ITPB3/4510-103/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-103/15-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. konwersja wierzytelności
 2. nowelizacja
 3. objęcie udziałów
 4. podatnik
 5. podwyższenie kapitału zakładowego
 6. przepisy przejściowe
 7. rok obrotowy
 8. rok podatkowy
 9. spółka komandytowo-akcyjna
 10. wkład
 11. zmiana przepisów
 12. zmiana stanu prawnego
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), uzupełnionym na formularzu ORD-IN z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo - akcyjną mającą siedzibę w Polsce, do której od kolejnego roku obrotowego zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU) należy stosować przepisy ustawy PDOPrU. Ponadto, Wnioskodawca zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOPrU od kolejnego roku obrotowego będzie podlegał w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wnioskodawca wskazuje również, iż obecnie objęty jest regulacją przepisów przejściowych ustawy nowelizującej z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej "ustawa nowelizująca"), tj. posiada status spółki komandytowo - akcyjnej powstałej przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, która dokonała ponadto zmiany roku obrachunkowego przed wejściem w życie tej ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie był zobowiązany na dzień 31 grudnia 2013 roku do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. Kontynuuje on obecnie przyjęty rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2014 r., a rozpocznie z dniem następującym po upływie ostatniego dnia przyjętego (zmienionego) roku obrotowego (obecny rok obrachunkowy Wnioskodawcy trwa do 31 października 2015 r). Tym samym Wnioskodawca, który dokonał zmiany roku obrotowego przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej do końca zmienionego roku obrotowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a opodatkowaniu podlegają wyłącznie jego wspólnicy. Wnioskodawca natomiast stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia następującego po zakończeniu zmienionego roku obrotowego i dopiero od tego dnia znajdą do niego zastosowanie przepisy PDOPrU.

Wnioskodawca wskazuje, że w przeszłości udzielił innej spółce kapitałowej - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Dłużnik”) kilku pożyczek pieniężnych w celu finansowania bieżącej działalności spółki - Dłużnika. Ponadto, Wnioskodawca jest obecnie 50% udziałowcem spółki Dłużnika. Wierzytelności z tytułu zwrotu kwot pożyczek oraz odsetek umownych wynikających z tych pożyczek z dniem nadejścia terminu wymagalności będą wierzytelnościami wymagalnymi, niespornymi i nieprzedawnionymi, pieniężnymi oraz możliwymi do dochodzenia przed sądem.

Wspólnicy Dłużnika rozważają podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Dłużnika, w ramach którego - udziały w tym podwyższonym kapitale obejmą dotychczasowi wspólnicy (w tym Wnioskodawca) i pokryją je wkładem pieniężnym.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Dłużnika, Dłużnik miałby względem Wnioskodawcy wierzytelność z tytułu pokrycia wkładem pieniężnym objętych udziałów w tym podwyższonym kapitale zakładowym. Wierzytelność Dłużnika względem Wnioskodawcy byłaby wierzytelnością wymagalną, niesporną, nieprzedawnioną, pieniężną i możliwą do dochodzenia przed sądem.

W związku z powyższym, Wnioskodawca rozważa możliwość dokonania z Dłużnikiem konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki - Dłużnika w drodze umownej kompensaty (potrącenia) wzajemnych pieniężnych wierzytelności Wnioskodawcy i Dłużnika.

Planuje się, aby transakcja powyższa przebiegała następująco: udziałowcy Dłużnika podejmą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - Dłużnika o wartość równą (lub bardzo zbliżoną) wierzytelności Wnioskodawcy (kwota pożyczki i odsetek) oraz uchwałę o pokryciu udziałów objętych przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale wkładem pieniężnym.

