IPPB3/4510-431/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia przez SKA (w okresie gdy nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) papierów wartościowych emitowanych przez osobę prawną w zamian za składniki majątkowe
IPPB3/4510-431/15-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. papier wartościowy
  2. przychód
  3. rok obrotowy
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015r. (data wpływu 14 maja 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ww. ustawą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ww. ustawą .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Spółka została zawiązana przez jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w dniu 27 września 2013 r. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w dniu 9 października 2013 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu Spółki, rokiem obrotowym Spółki był okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. Pierwszy rok obrotowy rozpoczęty w 2013 roku zakończył się 30 listopada 2013 roku. Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego, w dniu 16 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której dokonało zmiany statutu poprzez nadanie mu następującego brzemienia (§ 41 ust. 1 Statutu Spółki): 1. Rokiem obrotowym jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) listopada do 31 (trzydziestego pierwszego) października kolejnego roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została zaprotokołowana aktem notarialnym. Zmiana roku obrotowego została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 28 października 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki poza opisaną powyżej zmianą roku obrotowego Spółki, nie dokonało innej zmiany przyjętego przez Spółkę w Statucie roku obrotowego. W związku z tym, żadna zmiana roku obrotowego Spółki - poza opisaną powyżej - nie została i nie zostanie też zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do końca obecnego roku obrotowego Spółki.

Wnioskodawca otrzymał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, wskazujące, iż: (i) nie ma on obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.; (ii) w związku z przyjęciem w Statucie roku obrotowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, nie ma on obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki (interpretacje indywidualne z dnia 11 czerwca 2014 r. wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPB3/423-264/14-4/MS oraz znak IPPB3/423-265/14-4/MS). Do dnia 31 października 2015 r. Spółka zamierza dokonać nabycia papierów wartościowych (dalej: „Papiery Wartościowe”) emitowanych przez osobę prawną, w zmian za składniki majątkowe, w tym również udziały lub akcje, które Wnioskodawca posiada lub nabędzie w innych spółkach (dalej: „Składniki Majątkowe”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie przez Spółkę do dnia 31 października 2015 r. nabycia Papierów Wartościowych emitowanych przez osobę prawną, w zmian za Składniki Majątkowe, w tym również udziały lub akcje, które Wnioskodawca posiada lub nabędzie w innych spółkach, jest zdarzeniem powodującym powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie przez Spółkę do dnia 31 października 2015 r. nabycia Papierów Wartościowych emitowanych przez osobę prawną, w zmian za Składniki Majątkowe, w tym również udziały lub akcje, które Wnioskodawca posiada lub nabędzie w innych spółkach, jest zdarzeniem niepowodującym powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z uwagi na fakt, iż do dnia 31 października 2015 r. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodne z treścią przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) przez rok obrotowy rozumie się „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”.

Pierwotnie przyjęty w Statucie rok obrotowy Spółki miał trwać od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 30 listopada roku następnego. Z uwagi na fakt, iż Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz rozpoczęła działalność w dniu 18 października 2013 r., jej pierwszy rok obrotowy trwał od tego momentu do dnia 30 listopada 2013 r. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem Ustawy o Rachunkowości, Spółka miała możliwość dokonania zmiany swojego roku obrotowego poprzez dokonanie zmiany Statutu. W dniu 24 października 2013 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono pierwotny rok obrotowy trwający od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada na rok obrotowy zaczynający się dnia 1 listopada a kończący się 31 października roku następnego. Ponieważ rok obrotowy Spółki nie może ulec zmianie w trakcie jego trwania, dokonana zmiana roku obrotowego była skuteczna dopiero od nowego roku obrotowego Spółki, tak więc w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 grudnia 2013 r. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 9) zdanie 4 Ustawy o Rachunkowości: „W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”. W konsekwencji, pierwszy rok obrotowy po zmianie roku obrotowego nie może trwać do 31 października 2014 r. gdyż byłby krótszy niż 12 kolejnych miesięcy (sprzeczność z art. 3 ust. 1 pkt 9) zdanie 4 Ustawy o Rachunkowości). Dlatego ulega on przedłużeniu do 31 października 2015 r. Drugi rok obrotowy Spółki, jako pierwszy rok po zmianie, trwa zatem od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. Kolejne lata obrotowe Spółki, począwszy od dnia 1 listopada 2015 r., będą trwały od dnia 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, do Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.

Po pierwsze, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji, czyli spółką która „powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.” Spółka została bowiem zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 18 października 2013 r. Przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji wszedł natomiast w życie, zgodnie z przepisem art. 11 Nowelizacji, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Nowelizacji. Nowelizacja została natomiast ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2013 r., zatem przepis art. 4 ust. 2 wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r. Z uwagi na fakt, iż Spółka powstała przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie ma do niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji.

Po drugie, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 Nowelizacji, czyli spółką, która „dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”. Spółka SKA dokonała bowiem zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r., czyli przed dniem wejścia w życie wskazanego przepisu. Uchwała o zmianie roku obrotowego Spółki została bowiem podjęta w dniu 24 października 2013 r., a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2013 r.

Przepis art. 4 ust. 1 Nowelizacji stanowi natomiast, iż: „przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.” Zatem w świetle cytowanej regulacji, Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym dniu roku obrotowego tej Spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecny rok obrotowy Wnioskodawcy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., zatem przed datą określoną w ww. przepisie i zakończy się w dniu 31 października 2015 r. Z tego względu, pierwszy dzień roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. dla Wnioskodawcy przypadnie w dniu 1 listopada 2015 r. i dopiero w tej dacie Wnioskodawca zostanie objęty regulacjami wprowadzonymi przez Nowelizację tj. między innymi od tej daty będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego też, jeżeli Spółka do dnia 31 października 2015 r. dokona nabycia Papierów Wartościowych emitowanych przez osobę prawną, w zmian za Składniki Majątkowe, w tym również udziały lub akcje, które Wnioskodawca posiada lub nabędzie w innych spółkach, to zdarzenie to nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art . 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.