Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wynikające z połączenia spółek.
Fragment:
Należy pokreślić, że zeznanie składa się za okres roku podatkowego. Zgodnie zaś z art. 11 Ordynacji podatkowej: „ Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. ” W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy CIT: „ Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych ”. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy CIT: „ Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego ”. W kontekście ostatnio powołanego przepisu należy stwierdzić, że rozwiązania podatkowe odwołują się do regulacji zawartych w odrębnych przepisach, tj. do przepisów ustawy o rachunkowości.
2016
3
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie

Istota:
1. W którym momencie zakończy się rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający utworzenie PGK?2. W którym momencie rozpocznie się pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK lub po utracie statutu PGK?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty PGK). Uzasadnienie Jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, dla poszczególnych spółek tworzących PGK: dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym PGK utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rok podatkowy Wnioskodawcy poprzedzający pierwszy rok podatkowy PGK będzie trwał do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku podatkowego PGK. Natomiast w przypadku zakończenia działalności przez PGK (na skutek upływu terminu obowiązywania umowy PGK albo ustania bytu PGK na skutek niedochowania warunków przewidzianych w ustawie o CIT), pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, następujący bezpośrednio po zakończeniu ostatniego roku podatkowego PGK, będzie trwał od dnia następnego po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK (albo dnia następnego po dniu utraty statusu PGK).
2016
2
sie

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania oraz podatek do zapłaty z tytułu dochodów Spółki zależnej uznanej za zagraniczną spółkę kontrolowaną uzyskanych przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W myśl art. 27 ust. 2a omawianej ustawy: podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. Z powyższej regulacji wynika, że termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym został ustalony na koniec dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin ten uwzględnia więc okres niezbędny do zamknięcia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną roku podatkowego i podjęcie uchwał w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 24a ust. 17 updop, przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli: przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo zagraniczna spółka kontrolowana (...)
2016
29
lip

Istota:
Czy przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy?
Fragment:
Przepis ten oznacza więc w praktyce dowolność (w granicach ustalonych w art. 8 ust. 1-5 cyt. ustawy) w zakresie ustalenia roku podatkowego PGK. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie możliwości modyfikacji roku podatkowego PGK, w przepisie art. la ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy nie byłaby przewidziana możliwość jego określenia samodzielnie przez PGK. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają ograniczeń w zakresie wyboru roku podatkowego przez PGK może ona rozpocząć działalność w dowolnym momencie roku kalendarzowego (przy zachowaniu warunków i terminów przewidzianych w art. la tej ustawy). Co więcej, okres trwania roku podatkowego przyjętego przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty wchodzące w skład przyszłej PGK pozostaje bez wpływu na możliwość określania roku podatkowego PGK, której członkiem stanie się Wnioskodawca. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej za prawidłowe.
2016
15
lip

Istota:
Czy przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy?
Fragment:
Przepis ten oznacza więc w praktyce dowolność (w granicach ustalonych w art. 8 ust. 1 - 5 cyt. ustawy) w zakresie ustalenia roku podatkowego PGK. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie możliwości modyfikacji roku podatkowego PGK, w przepisie art. la ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy nie byłaby przewidziana możliwość jego określenia samodzielnie przez PGK. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają ograniczeń w zakresie wyboru roku podatkowego przez PGK może ona rozpocząć działalność w dowolnym momencie roku kalendarzowego (przy zachowaniu warunków i terminów przewidzianych w art. la tej ustawy). Co więcej, okres trwania roku podatkowego przyjętego przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty wchodzące w skład przyszłej PGK pozostaje bez wpływu na możliwość określania roku podatkowego PGK, której członkiem stanie się Wnioskodawca. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej za prawidłowe.
2016
15
lip

Istota:
Czy przy zachowaniu warunków wskazanych w przepisach ustawy o CIT możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy?
Fragment:
Przepis ten oznacza więc w praktyce dowolność (w granicach ustalonych w art. 8 ust. 1-5 cyt ustawy) w zakresie ustalenia roku podatkowego PGK. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie możliwości modyfikacji roku podatkowego PGK, w przepisie art. la ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy nie byłaby przewidziana możliwość jego określenia samodzielnie przez PGK. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają ograniczeń w zakresie wyboru roku podatkowego przez PGK może ona rozpocząć działalność w dowolnym momencie roku kalendarzowego (przy zachowaniu warunków i terminów przewidzianych w art. la tej ustawy). Co więcej, okres trwania roku podatkowego przyjętego przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty wchodzące w skład przyszłej PGK pozostaje bez wpływu na możliwość określania roku podatkowego PGK, której członkiem stanie się Wnioskodawca. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest powołanie PGK z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy oraz innym niż lata podatkowe podmiotów wchodzących w skład PGK, w tym innym niż rok podatkowy Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie ustalenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej za prawidłowe.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.