Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania przez Pana X usług od Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. spoczywa obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez Pana X ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka będzie miała prawo opodatkować uzyskany dochód stawką podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15,00 % oraz czy Spółka w powyżej opisanym roku podatkowym stronie przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że aktualnie rokiem podatkowym jest okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Poprzednim rokiem podatkowym był okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. W poprzednim roku podatkowym Spółka zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych płaciła miesięcznie. W roku podatkowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Spółka po złożeniu w Urzędzie Skarbowym zawiadomienia w terminie ustawowym, o którym to zawiadomieniu mowa w art. 25 ust. le updop, opłaca w bieżącym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, kwartalnie. Z powyższego przepisu wynika, że rok obrotowy stosowany jest również dla celów podatkowych. Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 updop. Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 25 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-68/14-6/MS w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 25 kwietnia 2014r. znak: IPPB3/423-68/14-6/MS wniósł pismem z dnia 7 maja 2014r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawy o CIT), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jak wynika zaś z brzmienia art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Planowane połączenie przez przejęcie dla celów księgowych zostanie rozliczone zgodnie z metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 1 u.r. W wyniku połączenia cały majątek Spółek Przejmowanych zostanie przeniesiony do Spółki (tzw. sukcesja podatkowa z art. 93 § 1 w związku z art. 93 § 2 Ordynacji Podatkowej), a Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru.
2017
21
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie
Fragment:
Tym samym, Wnioskodawca jako spółka przejmująca, będący następcą prawnym Spółek Przejmowanych, nie będzie zobowiązany do złożenia w imieniu Spółek Przejmowanych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) obejmujących okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie do dnia połączenia, gdyż następstwem owego połączenia nie będzie zakończenie roku podatkowego Spółek Przejmowanych, co Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu stanowiska do pytania nr 1. Z uwagi na zakończenie bytu prawnego Spółek Przejmowanych wraz z dniem połączenia, któremu nie będzie towarzyszyć zamknięcie ksiąg rachunkowych, a tym samym zakończenie roku podatkowego, Spółki Przejmowane nie będą wykazywać w odrębnych zeznaniach podatkowych przychodów i kosztów osiągniętych lub poniesionych przed nastąpieniem planowanego połączenia w roku podatkowym, w którym przedmiotowe połączenie nastąpi, co również zostało wykazane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu stanowiska do pytania nr 1. Wnioskodawca jako następca prawny Spółek Przejmowanych, które zakończą swój byt prawny w dniu połączenia, będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu swojego dochodu (lub straty) również przychody i koszty Spółek Przejmowanych osiągnięte lub poniesione przed nastąpieniem planowanego połączenia w roku podatkowym, w którym planowane połączenia nastąpi. Jako potwierdzenie prawidłowości prezentowanego (...)
2017
21
gru

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty,od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 11 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-20/14-5/DP w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 11 kwietnia 2014 r. znak: IPPB3/423-20/14-5/DP wniósł pismem z dnia 17 kwietnia 2014r. (data wpływu 24 kwietnia 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wniesiono w dniu 6 maja 2014r. (data wpływu 12 maja 2014r.).
2017
14
gru

Istota:
Spółka Przejmująca nie będzie obowiązana, jako następca prawny, do złożenia w imieniu Spółki Przejmowanej zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za okres od początku roku do dnia połączenia, gdyż wskutek połączenia rok podatkowy Spółki Przejmowanej nie zakończy się.Spółka Przejmująca będzie obowiązana do uwzględnienia w swoim zeznaniu podatkowym przychodów i kosztów wygenerowanych przez Spółkę Przejmowaną, od początku roku podatkowego do dnia połączenia.
Fragment:
Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że rozliczenia wyniku podatkowego Spółki przejmowanej za rok połączenia powinna dokonać Spółka przejmująca we własnym rozliczeniu, co oznacza, że przychody oraz koszty Spółki przejmowanej, uzyskane od początku roku podatkowego podlegają zsumowaniu z bieżącym wynikiem Spółki przejmującej uzyskanym od początku roku. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.63.2017.l.MST: Mając zatem na uwadze, że księgi rachunkowe Spółki przejmowanej nie zostaną zamknięte w związku z połączeniem, rok podatkowy Spółki przejmowanej nie zostanie zakończony. W konsekwencji, Spółka przejmująca nie będzie obowiązana, jako następca prawny, do złożenia w imieniu Spółki przejmowanej zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) obejmującego okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie do dnia połączenia, gdyż wskutek połączenia rok podatkowy Spółki przejmowanej nie zakończy się. Z uwagi na fakt, że rok podatkowy Spółki przejmowanej nie zakończy się w związku z połączeniem, przychody i koszty Spółki przejmowanej osiągnięte lub poniesione od początku roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie do dnia połączenia nie będą wykazane w odrębnym zeznaniu podatkowym, Spółka przejmująca, jako następca prawny Spółki przejmowanej, będzie zobowiązana (...)
2017
7
gru

Istota:
- Czy Wnioskodawca, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z 8 listopada 2013 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej „Nowelizacja”), ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?
- Czy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego? Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, rok podatkowy Wnioskodawcy nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. Uzasadnienie Ad. 1 Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej „ Ustawa o Rachunkowości ”) (...) rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (...). Zgodnie z treścią tego przepisu rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Może być nim także okres od dnia 1 października do dnia 30 września. Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia 1 października do dnia 30 września kolejnego roku.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie sporządzenia zeznania podatkowego składanego za rok w którym nastąpiło połączenie spółek
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast w myśl brzmienia art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Mając na uwadze powyższe, zakończenie roku podatkowego podatnika CIT na podstawie przepisów Ustawy o CIT może nastąpić w sytuacji zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie/statucie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych po połączeniu się spółek
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku połączenia spółek w trakcie trwającego roku podatkowego Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki Przejmowanej, składając inne zeznania podatkowe w zakresie CIT (w szczególności deklarację CIT-10Z, informację IFT-2R) powinien złożyć jedną, łączną deklarację/informację ujmując wypłacone przychody oraz pobrany podatek w danym roku podatkowym zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia spółek w trakcie trwającego roku podatkowego Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki Przejmowanej, składając inne zeznania podatkowe w zakresie CIT (w szczególności deklarację CIT-10Z, informację IFT-2R) powinien złożyć jedną, łączną deklarację/informację ujmując wypłacone przychody oraz pobrany podatek w danym roku podatkowym zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą w terminie właściwym dla składania tych zeznań dla Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych w świetle przepisów przejściowych w przypadku, gdy rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
(...) roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Rok podatkowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września roku następnego. A zatem, z uwagi na fakt, że nowe regulacje w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi wprowadzone Ustawą zmieniającą powinny być stosowane od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r., Wnioskodawca powinien sporządzać dokumentację podatkową zgodnie z nowymi regulacjami począwszy od 1 października 2017 r. W tej sytuacji, z uwagi na przesunięty rok podatkowy Wnioskodawcy, wszystkie transakcje zawarte przez Wnioskodawcę z podmiotami powiązanymi w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. powinny być sporządzane według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2016 r., a od dnia 1 października 2017 r., według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty,od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy
Fragment:
(...) rok podatkowy Wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnejdotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 11 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-28/14-5/DP w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 11 kwietnia 2014 r. znak: IPPB3/423-28/14-5/DP wniósł pismem z dnia 17 kwietnia 2014r. (data wpływu 24 kwietnia 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wniesiono w dniu 6 maja 2014r. (data wpływu 12 maja 2014r.).
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.