Ujawni się w ten sposób roszczenie spółki Dłużnika względem Wnioskodawcy o wpłatę na poczet objętych udziałów w podwyższonym kapitale. Będzie to wierzytelność pieniężna, wymagalna, niesporna i nieprzedawnioną. Skoro Dłużnik miałby takie samo co do rodzaju roszczenie wobec Wnioskodawcy a Wnioskodawca wobec Dłużnika: tj. pieniężne, niesporne, wymagalne i nieprzedawnione (z tytułu zwrotu kwot pożyczek i odsetek oraz z tytułu wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale) i to w tej samej wysokości - obydwa podmioty zawarłyby umowę o potrąceniu wzajemnych wierzytelności co w konsekwencji doprowadzi do wygaśnięcia (umorzenia nawzajem) tych wierzytelności w całości lub do wysokości wierzytelności niższej.

Wnioskodawca podkreśla w tym miejscu, iż uchwała zgromadzenia wspólników spółki Dłużnika o podwyższeniu kapitału zakładowego przewidywała będzie wprost pokrycie tego kapitału wkładem pieniężnym przez Wnioskodawcę, a nie wkładem niepienieniężnym (aportem) w postaci wierzytelności wynikających z tytułu zwrotu pożyczek wraz z odsetkami.

W przyszłości Wnioskodawca - planuje również sprzedaż wszystkich posiadanych przez niego udziałów w spółce - Dłużniku (zarówno tych posiadanych obecnie oraz tych objętych poprzez konwersję wierzytelności na udziały, o której mowa powyżej) innemu podmiotowi trzeciemu (dalej "Nabywca"), przy czym sprzedaż ta nastąpić miałaby już po zakończeniu przez Wnioskodawcę obecnego roku obrachunkowego, tj. w sytuacji kiedy Wnioskodawca stałby się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy PDOPrU).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy, przy ewentualnym zbyciu udziałów objętych w drodze konwersji będzie wartość nominalna kwot udzielonych pożyczek powiększonych o wartość odsetek...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany sposób przeprowadzenia operacji konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki - Dłużnika nie będzie rodził jakichkolwiek konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy w chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dłużnika. Tzn. nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy na chwilę podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dłużnika nominalna wartość udziałów otrzymana przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny - „zapłacony” Dłużnikowi poprzez umowną kompensatę wierzytelności - z uwagi na obecnie obowiązujący rok obrachunkowy Wnioskodawcy, który to zgodnie z umową Spółki zakończy się dnia 31 października 2015 roku, a w związku z powyższym nie znajdą do Wnioskodawcy zastosowania przepisy PDOPrU.

Wnioskodawca przy tym wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dłużnika poprzez ww. konwersję wierzytelności nastąpić miałoby jeszcze przed datą wskazaną w zdaniu uprzednim (przed 31 października 2015 roku). W związku z powyższym, po stronie Wnioskodawcy nie powstałby przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy PDOPrU.

Zaznaczenia wymaga, iż Wnioskodawca objęty jest regulacją przepisów przejściowych ustawy nowelizującej z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej "ustawa nowelizująca"), tj. posiada status spółki komandytowo - akcyjnej powstałej przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, która dokonała ponadto zmiany roku obrachunkowego przed wejściem w życie tej ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie był zobowiązany na dzień 31 grudnia 2013 roku do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. Kontynuuje on obecnie przyjęty rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2014 r., a rozpocznie z dniem następującym po upływie ostatniego dnia przyjętego (zmienionego) roku obrotowego (obecny rok obrachunkowy Wnioskodawcy trwa do 31 października 2015 r). Ponadto wspólnikami Wnioskodawcy są wyłącznie osoby prawne - dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tym samym Wnioskodawca, który dokonał zmiany roku obrotowego przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej do końca zmienionego roku obrotowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a opodatkowaniu podlegają wyłącznie jego wspólnicy. Wnioskodawca natomiast stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia następującego po zakończeniu zmienionego roku obrotowego i dopiero od tego dnia znajdą do niego zastosowanie przepisy PDOPrU.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy potwierdza fakt, iż po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dłużnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.