Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

Fragment:

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 ustawy CIT moment zakończenia roku podatkowego następuje, gdy „ z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. Oznacza to, że hipoteza przepisu prawa podatkowego odwołuje się w tym przypadku bezpośrednio do sytuacji prawno- faktycznej określonej przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku Spółki Przejmowanej w momencie rejestracji połączenia dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342; dalej „ ustawa o rachunkowości ”) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

2018
25
maj

Istota:

Czy Spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto dochodu. Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty. Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może – przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia (50% straty rocznie) i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia w określonej wysokości – odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
22
maj

Istota:

Zakończenie roku podatkowego na moment podziału przez wydzielenie.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, iż zakończenie roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych podatnika. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2018
20
kwi

Istota:

Potwierdzenie skuteczności zmiany roku podatkowego

Fragment:

Na podstawie ust. 4 tego artykułu, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Z interpretacji powyższych przepisów wynika wniosek, że dla skutecznej zmiany roku podatkowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników, o zmianie umowy spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (termin określony w art. 8 ust. 4 ustawy jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu – art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa), pierwszy rok podatkowy po zmianie („ rok przejściowy ”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego. Ustawodawca w przepisach updop nie wskazał innych warunków formalnych niezbędnych do zmiany roku obrotowego podatnika.

2018
20
kwi

Istota:

Stawka podatku dla małego podatnika.

Fragment:

Preferencyjna stawka podatku przewidziana jest dla małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotych, tj. przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (w myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). Zatem, co do zasady należy uznać, iż Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania preferencyjnej stawki CIT do dochodów osiąganych przez niego w Roku Podatkowym 2017, gdyż zgodnie z brzmieniem przywołanych wyżej przepisów posiada status małego podatnika w rozumieniu ustawy CIT. W świetle treści art. 19 ust. la pkt 3 ustawy o CIT, preferencyjnej stawki nie stosuje się jednak do podatnika, który został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro – w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

2018
18
kwi

Istota:

Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 6 ustawy CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, że zakończenie roku podatkowego podatnika CIT na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: 1) zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo 2) wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

CIT - w zakresie ustalenia czy przygotowanie Zestawienia na koniec danego roku podatkowego wypełnia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) roku podatkowego powinno spełniać wymóg określony w art. 9 ust. lb UoPDOP. Przepisy o Uldze B+R nie nakazują w szczególności, aby wyodrębniona ewidencja miała być prowadzona w sposób ciągły przez cały rok podatkowy, za który dokonane miałoby zostać odliczenie na podstawie art. 18d UoPDOP. Zdaniem Wnioskodawcy, ze wskazanych powyżej przepisów należy zatem wnioskować, że wyodrębnienie przez podatnika w ewidencji Kosztów kwalifikowanych powinno: zostać przeprowadzone przed złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, umożliwić wykazanie wysokości Kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku podatkowym, w zeznaniu za który to odpowiednio rok podatkowy zostaną wykazane. Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Spółka zamierza sporządzić Zestawienie na koniec roku podatkowego, za który zamierza dokonać odliczenia Kosztów kwalifikowanych. W świetle powyższej analizy, Zestawienie spełni wymóg określony w art. 9 ust. lb ustawy o PDOP, ponieważ umożliwi wykazanie w zeznaniu kwoty Kosztów kwalifikowanych w prawidłowej wysokości oraz zostanie sporządzone przed złożeniem zeznania za odpowiedni rok podatkowy. Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie:
1. Czy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK?
2. W jaki sposób dla celów rozliczenia przez Spółkę wartości strat podatkowych poniesionych przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK należy ustalić okres „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o CIT?

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że w umowie spółki, statucie lub w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników, podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejno następujących po sobie dwunastu miesięcy kalendarzowych. Na gruncie art. 8 ust. 7 ustawy o CIT przepisy art. 8 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych. Zatem dla poszczególnych spółek tworzących grupę: dniem kończącym rok podatkowy tych spółek jest dzień poprzedzający rozpoczęcie roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową, pierwszym dniem roku podatkowego tych spółek jest dzień, następujący po dniu, w którym upłynął termin obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej albo grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej. Na gruncie powyższych regulacji: w związku z przystąpieniem przez Wnioskodawcę do PGK, rok podatkowy Spółki skończył się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego PGK (a zatem w dniu 31 grudnia 2016 roku), a kolejny rok podatkowy Wnioskodawcy rozpocznie się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK lub po dniu w którym dojdzie do utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym

Fragment:

Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie daty zmiany roku podatkowego oraz stosowania przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. do zdarzeń gospodarczych, które występują i wystąpią w Spółce w trakcie roku obrotowego Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2017 r. a zakończy się w dniu 31 października 2019 r.

Fragment:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 3 updop stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Z art. 8 ust. 4 updop wynika, że zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Należy podkreślić, że zmiana roku obrotowego jest skuteczna dopiero z dniem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) stosownej zmiany umowy spółki. O konieczności dokonania rejestracji w KRS zmian statutu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.