Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Rok podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zamknięcie roku podatkowego
Fragment:
Jednakże, jeżeli Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, dostępnego w przypadku podziału przez wydzielenie do nowej jednostki, to nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 i 2 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a. 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego: wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Z powyższego wynika, iż zakończenie roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o CIT może nastąpić w wyniku: zakończenia przyjętego przez podatnika roku podatkowego wskazanego w umowie spółki; albo wystąpienia sytuacji, w której z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych podatnika. „ Odrębnymi przepisami ” wskazanymi w art. 8 ust. 6 ustawy o CIT są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zmiany roku podatkowego
Fragment:
Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop). Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 3 updop stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Warte podkreślenia jest, że chodzi tutaj o kwartał w rozumieniu kwartału roku kalendarzowego, co ma istotne znaczenie u podatników stosujących rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. W ich przypadku niezależnie od tego, kiedy się zaczyna i kiedy kończy ich rok podatkowy, zaliczki kwartalne powinny być uiszczane przy uwzględnieniu kwartałów roku kalendarzowego. Mając powyższe na względzie, należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania stwierdzić, że: Odpowiedź na pytanie nr 1 Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku roku podatkowego rozpoczętego 1 lutego 2017 r., będzie zobowiązany wpłacać zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po okresie 3 miesięcy swojego roku podatkowego (tj. 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada, 20 lutego), obejmując nią kolejne 3 miesiące swojego roku podatkowego. Podkreślić bowiem jeszcze raz należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1b, przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
2017
22
cze

Istota:
CIT - w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podmiotów powiązanych.
Fragment:
Często Transakcje zawierane przez Spółkę ze Spółkami Powiązanymi w danym roku podatkowym realizowane są przez okres dłuższy niż jeden rok podatkowy. W takim przypadku Transakcje dokonywane są w roku podatkowym, w którym zostały zawarte jak i w latach następnych. Wnioskodawca planuje również zawierać i realizować Transakcje ze Spółkami Powiązanymi w kolejnych latach. Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rokiem podatkowym jest okres dwunastu kolejnych miesięcy - rok podatkowy rozpoczyna się każdorazowo 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego. Tym samym bieżący rok podatkowy Spółki zaczął się 1 września 2016 roku a zakończy się 31 sierpnia 2017 roku („ Rok Podatkowy 2016 ”), a kolejny rok podatkowy będzie obejmował okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku („ Rok Podatkowy 2017 ”). W roku podatkowym zaczynającym się 1 września 2015 roku a kończącym się 31 sierpnia 2016 roku, przychody oraz koszty Spółki ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro. Wartości przychodów i kosztów Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości wykazane dotychczas w Roku Podatkowym 2016 również przekroczyły 2 000 000 euro.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
22
cze

Istota:
Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Wnioskodawcę i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. la ust. 13 Ustawy CIT, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku CIT?
Fragment:
Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku rozwiązania Umowy o utworzeniu PGK przez Wnioskodawcę i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. la ust. 13 Ustawy CIT. W rezultacie Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku CIT. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zaprezentowane stanowisko jest zgodnie potwierdzane w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach podatkowych. Przykładowo, można wskazać: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2016 r. (znak: IPPB5/4510-759/16-2/JC ), w której Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że: (...) w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron w formie aktu notarialnego, w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do (...)
2017
27
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.