IPTPB3/423-338/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?
IPTPB3/423-338/14-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. księgi rachunkowe
 2. nowelizacja
 3. osoby fizyczne
 4. osoby prawne
 5. podatnik
 6. rok obrotowy
 7. spółka komandytowo-akcyjna
 8. spółka osobowa
 9. statut
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony za pośrednictwem platformy ePUAP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-338/14-2/KJ na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 grudnia 2014 r., następnie w dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką, komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2013 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu Spółki (dalej także: „Statut”), rokiem obrotowym Spółki był okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. Pierwszy rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. zakończył się 30 listopada 2013 r. Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego, w dniu 31 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której dokonało zmiany roku obrotowego. Zgodnie z uchwałą i z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 41 ust. 1 Statutu Spółki): „1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) listopada do 31 (trzydziestego pierwszego) października kolejnego roku”. Zmiana roku obrotowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 grudnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało po 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w Statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS po dniu 12 grudnia 2013 r. Według wiedzy Wnioskodawcy, w 2013 r. komplementariuszami i akcjonariuszami Wnioskodawcy nie były osoby fizyczne, lecz osoby prawne. Akcje w Spółce posiadała osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która objęła je pierwotnie w procesie zawiązywania Spółki. Wiedzę tę Spółka opiera na tym, że nie zgłosił się do Niej do końca 2013 r. nowy akcjonariusz, tj. nabywca akcji, który by je nabył od pierwszego akcjonariusza, który w 2013 r. objął i opłacił akcje serii „A” w procesie zawiązywania Spółki. Wnioskodawca dodaje, że akcje w Spółce (jak w każdej spółce komandytowo-akcyjnej), podlegają swobodnemu obrotowi i ani nowy, ani dotychczasowy akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszać Wnioskodawcy faktu zbycia i nabycia akcji, ani też fakt ten nie podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W każdym zatem momencie może dojść do zbycia akcji przez akcjonariuszy na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Komplementariuszem Spółki w 2013 r. ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym była osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie akcje serii „A” w Spółce są akcjami na okaziciela. Statut Spółki nie może ograniczać rozporządzania akcjami na okaziciela (art. 337 § 2 ustawy z dnia 15 września 2009 r. Kodeks spółek handlowych - Dz. U. z 2013 r., poz. 103; dalej „ksh”). Wobec spółki za akcjonariusza uważany jest posiadacz akcji na okaziciela. Spółka nie prowadzi księgi akcyjnej, gdyż księgę tę prowadzi się tylko dla akcji imiennych.

Według wiedzy Wnioskodawcy na moment składania wniosku o wydanie interpretacji w konkretnym dniu i miesiącu 2014 r. akcje w Spółce posiada osoba prawna. Komplementariuszem ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jest osoba prawna. Wiedzę tę Spółka opiera na tym, że nie zgłosił się do Niej dotychczas nowy akcjonariusz, tj. nabywca akcji, który by je nabył od akcjonariusza, który w 2013 r. objął i opłacił akcje serii „A” w procesie zawiązywania Spółki. Spółka nie kontroluje zatem obrotu akcjami, a w przyszłości, w każdym dniu obecnie trwającego roku obrotowego Spółki, może dojść do nabycia akcji przez nowych akcjonariuszy, w tym część lub wszystkie akcje mogą stać się własnością osób fizycznych, jak również po takiej zmianie akcjonariuszy, akcje mogą być wielokrotnie przedmiotem dalszego obrotu i ich właścicielem mogą być z powrotem wyłącznie inne osoby prawne. W przyszłości może także dojść do przekształcenia akcjonariusza Spółki, będącego osobą prawną, w taki sposób że na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych stanie się on spółką osobową. W wyniku tego, akcjonariuszem Spółki może zostać spółka osobowa. Spółka o wielu zdarzeniach związanych ze zmianą akcjonariuszy, jak i zmianą formy prawnej akcjonariuszy może przez wiele lat się nie dowiedzieć, jeśli dany nowy akcjonariusz (nowy, tj. ten który nabył akcje od pierwszego akcjonariusza) przez kilka lat nie będzie chciał głosować na walnych zgromadzeniach, a co za tym idzie nie złoży do Spółki wniosku o wpis w księdze akcyjnej o przeniesieniu akcji lub nie złoży w Spółce dokumentu akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia spółki niepublicznej. Tenże nowy akcjonariusz może przenosić akcje na kolejne osoby i w ten sposób tenże akcjonariusz nigdy nie weźmie udziału w walnym zgromadzeniu i nigdy nie otrzyma dywidendy. Spółka będzie miała wiedzę jedynie na podstawie ostatniego wpisu w księdze akcyjnej, kto historycznie był ostatnim właścicielem akcji nie mając nigdy pewności, że dana osoba nadal jest właścicielem tych akcji, a w przypadku akcji na okaziciela Spółka będzie miała pełną i potwierdzoną wiedzę jedynie o osobie, która te akcje pierwotnie opłaciła i objęła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r....
 2. Czy obecnym rokiem obrotowym SKA jest okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r., co oznacza, że od 1 listopada 2015 r. SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego...
 3. Czy Wnioskodawca, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji, ma obowiązek płacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczki, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki...
 4. Czy w razie nabycia, w trakcie obecnie trwającego roku obrotowego SKA, akcji przez osoby fizyczne lub przekształcenia obecnego akcjonariusza - osoby prawnej – w spółkę osobową, Wnioskodawca po wystąpieniu tych zdarzeń nie będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał On obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Stanowisko takie Wnioskodawca zajął na podstawie dokonania interpretacji przepisu art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej także: „Nowelizacja”).

