Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Uwzględnienie przez Spółkę przejmującą przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozpoznanych przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia przeprowadzonego metodą łą-czenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych, za rok, w którym doszło do połączenia oraz wskazanie prawidłowego sposobu obliczania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w związku z przeprowadzonym połączeniem.

Fragment:

Z powyższej regulacji wynika, że obowiązek złożenia zeznania rocznego i obliczenia podatku za dany rok związany jest z zakończeniem roku podatkowego. A contrario, w przypadku, gdy nie dochodzi do zakończenia roku podatkowego – nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Definicję roku podatkowego zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym „ rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych ”. Z kolei art. 8 ust. 6 ustawy o CIT stanowi, że „ jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są regulacje ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 12 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.

2018
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 8 Ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zasadą jest zatem, że zakończenie roku podatkowego następuje wraz z końcem roku kalendarzowego, albo w momencie zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki. W art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT, wprowadzono wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, że zakończenie roku podatkowego podatnika podatku CIT na podstawie przepisów Ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.

2018
25
lip

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawcy.

Fragment:

Z kolei Ordynacja podatkowa w art. 11 stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Ustawa o rachunkowości nie jest jednak zaliczana do ustaw podatkowych. Ustawa o PIT nie zawiera szczególnych regulacji, co do określenia roku podatkowego. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomią o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jednakże, ustawa o CIT – w stanie prawnym aktualnym na dzień dokonania zmiany roku obrotowego SKA - nie znajdowała zastosowania w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 138), (Ustawa Nowelizująca): „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych (...)

2018
13
cze

Istota:

Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

Fragment:

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy CIT rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 ustawy CIT moment zakończenia roku podatkowego następuje, gdy „ z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. Oznacza to, że hipoteza przepisu prawa podatkowego odwołuje się w tym przypadku bezpośrednio do sytuacji prawno- faktycznej określonej przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku Spółki Przejmowanej w momencie rejestracji połączenia dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342; dalej „ ustawa o rachunkowości ”) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

2018
25
maj

Istota:

Czy Spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto dochodu. Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty. Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może – przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia (50% straty rocznie) i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia w określonej wysokości – odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
22
maj

Istota:

Zakończenie roku podatkowego na moment podziału przez wydzielenie.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, iż zakończenie roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych podatnika. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2018
20
kwi

Istota:

Potwierdzenie skuteczności zmiany roku podatkowego

Fragment:

Na podstawie ust. 4 tego artykułu, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Z interpretacji powyższych przepisów wynika wniosek, że dla skutecznej zmiany roku podatkowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników, o zmianie umowy spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (termin określony w art. 8 ust. 4 ustawy jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu – art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa), pierwszy rok podatkowy po zmianie („ rok przejściowy ”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego. Ustawodawca w przepisach updop nie wskazał innych warunków formalnych niezbędnych do zmiany roku obrotowego podatnika.

2018
20
kwi

Istota:

Stawka podatku dla małego podatnika.

Fragment:

Preferencyjna stawka podatku przewidziana jest dla małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotych, tj. przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (w myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). Zatem, co do zasady należy uznać, iż Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania preferencyjnej stawki CIT do dochodów osiąganych przez niego w Roku Podatkowym 2017, gdyż zgodnie z brzmieniem przywołanych wyżej przepisów posiada status małego podatnika w rozumieniu ustawy CIT. W świetle treści art. 19 ust. la pkt 3 ustawy o CIT, preferencyjnej stawki nie stosuje się jednak do podatnika, który został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro – w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

2018
18
kwi

Istota:

Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 6 ustawy CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, że zakończenie roku podatkowego podatnika CIT na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: 1) zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo 2) wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

CIT - w zakresie ustalenia czy przygotowanie Zestawienia na koniec danego roku podatkowego wypełnia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) roku podatkowego powinno spełniać wymóg określony w art. 9 ust. lb UoPDOP. Przepisy o Uldze B+R nie nakazują w szczególności, aby wyodrębniona ewidencja miała być prowadzona w sposób ciągły przez cały rok podatkowy, za który dokonane miałoby zostać odliczenie na podstawie art. 18d UoPDOP. Zdaniem Wnioskodawcy, ze wskazanych powyżej przepisów należy zatem wnioskować, że wyodrębnienie przez podatnika w ewidencji Kosztów kwalifikowanych powinno: zostać przeprowadzone przed złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, umożliwić wykazanie wysokości Kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku podatkowym, w zeznaniu za który to odpowiednio rok podatkowy zostaną wykazane. Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Spółka zamierza sporządzić Zestawienie na koniec roku podatkowego, za który zamierza dokonać odliczenia Kosztów kwalifikowanych. W świetle powyższej analizy, Zestawienie spełni wymóg określony w art. 9 ust. lb ustawy o PDOP, ponieważ umożliwi wykazanie w zeznaniu kwoty Kosztów kwalifikowanych w prawidłowej wysokości oraz zostanie sporządzone przed złożeniem zeznania za odpowiedni rok podatkowy. Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe.