IPPB3/4510-429/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Wskazanie momentu od którego SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
IPPB3/4510-429/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. księgi rachunkowe
  2. podatnik
  3. rok obrotowy
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015r. (data wpływu 14 maja 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu od którego Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu od którego Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. SKA została zawiązana w dniu 21 czerwca 2013 r., natomiast w dniu 26 lipca 2013 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS).

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem § 22 statutu SKA: Rok obrotowy spółki trwa od 1 października do trzydziestego września. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 30 września 2013 roku.

Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego, w dniu 9 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której dokonało zmiany roku obrotowego. Zgodnie z tą uchwałą dokonano zmiany treści § 22 statutu SKA i roku obrotowego Spółki. Zgodnie bowiem z przyjętym brzmieniem § 22 statutu SKA: Rok obrotowy Spółki trwa od pierwszego września do trzydziestego sierpnia, z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się 1 października 2013 r. i kończy się z dniem 30 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została zaprotokołowana aktem notarialnym. Zmiana roku obrotowego w treści wskazanej powyżej została, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 17 września 2013 r.

Następnie w dniu 25 września 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem uniknięcia wątpliwości w zakresie trwania zmienionego roku obrotowego, podjęło zaprotokołowaną aktem notarialnym uchwałę, której treść brzmi następująco:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, sprecyzować zmianę § 22 Statutu Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Akt Notarialny Repertorium A Nr <...>) w ten sposób, że pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpocznie się po zmianie roku obrotowego Spółki powołaną Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, trwać będzie od 1 października 2013 r. i skończy się 31 sierpnia 2015 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanowiło zmienić § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że w treści § 22 Statutu Spółki po sformułowaniu „pierwszy rok obrotowy Spółki”, a przed słowem „ rozpoczął się ” dodaje się sformułowanie „ który rozpocznie się po zmianie roku obrotowego Spółki”, a słowo „rozpoczął się” zastępuje się sformułowaniem „ trwa od”, a w konsekwencji § 22 Statutu Spółki brzmi:

§ 22 Rok obrotowy Spółki trwa od 1 września do trzydziestego pierwszego sierpnia, z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpocznie się po zmianie roku obrotowego Spółki, trwa od 1 października 2013 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

Powyższa zmiana § 22 statutu SKA ostała wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 28 października 2013 r. Na dzień powołania SKA jak i na dzień 31 grudnia 2013 r. akcjonariuszem i komplementariuszem SKA nie były osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Z jaką datą Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 września 2015 r.

Zgodnie z art . 1 ust. 3 pkt . 1 ustawy o CIT, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przy tym zauważyć, że powyższy przepis został dodany do ustawy do CIT z dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie art . 1 pkt . 1 w zw. art . 11 ustawy nowelizującej.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

-jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jednocześnie trzeba mieć na względnie, że art. 4 ustawy nowelizującej wszedł w życie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. w dniu 12 grudnia).

Z powyższych regulacji wynika, że SKA, która powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ustawy nowelizującej nie jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie taka SKA nie stanie się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT w myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Tym samym przepisy art. 1 i 2 ustawy nowelizującej należy stosować począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego SKA rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Definicja roku obrotowego zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”). Zgodnie z tym przepisem ilekroć w ustawie mowa jest o roku obrotowym, rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 9) zd. 4 ustawy o rachunkowości, w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Pierwotnie przyjęty w statucie SKA rok obrotowy Wnioskodawcy trwał od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września roku następnego, z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się z dniem 30 września 2013 roku.

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie przyjęła jako swojego roku obrotowego roku pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, nie miała możliwości połączenia rozpoczętego roku obrotowego z kolejnym rokiem obrotowym, co dopuszcza ustawa o rachunkowości.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 3 ust. 1 pkt 9) zd. 4 ustawy o rachunkowości, Spółka miała możliwość dokonania zmiany swojego roku obrotowego poprzez dokonanie zmiany statutu. W dniu 9 sierpnia 2013 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono pierwotny rok obrotowy trwający od 1 października do 30 września na rok obrotowy zaczynający się 1 września a kończący się 31 sierpnia. Ponieważ rok obrotowy Spółki nie może ulec zmianie w trakcie jego trwania, dokonana zmiana roku obrotowego była skuteczna dopiero od nowego roku obrotowego, tak więc w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 października 2013 r.

W konsekwencji, pierwszy rok obrotowy po zmianie roku obrotowego nie może trwać do 31 sierpnia 2014 r. gdyż byłby krótszy niż 12 kolejnych miesięcy, co stałoby w sprzeczności z art. 3 ust. 1 pkt 9) zd. 4 ustawy o rachunkowości. Dlatego też w § 22 statutu SKA, wskazano, że pierwszy rok obrotowy SKA po zmianie roku obrotowego, trwa od 1 października 2013 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

Kolejne lata obrotowe Spółki, począwszy od dnia 1 września 2015 r. będą trwały od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj.

  1. SKA nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej - SKA została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 26 lipca 2013 r.
  2. SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej - zmiana roku obrotowego nastąpiła 9 sierpnia 2013 r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 17 września 2013 r., a zmiana statutu z dnia 25 września 2013 r. miała jedynie charakter uściślający.

W konsekwencji, do Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art .4 ust 2 ustawy nowelizującej, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. Tym samym Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 września 2015 r., czyli z początkiem pierwszego swojego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.