IPPB3/4510-18/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

1. Czy S.K.A. na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej miała obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?2. Czy z dniem 1 listopada 2015 r. Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
IPPB3/4510-18/15-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. księgi rachunkowe
  3. podatnik
  4. rok obrotowy
  5. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.; UPP3823265) uzupełnionym na wezwanie z dnia 17 marca 2015r. Nr IPPB3/4510-18/15-2/MS (data doręczenia 17 marca 2015r.;UPD2462978) pismem z dnia 17 marca 2015r. (data wpływu do BKIP w Płocku 17 marca 2015r.; UPP4290312) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Nowelizacja”) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. W związku z brakami formalnymi pismem z dnia 17 marca 2015 r. nr IPPB3/4510-18/15-2/MS, doręczonym 17 marca 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu: 17 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z kapitałem zakładowym wynoszącym 50.000 zł w całości opłaconym (dalej: „Wnioskodawca”, „S.K.A.”). S.K.A. została zawiązana w dniu 3 października 2013 r. Pierwotnie, statut S.K.A. przewidywał, że rokiem obrotowym S.K.A. był okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. W dniu 30 listopada 2013 roku skończył pierwszy rok obrotowy S.K.A. Jednocześnie, w trakcie trwania pierwszego roku obrotowego S.K.A., (przed jego zakończeniem), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 października 2013 r. uchwałę o zmianie statutu S.K.A. w zakresie zmiany roku obrotowego (dalej: Uchwała). Zgodnie z Uchwałą ze statutem uwzględniającym Uchwałę: „Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) listopada do 31 (trzydziestego pierwszego) października kolejnego roku”. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu S.K.A. obecnie trwa od dnia 1 grudnia 2013 roku kolejny (drugi) rok obrotowy. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie trwający rok obrotowy, zgodnie ze statutem, zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu dokonana na podstawie Uchwały została w dniu 5 listopada 2013 roku wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejonowy. Tym samym, zmiana roku obrotowego oraz rejestracja zmiany w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejonowy miały miejsce przez zakończeniem pierwszego roku obrotowego Spółki. Walne Zgromadzenie S.K.A. nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS po 12 grudnia 2013. Aktualnie trwający rok podatkowy komplementariusza Wnioskodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) pokrywa się z rokiem obrotowym Wnioskodawcy, tj. zarówno aktualnie trwający rok obrotowy Wnioskodawcy, jak i aktualnie trwający rok podatkowy komplementariusza Wnioskodawcy rozpoczęły się dnia 1 grudnia 2013 r. i zakończą się dnia 31 października 2015 r Od dnia założenia S.K.A. do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wspólnikami Wnioskodawcy były wyłącznie osoby prawne. Wśród wspólników Wnioskodawcy nie było ani jednej osoby fizycznej. W szczególności wspólnikami Wnioskodawcy w 2013 roku nie były osoby fizyczne. Od momentu zawiązania S.K.A. akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka Segetia Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 479704). Akcje w S.K.A, jak w każdej spółce komandytowo-akcyjnej, podlegają swobodnemu obrotowi. Po złożeniu niniejszego wniosku może dojść do zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu, w tym również na rzecz osoby fizycznej, gdyż Spółka nie kontroluje obrotu akcjami.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 marca 2015 r. o sygn. IPPB3/4510-18/15-2/MS Wnioskodawca wyjaśnił, że "Obecnie trwa pierwszy po zmianie statutu Wnioskodawcy rok obrotowy , który rozpoczął się 1.12.2013 a zakończy 31.10.2015."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy S.K.A. na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej miała obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r....
  2. Czy z dniem 1 listopada 2015 r. Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on obowiązku zaniknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem obecnie trwający rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 roku trwa od 1 listopada do 30 października, nie zakończył się zatem w dniu 31 grudnia 2013 r. Przyjęty przez Wnioskodawcę rok obrotowy zgodnie ze statutem zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Mając na względzie treść art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej Wnioskodawca jest spółką której „rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.”. Natomiast zgodnie z art. 3 ust, 1 pkt 9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, 2013 r. poz. 330 ze zm. dalej „Ustawa o Rachunkowości”) „(...) Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (...) W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”. Zgodnie z treścią tego przepisu rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Od 12 grudniu 2013 r. nie nastąpiła zmiana statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, S.K.A. zaś powstała (została zarejestrowana w KRS) przed ogłoszeniem w dzienniku ustaw Ustawy Nowelizującej. Rok obrotowy Spółki został więc w jej statucie skutecznie ustalony, przyjęty i zarejestrowany przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje do niego zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem ani spółką „powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia2013 r. (...)” ani spółką, która „dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”. Rok obrotowy Wnioskodawcy będzie więc trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9) Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem statutu) do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego tj. do dnia 31 października 2015 roku.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku od osób prawnych po zakończeniu roku obrotowego rozpoczętego w dniu 1 grudnia 2013 roku tj. Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 listopada 2015 roku. Zgodnie ze statutem S.K.A. rok obrotowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października. Rok obrotowy S.K.A, będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Wnioskodawcę w statucie roku obrotowego. Uwzględniając art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej, S.K.A. nie miała obowiązku rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego od 1 stycznia 2014 r., a w konsekwencji z dniem 1 stycznia 2014 r. nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. S.K.A. zatem stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po zakończeniu roku obrotowego rozpoczętego w dniu 1 grudnia 2013, który zakończy się w dniu 31 października 2015 roku. Wskazać należy, że Minister Finansów działający za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sytuacji podobnych sytuacjach potwierdza prawidłowość podobnych stanowisk. W związku z obowiązującą zasadą dążenia do zapewnienia jednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego, stanowisko Wnioskodawcy powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.