IPPB5/423-1006/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2015 r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
IPPB5/423-1006/14-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. księgi podatkowe
  2. przepisy przejściowe
  3. rok obrotowy
  4. rok podatkowy
  5. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 grudnia 2013 r. (dalej: „Wnioskodawca”, „SKA”).

Zgodnie ze statutem SKA rokiem obrotowym SKA jest rok kalendarzowy. Zgodnie ze statutem SKA, pierwszy, rozpoczęty w drugiej połowie 2013 roku, rok obrotowy skończy się 31 grudnia 2014 roku. W SKA nie doszło po dniu 5 grudnia 2013 r. do zmiany obranego w statucie SKA roku obrotowego.

Komplementariuszem SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, która została utworzona w 2013 roku i w której analogicznie jak w SKA pierwszy rok obrotowy zgodnie z umową spółki rozpoczęty w drugiej połowie 2013 roku zakończy się w dniu 31 grudnia 2014. Akcjonariuszem SKA nigdy nie była osoba fizyczna.

Akcje w SKA, jak w każdej spółce komandytowo-akcyjnej, podlegają swobodnemu obrotowi. Po złożeniu niniejszego wniosku może dojść do zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu, w tym również na rzecz osoby fizycznej, gdyż SKA nie kontroluje obrotu akcjami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2015 r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po zakończeniu obecnie trwającego roku obrotowego tj. z dniem 1 stycznia 2015.

Zbycie akcji SKA po złożeniu niniejszego wniosku przez jej dotychczasowego akcjonariusza nie będzie miało wpływu na rok obrotowy SKA. Wnioskodawca nie miał obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, do zakończenia obecnie trwającego roku obrotowego, rozpoczętego w dniu 5 grudnia 2013 r., który zgodnie ze statutem SKA zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm. dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) „(...) Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Uwzględniając przywołany przepis, w związku z faktem, iż SKA rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie 2013 r., jej rok obrotowy może trwać do dnia 31 grudnia 2014 r.

Natomiast art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stanowi iż: „przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Uwzględniając przywołany przepis, SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym dniu roku obrotowego, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2013 r. Pierwszy rok obrotowy SKA rozpoczął się przed datą określoną w ww. przepisie. W przypadku Wnioskodawcy pierwszy rok obrotowy rozpoczął się w dniu 5 grudnia 2013 r i zakończy się w dniu 31 grudnia 2014r. Z tego względu, pierwszy dzień roku obrotowego który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2013 r. i przypadnie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku, Wnioskodawca zostanie objęty regulacjami wprowadzonymi przez Ustawę Nowelizującej tj. z dniem 1 stycznia 2015 Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, do SKA nie będzie miał zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej z uwagi na fakt, iż SKA powstała przed dniem 12 grudnia 2013 r. Po drugie, SKA nie dokonała w ogóle zmiany roku obrotowego, w szczególności nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu 12 grudnia 2013 r., czyli po dniu wejścia w życie ww. przepisu.

Zgodnie ze Statutem oraz wskazanymi regulacjami zawartymi w Ustawie Nowelizującej, obecnie trwający rok obrotowy SKA nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Przyjęty przez SKA rok obrotowy zgodnie ze Statutem zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości oraz zgodnie z przyjętym brzmieniem Statutu.

SKA nie ma obowiązku rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r., a tym samym nie miała ona obowiązku otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. Podsumowując, przyjęty przez Wnioskodawcę, zgodnie ze Statutem, rok obrotowy trwa od dnia 5 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i w związku z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej, będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Wnioskodawcę roku obrotowego. Po zakończeniu obecnie trwającego roku obrotowego, tj. z dniem 1 stycznia 2015 SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.