IPPB3/423-797/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 sierpnia 2014r. (data wpływu 07 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 04 listopada 2014r. na wezwanie z dnia 20 października 2014 r. IPPB3/423-797/14-2/MS (data doręczenia 24 października 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS. Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rok obrotowy spółki zgodnie z postanowieniem § 10 Statutu Spółki został określony w sposób następujący:

Rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 stycznia, a kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak Spółka po raz pierwszy podejmie działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia roku następnego po roku, w którym Spółka rozpoczęła działalność”.

Spółka wykonała pierwszą czynność odpłatną w dniu 2 września 2013 r. polegającą na udzieleniu pożyczki poza systemem bankowym (w ramach przedmiotu działalności spółki określonej w statucie i zarejestrowanej w KRS).

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2014 r. o sygn. IPPB3/423-797/14-2/MS Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. w 2013 roku, jedynym komplementariuszem Wnioskodawcy była spółka R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., tym samym w 2013 roku osoby fizyczne nie były komplementariuszami T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A,
  2. w 2013 roku akcjonariuszami Spółki nie były osoby fizyczne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy pierwszy rok obrotowy Spółki, rozpoczynający się po 31 grudnia 2013 r., w rozumieniu art. 4 ust. 1 in fine ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r. rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku.

Zgodnie bowiem z § 10. zd. 2 Statutu Spółki, jeżeli Spółka po raz pierwszy podejmie działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 grudnia roku następnego po roku, w którym Spółka rozpoczęła działalność. Taka właśnie sytuacja zajdzie w przedmiotowym stanie faktycznym. Spółka jako spółka komandytowo-akcyjna powstała z chwilą wpisu do rejestru (art. 134 § 1 k.s.h.). Zdaniem Wnioskodawcy wpis do rejestru przedsiębiorców jest również momentem „podjęcia działalności” o którym mowa w statucie Spółki a co za tym idzie rozpoczęcie wydłużonego roku obrotowego. Stanowisko to znajduje uzasadnienie zarówno w orzecznictwie organów podatkowych jak i w orzecznictwie sądowym. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 czerwca 1998 r., „data rozpoczęcia działalności podana we wpisie do ewidencji działalności odzwierciedla faktyczną datę jej rozpoczęcia”. Wpis do publicznego rejestru jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jak uznał Sąd Apelacyjny, pociąga zatem za sobą fakt podjęcia działalności gospodarczej przez podmiot. Do tych samych wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w indywidualnej interpretacji podatkowej uznał za prawidłowe stanowisko strony, przychylając się do stanowiska, że „...od dnia zawarcia umowy spółka z o.o. w organizacji rozpoczyna swoją działalność i od tego dnia staje się podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych”. Jeżeli jednak powyższe stanowisko Wnioskodawcy nie zostałoby podzielone przez tut. Organ, przyjąć należy, iż do rozpoczęcia działalności doszło w dniu 2 września 2013 r. tj. w dniu wykonania pierwszej odpłatnej czynności z zakresu przedmiotu działalności spółki.

Jako, że rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w drugiej, połowie roku kalendarzowego (29 sierpnia 2013 r. data wpisu do KRS, ewentualnie w dniu 2 września 2013 r. - z chwilą wykonania pierwszej odpłatnej czynności) to pierwszy rok obrotowy, zgodnie ze Statutem Spółki rozpoczął się 29 sierpnia 2013 r., względnie 2 września 2013 r. i zakończy się 31 grudnia 2014 r. Zatem pierwszym rokiem obrotowym Spółki, który rozpocznie się po 31 grudnia 2013 r., będzie rok obrotowy, który rozpocznie się 1 stycznia 2015r. Konkludując zdaniem Spółki pierwszym rokiem obrotowym Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r., będzie rok obrotowy, który rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. Wniosek ten wprost wynika z treści przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym „w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (...) przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po 31 grudnia 2013 r. w rozumieniu art. 4 ust. 1 in fine ustawy o zmianie podatku dochodowym od osób prawnych rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.