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) przez rok obrotowy rozumie się „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”.

Pierwotnie przyjęty w Statucie rok obrotowy Spółki miał trwać od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 30 listopada roku następnego. Z uwagi na fakt, że Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz rozpoczęła działalność w dniu 30 października 2013 r., Jej pierwszy rok obrotowy trwał od tego momentu do dnia 30 listopada 2013 r. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem Ustawy o Rachunkowości, Spółka miała możliwość dokonania zmiany swojego roku obrotowego poprzez dokonanie zmiany Statutu.

W dniu 31 października 2013 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono pierwotny rok obrotowy trwający od 1 grudnia do 30 listopada na rok obrotowy zaczynający się 1 listopada, a kończący się 31 października. Zmiana roku obrotowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 grudnia 2013 r.

Z uwagi na opisany stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy, do Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.

Po pierwsze, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji, czyli spółką która „powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.”. Spółka została bowiem zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 30 października 2013 r. Przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji wszedł natomiast w życie, zgodnie z przepisem art. 11 Nowelizacji, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Nowelizacji. Nowelizacja została natomiast ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2013 r., zatem przepis art. 4 ust. 2 wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r. Z uwagi na fakt, że Spółka powstała przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie ma do Niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 pkt 11 Nowelizacji.

Po drugie, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 Nowelizacji, czyli spółką, która „dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”. Spółka SKA dokonała bowiem skutecznej zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r., czyli przed dniem wejścia w życie wskazanego przepisu.

W ocenie Spółki, do skutecznej zmiany roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej niezbędne jest:

 1. podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o zmianie statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
 2. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej – stosownie do brzmienia przepisu art. 430 § 1 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, należy bowiem uznać, że wpis zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny.

Skoro zatem, uchwała o zmianie roku obrotowego Spółki została podjęta w dniu 31 października 2013 r., a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 12 grudnia 2013 r., tj. w dniu 2 grudnia 2013 r., to rok obrotowy Spółki został prawidłowo przyjęty i zarejestrowany w KRS przed rozpoczęciem obowiązywania Nowelizacji. W związku z dopełnieniem wszystkich ustawowych obowiązków Spółka dokonała skutecznej zmiany roku obrotowego przed wejściem w życie Nowelizacji i nie znajdzie do Niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca zauważa, że w analogicznym stanie faktycznym, jak opisany w niniejszej sprawie została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z dnia l lipca 2014 r. (znak IBPBI/2/423-311/CzP), potwierdzająca prawidłowość rozumowania przedstawionego przez Wnioskodawcę. W interpretacji tej czytamy: „Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Spółka dokonała zmiany roku podatkowego z okresu od 1 października do 30 września na okres od 1 września do 31 sierpnia każdego roku. Poprzedni rok podatkowy w przypadku SKA zakończył się 30 września 2013 r.; SKA określiła „rok przejściowy” na okres od 30 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. SKA dokonała stosownych zmian w umowie, następnie sąd dokonał wpisu przedmiotowej zmiany do rejestru sądowego w dniu 30 października 2013 r. W świetle powyższego, działania podjęte przez SKA skutkują zmianą roku obrotowego, a następny po „przejściowym roku obrotowym” rok obrotowy będący dla SKA również rokiem podatkowym będzie trwał od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 20l6 r. (...) Zatem do dnia 31 sierpnia 2015 r. SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych będą jej wspólnicy (osoby prawne). Spółka osiągnie status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 września 2015 r. (do tego dnia opodatkowaniu podlegać będą wspólnicy tej Spółki (będą uzyskiwać dochód z udziału w spółce osobowej)”. Analogiczne stanowisko do stanowiska Wnioskodawcy przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidulanej z dnia 31 lipca 2014 r. (znak IPTPB3/423-129/14-4/IR), stwierdzając: „(...) dokonując zmiany roku obrotowego do dnia 12 grudnia 2013 r., należy mieć na uwadze, że dokonanie skutecznej zmiany roku obrotowego wymaga podjęcia stosownej uchwały dotyczącej zmian statutu podmiotu oraz wpisu do rejestru KRS do dnia wejścia w życie ww. przepisu. Wpis ten ma charakter konstytutywny. (...) do rejestracji zmiany roku obrotowego innego niż kalendarzowy w KRS doszło do dnia 12 grudnia 2013 r., należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że rok obrotowy Spółki został w Jej statucie przyjęty i zarejestrowany w KRS przed rozpoczęciem obowiązywania Nowelizacji. Spółka dokonując zmiany roku obrotowego dopełniła wszystkich ustawowych obowiązków i dokonała skutecznej zmiany roku obrotowego i w związku z tym nie stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Tutejszy Organ zauważa ponadto, że w treści opisu stanu faktycznego Wnioskodawca błędnie wskazał datę i publikację ustawy Kodeks spółek handlowych, tj. ustawa z dnia 15 września 2009 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., Nr 103), a winno być ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.