego roku podatkowego, mimo, że nie będzie już przebywał na terytorium Polski? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca opuści terytorium Polski przed końcem roku podatkowego, a Minister Finansów i Rozwoju nie określi jeszcze w drodze Rozporządzenia wzoru zeznania za ten rok podatkowy, to właściwym formularzem PIT-36 będzie formularz za poprzedni rok podatkowy? Czy w sytuacji, gdy formularz PIT-36 za poprzedni rok podatkowy nie uwzględnia limitu kwoty pomniejszającej podatek, określonej w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT, a Wnioskodawca składa zeznanie roczne na tym formularza ze względu na opuszczenie terytorium Polski przed końcem roku podatkowego, to będzie obowiązany do samodzielnego uwzględnienia limitu kwoty wolnej na formularzu PIT-36? Zdaniem Wnioskodawcy, Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawcę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, w związku z tym Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczania oraz zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymanych Świadczeń.
2017
25
paź

Istota:
Obowiązek zamknięcia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz określenie właściwego roku podatkowego
Fragment:
(...) roku podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2014 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku zamknięcia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz określenia właściwego roku podatkowego. W dniach 23 stycznia oraz 6 marca 2014 r. wniosek powyższy został uzupełniony. Pomimo tego nadal nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 marca 2014 r. Znak: IBPBI/1/423-10/14/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 maca 2014 r. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 11 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację Znak: IBPBI/1/423-10/14/KB , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku zamknięcia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz określenia właściwego roku podatkowego. Wnioskodawca na interpretację indywidualną pismem z 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Organu 29 kwietnia 2014 r. ), wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
21
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy od 1 listopada 2015 r. Wnioskodawca uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Spółka dokonała zmiany pierwotnego roku obrotowego trwającego od 1 grudnia do 30 listopada wybierając jako swój nowy rok obrotowy okres od 1 listopada do 31 października. W konsekwencji rok obrotowy, który rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. nie mógłby trwać do 31 października 2014 r. (zgodnie z nowym brzmieniem statutu) gdyż wówczas miałby mniej niż 12 miesięcy. Oznacza to, że pierwszy rok obrotowy Spółki po zmianie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy, a tym samym będzie trwać do 31 października 2015 r. Rok obrotowy Wnioskodawcy trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9) Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem statutu) do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego, tj. do 31 października 2015 r., co oznacza że Spółka nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji nie miała obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych do dnia 31 października 2015 r.
2017
3
paź

Istota:
Sporządzenie zeznania podatkowego składanego za rok w którym nastąpiło połączenie spółek
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast w myśl brzmienia art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Mając na uwadze powyższe, zakończenie roku podatkowego podatnika CIT na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w sytuacji zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie/statucie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dla podziału tzw. kosztów wspólnych, w kalkulacji klucza przychodowego powinny zostać uwzględnione przychody podatkowe Wnioskodawcy osiągnięte w całym roku podatkowym Spółki (tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.).
Fragment:
W ocenie Spółki, opisany w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP, klucz przychodowy powinien być zatem kalkulowany na bazie przychodów z całego roku podatkowego oraz stosowany do kosztów podatkowych wspólnych z całego roku podatkowego wybranego przez danego podatnika, ponieważ okresem rozliczeniowym w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok podatkowy (również w przypadku gdy jest to okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, tj. okres inny niż rok kalendarzowy, jak w przypadku Spółki). Zdaniem Wnioskodawcy, taką wykładnię przepisów należy stosować konsekwentnie. W ocenie Spółki nie ma znaczenia przy tym data rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego, ponieważ koszty wspólne odnoszą się do całego roku podatkowego. Również system zaliczkowego wpłacania podatku od osób prawnych uregulowany w art. 25 ust. 1 ustawy o PDOP wskazuje, że zaliczka stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W konsekwencji, podatnicy mają obowiązek narastającego obliczania należnego podatku wraz z upływem kolejnych miesięcy roku podatkowego. Jakkolwiek Spółka korzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek, w związku z czym regulacje dotyczące sposobu ustalania miesięcznych zaliczek nie mają w przypadku Spółki zastosowania, w ocenie Spółki, regulacje te przemawiają jednak za tym, że nie jest uzasadnione ustalanie klucza przychodowego wskazanego w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP, jedynie za wybrany okres roku podatkowego, przykładowo za wybrane miesiące roku podatkowego, w których podatnik prowadzi działalność zwolnioną.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.