Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zmiany roku podatkowego
Fragment:
Stosownie do przepisów art. 8 ust. 4, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4 ww. ustawy). Z powyższego wynika więc, że ustawodawca dopuścił nie tylko wybór odmiennego od kalendarzowego roku podatkowego przez nowego podatnika, ale również możliwość zmiany roku podatkowego przez istniejący podmiot, u którego rokiem podatkowym był dotychczas rok kalendarzowy. Istotne jest jednak, aby zmiana odbyła się przy zachowaniu następujących zasad: przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe podatnika, zmiana umowy spółki w zakresie zmiany roku podatkowego wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, pierwszy rok podatkowy po zmianie („ rok przejściowy ”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego, a końcem jest ostatni dzień nowo przyjętego roku podatkowego. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy Spółka ma/będzie miała prawo rozliczać Nakłady na Produkcję zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, Spółka ma prawo/będzie miała prawo rozliczać Nakłady na Produkcję zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, czyli w dniu premiery finalnej wersji konkretnej Gry lub DLC (w odniesieniu do Produkcji gier, Produkcji DLC oraz Produkcji technologii). Uzasadnienie, Ad. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl zasady ogólnej wyrażonej w art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Z kolei jak stanowi art. 15 ust. 4 d ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Dodatkowo według art. 15 ust. 4g ustawy o PDOP należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.
2017
23
lut

Istota:
Czy w przypadku rozliczenia połączenia metodą łączenia udziałów, gdy na moment połączenia żadna ze Spółek nie zamknie ksiąg rachunkowych, Wnioskodawca będzie mógł uwzględnić przychody i koszty rozpoznane przez Spółki od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego przed połączeniem do dnia połączenia w sporządzonym przez siebie zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 8 ust. 6 Ustawy CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Ze względu na rozliczenie połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 UOR, ani Wnioskodawca, ani żadna ze Spółek nie zamkną w związku z połączeniem swoich ksiąg rachunkowych. Skoro natomiast w wyniku zastosowania metody łączenia udziałów nie zostaną zamknięte księgi Wnioskodawcy, ani żadnej ze Spółek, również rok podatkowy Wnioskodawcy, ani też rok podatkowy żadnej ze Spółek nie ulega zakończeniu. Oznacza to, że zastosowania nie znajdzie art. 8 ust. 6 Ustawy CIT. Wobec tego, ze względu na wynikającą z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zasadę sukcesji praw i obowiązków w zakresu prawa podatkowego w przypadku łączenia przez przejęcie, Wnioskodawca jako następca prawny Spółek dokona ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
Podkreślić należy, że rok podatkowy został przez ustawodawcę zdefiniowany w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały faktycznie poniesione
Fragment:
W myśl art. 18d ust. 8 ustawy o PDOP, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane Koszty kwalifikowane. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, w danym roku podatkowym jest on uprawniony do skorzystania z Ulgi B+R w odniesieniu do tych Kosztów kwalifikowanych, które zostały przez niego rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym. W tym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za nieprawidłowe, w ocenie Spółki, jest ona uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały faktycznie poniesione w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jak już zostało wskazane, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. dzień, który został wskazany w otrzymanej fakturze i na który został przypisany w księgach rachunkowych spółki dany wydatek.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie tej części pytania numer 2, w świetle którego korekta odnosząca się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego, zaksięgowana na podstawie dokumentu korygującego po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub dniu złożenia zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, którego dochodowość jest korygowana, powinna być ujęta przez Spółkę jako pomniejszenie lub powiększenie kosztów podatkowych za rok podatkowy następującym po roku, którego dochodowość jest korygowana
Fragment:
Przepis art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Zgodnie z art. 15 ust. 4b u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Na podstawie zaś art. 15 ust. 4c u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.
2016
17
gru

Istota:
Czy w przypadku rozliczenia planowanego połączenia dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia Wnioskodawca powinien zsumować przychody i koszty rozpoznane dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym będzie miało miejsce połączenie, z przychodami i kosztami rozpoznanymi przez spółkę przejmowaną dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym będzie miało miejsce połączenie, do dnia połączenia.
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „ updop ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jak stanowi art. 8 ust. 6 updop, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, dalej: „ uor ”). Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Zatem rokiem podatkowym poprzedzającym 2007 rok, jest rok podatkowy obejmujący okres 28.04.2006 - 31.12.2006. W tym roku podatkowym Spółka złożyła zeznanie CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, za rok podatkowy obejmujący okres 01.01.2006 r. - 27.04.2006 r. i właśnie podatek wykazany w tym zeznaniu, stanowi podstawę do wyliczenia zaliczek uproszczonych na 2007 r. wyliczony w wysokości podatku należnego, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego ”. W świetle powyższego, nie może zdaniem Wnioskodawcy budzić wątpliwości fakt, iż również w art. 1a ust. 13 updop ustawodawca, używając terminu „ rok ” wskazał na rok podatkowy. W przepisie tym bowiem użyto równolegle (w odniesieniu do spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową) słowa „ rok ” jedynie w rozumieniu roku podatkowego, a nie jakiegokolwiek innego. Oczywistym jest też w opinii Spółki, że termin „ rok ” użyty w art. 1a ust. 13 updop odnosi się do roku podatkowego PGK, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej.
2016
5
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną Spółkę kontrolowaną na gruncie przepisów ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP?
Fragment:
IPPB1/4511 -987/15-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „ Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy, o ile otrzyma taka dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 45 ust. laa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ”. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na gruncie ustawy o PDOP, ustalając podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o PDOP) za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu Spółki zależnej kwot otrzymanej przez Spółkę dywidendy oraz zaliczek na poczet dywidendy dotyczących danego roku podatkowego, jeśli kwoty te (i) nie podlegały odliczeniu od dochodu Spółki zależnej w poprzednich latach podatkowych i (ii) zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o PDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości ponownego przystąpienia do Nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika
Fragment:
Na trafność stanowiska, że „ rokiem w którym grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” w rozumieniu art. la ust. 13 ustawy o CIT jest rok podatkowy PGK, wskazuje także analiza pozostałych przepisów omawianej ustawy, w których użyto słowa „ rok ” bez wskazania czy jest to rok podatkowy czy kalendarzowy. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nie może budzić wątpliwości fakt, że art. la ust. 13 ustawy o CIT, używając terminu „ rok ” wskazał na rok podatkowy, w przepisie tym bowiem użyto równolegle (w odniesieniu do spółki tworzącej PGK) słowa „ rok ” jedynie w rozumieniu roku podatkowego, a nie jakiegokolwiek innego. Oczywistym jest też, że termin „ rok ” użyty w art. la ust. 13 ustawy o CIT odnosi się do roku podatkowego PGK, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład PGK. Inne rozumienie sformułowania „ rok ” użytego w tym przepisie byłoby nieuzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 1 września 2011 r. (sygn. akt II F5K491/10), w okresie funkcjonowania PGK spółki wchodzące w skład grupy przestają, dla potrzeb podatku dochodowego osób prawnych, istnieć jako odrębni podatnicy. Dzień, „ w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” należy jeszcze do roku podatkowego PGK i jednocześnie wyznacza ostatni dzień roku podatkowego PGK, Powyższe (...)
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.