IPPB5/423-399/14-4/S/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
CIT - w zakresie rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/14 (data wpływu orzeczenia 8 lutego 2018 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.) oraz piśmie z dnia 28 maja 2014 r. (data nadania 28 maja 2014 r., data wpływu 30 maja 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-399/14-2/AM z dnia 21 maja 2014 r. (data nadania 21 maja 2014 r., data doręczenia 23 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 20 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB5/423-399/14-4/AM w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2014 r. znak: IPPB5/423-399/14-4/AM wniósł pismem z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 9 lipca 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 30 lipca 2014 r. znak: IPPB5/423-399/14-6/AM stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2014 r. znak: IPPB5/423-399/14-4/AM złożył skargę z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/14 Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. została cofnięta skarga kasacyjna od wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/14.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 września 2017 r.), sygn. akt II FSK 3031/15 umorzył postępowanie kasacyjne.

W dniu 8 lutego 2018 r. do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2968/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku z dnia 27 maja 2015 r., sygn. III SA/Wa 2968/14, wskazał, że Spółka, zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387), nie stała się od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce E. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). Statut SKA w pierwotnym brzmieniu stanowił, że rok obrotowy SKA trwa od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku kalendarzowego.

W listopadzie 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKA dokonało, za zgodą komplementariusza (Wnioskodawcy), zmiany statutu polegającej na zmianie roku obrotowego.

Zgodnie z podjętą uchwałą o zmianie statutu, obowiązującym rokiem obrotowym SKA stał się okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego. W zmienionym statucie wskazano także, iż pierwszy rok obrotowy po zmianie rozpocznie się 1 grudnia 2013 r. i będzie trwał do 31 października 2015 r.

W listopadzie 2013 r. SKA złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) o dokonanie wpisu zmiany statutu. Zmiana statutu została wpisana do KRS 3 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca informuje, że równolegle SKA złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, że stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) od dnia 1 listopada 2015 r.

Pismem z dnia 28 maja 2014 r. (data nadania 28 maja 2014 r., data wpływu 30 maja 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-399/14-2/AM z dnia 21 maja 2014 r. (data nadania 21 maja 2014 r., data doręczenia 23 maja 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazując, iż w 2013 roku akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej były osoby fizyczne, natomiast jedynym komplementariuszem był Wnioskodawca.

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpiła 13 listopada 2013 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychodów z udziału w SKA (a także kosztów uzyskania przychodów i innych kwot wskazanych w ust. 2 tego artykułu) do dnia 31 października 2015 r. włącznie, tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy będzie zobowiązany do rozliczenia zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., zwanej dalej ustawą o CIT) przychodów z udziału w SKA (a także kosztów uzyskania przychodów i innych kwot wskazanych w ust. 2 tego artykułu) do dnia 31 października 2015 r. włącznie, jako że SKA stanie się podatnikiem CIT od dnia 1 listopada 2015 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że przychody i koszty uzyskiwane z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej podatnikiem CIT są rozliczane dla celów CIT proporcjonalnie przez wspólników takiej spółki. Reguły te mają w 2014 r. zastosowanie również do komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej funkcjonującej, ze względu na to, że jej rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie przepisów ustawy o CIT obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r. Reguły te będą miały zastosowanie do komplementariusza do dnia poprzedzającego dzień, w którym spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem CIT. W związku z powyższym w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku należy ustalić kiedy SKA stanie się podatnikiem CIT.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT przepisy ustawy mają także zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibą lub zarząd na terytorium Polski, co oznacza, że spółki komandytowo-akcyjne uznaje się za podatników CIT. Ustawa nowelizująca, wprowadzająca opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Wyjątkiem jest art. 4 ust. 2 tej ustawy, który wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r. Ze względu jednak na fakt, że SKA nie powstała po 12 grudnia 2013 r., ani nie zmieniła roku obrotowego po tej dacie, przepis ten nie ma zastosowania do SKA.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do spółki komandytowo-akcyjnej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Kwestie związane z rokiem obrotowym, w tym z rokiem obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej, zostały uregulowane w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330; dalej: „ustawa o rachunkowości”). W myśl tego przepisu, za rok obrotowy uznaje się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Mając na względzie treść powyższego przepisu, w przypadku zmiany roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej:

  • zmieniony rok obrotowy powinien pokrywać się z rokiem kalendarzowym lub trwać 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych niepokrywających się z rokiem kalendarzowym,
  • zmieniony rok obrotowy powinien zostać określony w statucie Spółki,
  • pierwszy rok obrotowy po zmianie powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Zmieniony rok obrotowy SKA trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, a zatem 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten został określony w statucie SKA, a zmiana statutu w tym zakresie została wpisana do KRS (przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj. przed 12 grudnia 2013 r.). Ponadto, w statucie wskazano, że pierwszy po zmianie rok obrotowy trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r., a zatem jest dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z tych względów należy uznać, że w analizowanej sprawie spełnione zostały wszystkie przesłanki pozwalające przyjąć, że (i) rok obrotowy SKA trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego, oraz (ii) pierwszy po zmianie rok obrotowy trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.

W konsekwencji, pierwszy po 31 grudnia 2013 r. rok obrotowy SKA rozpocznie się 1 listopada 2015 r. i z tym też dniem, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, Spółka stanie się podatnikiem CIT. Oznacza to, że do dnia 31 października 2015 r. włącznie Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania przychodów z udziału w SKA (a także kosztów uzyskania przychodów i innych kwot wskazanych w art. 5 ust. 2 ustawy o CIT) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.) po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 8 lutego 2018 r.), sygn. akt III SA/Wa 2968/14, w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 1 przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.