Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Ustalenia roku podatkowego w sytuacji przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytowo-akcyjną

Fragment:

W art. 8 ust. 6 ww. ustawy podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawca że przekształcenie, a dokładniej, związane z nim zamknięcie ksiąg, spowoduje podział trwającego roku podatkowego, obejmującego okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2020 r. (tj. roku podatkowego, który trwałby, gdyby Spółka się nie przekształciła), na dwa odrębne lata podatkowe: rok podatkowy trwający od 1 grudnia 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia, czyli ostatni rok podatkowy spółki przekształcanej (tj. Spółki) oraz rok podatkowy trwający od dnia przekształcenia do 31 października 2020 r., czyli pierwszy rok podatkowy spółki przekształconej. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie jak słusznie wskazuje Wnioskodawca znajdzie zastosowanie ww. art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, że na skutek przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej będzie trwał od dnia przekształcenia do dnia 31 października 2020 r jest prawidłowe.

2018
6
gru

Istota:

Uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT.

Fragment:

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1e ustawy o CIT, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Analiza wyżej przywołanych przepisów wskazuje, że w pierwszym roku podatkowym swojej działalności P będzie mogła być określana jako podatnik rozpoczynający działalność w rozumieniu ustawy o CIT. Jednocześnie, P nie znajduje się w zamkniętym katalogu podatników, którym zgodnie z art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, nie przysługuje uprawnienie do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Należy, więc uznać, że P, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy wpłaty zaliczek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca pierwszego roku podatkowego P. Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych. Wnioskodawca wskazuje m in. na: interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 maja 2016 r„ sygn.

2018
3
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, kiedy rozpoczął się i zakończył rok podatkowy Spółki przejmowanej

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 6, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Takim odrębnym przepisem nakazującym zakończenie roku podatkowego (zamknięcie ksiąg) jest cytowany wyżej przepis art. 1a ust. 12. W konsekwencji, w związku z utratą statusu podatnika PGK zakończyła rok podatkowy 31 marca 2017 r. Jej rok podatkowy trwał zatem w tym przypadku od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. Dalsze postępowanie spółek wchodzących w skład PGK reguluje art. 8 ust. 7 pkt 2, dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Mając na względzie przedstawioną argumentację prawną odnoszącą się do opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa że rok podatkowy Spółki M. Sp. z o.o. rozpoczął się z dniem 1 kwietnia 2017 r. i zakończył 30 listopada 2017 r.

2018
6
paź

Istota:

Uwzględnienie przez Spółkę przejmującą przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozpoznanych przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia przeprowadzonego metodą łą-czenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych, za rok, w którym doszło do połączenia oraz wskazanie prawidłowego sposobu obliczania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w związku z przeprowadzonym połączeniem.

Fragment:

Z powyższej regulacji wynika, że obowiązek złożenia zeznania rocznego i obliczenia podatku za dany rok związany jest z zakończeniem roku podatkowego. A contrario, w przypadku, gdy nie dochodzi do zakończenia roku podatkowego – nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Definicję roku podatkowego zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym „ rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych ”. Z kolei art. 8 ust. 6 ustawy o CIT stanowi, że „ jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są regulacje ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 12 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.

2018
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 8 Ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zasadą jest zatem, że zakończenie roku podatkowego następuje wraz z końcem roku kalendarzowego, albo w momencie zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki. W art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT, wprowadzono wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, że zakończenie roku podatkowego podatnika podatku CIT na podstawie przepisów Ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.

2018
25
lip

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawcy.

Fragment:

Z kolei Ordynacja podatkowa w art. 11 stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Ustawa o rachunkowości nie jest jednak zaliczana do ustaw podatkowych. Ustawa o PIT nie zawiera szczególnych regulacji, co do określenia roku podatkowego. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomią o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jednakże, ustawa o CIT – w stanie prawnym aktualnym na dzień dokonania zmiany roku obrotowego SKA - nie znajdowała zastosowania w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 138), (Ustawa Nowelizująca): „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych (...)

2018
13
cze

Istota:

Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

Fragment:

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 ustawy CIT moment zakończenia roku podatkowego następuje, gdy „ z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. Oznacza to, że hipoteza przepisu prawa podatkowego odwołuje się w tym przypadku bezpośrednio do sytuacji prawno- faktycznej określonej przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku Spółki Przejmowanej w momencie rejestracji połączenia dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342; dalej „ ustawa o rachunkowości ”) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

2018
25
maj

Istota:

Czy Spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto dochodu. Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty. Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może – przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia (50% straty rocznie) i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia w określonej wysokości – odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
22
maj

Istota:

Zakończenie roku podatkowego na moment podziału przez wydzielenie.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, iż zakończenie roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych podatnika. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2018
20
kwi

Istota:

Potwierdzenie skuteczności zmiany roku podatkowego

Fragment:

Na podstawie ust. 4 tego artykułu, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Z interpretacji powyższych przepisów wynika wniosek, że dla skutecznej zmiany roku podatkowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników, o zmianie umowy spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (termin określony w art. 8 ust. 4 ustawy jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu – art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa), pierwszy rok podatkowy po zmianie („ rok przejściowy ”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego. Ustawodawca w przepisach updop nie wskazał innych warunków formalnych niezbędnych do zmiany roku obrotowego podatnika.