IPPB3/4510-25/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Od jakiej daty należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym w przypadku Wnioskodawcy?
IPPB3/4510-25/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. księgi rachunkowe
  2. rok kalendarzowy
  3. rok obrotowy
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Nowelizacja”) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 oraz art. 11 ,ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną zawiązaną w drugiej połowie 2013 roku i wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS dnia 30 października 2013 roku (data powstania spółki). Zgodnie z Aktem Zawiązania Spółki Komandytowo-Akcyjnej z dn. 18 października 2013 roku, rokiem obrotowym Wnioskodawcy jest okres od pierwszego grudnia do trzydziestego listopada roku następnego, a pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestym listopada 2014 roku. Dnia 7 listopada 2013 roku, Wnioskodawca dokonał zmiany statutu postanawiając, iż rokiem obrotowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy, a także, iż pierwszy rok obrotowy zakończy się dnia 31 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym Wnioskodawca nie zamknął ksiąg na 31 grudnia 2013 roku i nie rozpoczął kolejnego (drugiego) roku obrotowego z dniem 1 stycznia 2014 roku. Wnioskodawca rozpocznie kolejny (drugi) rok obrotowy z dniem 1 stycznia 2015 roku, a jednocześnie ten drugi rok obrotowy Wnioskodawcy będzie pierwszym rokiem obrotowym Wnioskodawcy jaki rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2013 roku. Akcjonariuszem Wnioskodawcy jest osoba prawna. Sąd rejestrowy postanowił o wpisie Wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców nie kwestionując postanowień statutu dotyczących roku obrotowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Od jakiej daty należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym w przypadku Wnioskodawcy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej "Nowelizacja") wprowadza zmiany m.in do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które co do zasady, zgodnie z art. 11 Nowelizacji, wchodzą w życie 1 stycznia 2014 roku. Fundamentalna zmiana wprowadzana Nowelizacją polega na przyznaniu spółkom komandytowo-akcyjnym statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisem przejściowym, art. 4 ust. 1 Nowelizacji, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 roku.

W opinii Wnioskodawcy, opartej na treści przytoczonego wyżej przepisu art. 4 ust. 1 Nowelizacji, w przypadku Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Nowelizacją stosuje się począwszy od 1 stycznia 2015 roku, ponieważ właśnie 1 stycznia 2015 roku Wnioskodawca rozpocznie pierwszy po 31 grudnia 2013r. rok obrotowy. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zyska on status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.