IPPB3/423-782/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

W zakresie wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz skazania przepisów mających zastosowanie do dnia 31 grudnia 2014r., tj. do momentu ustalania wyniku podatkowego dla wspólników.
IPPB3/423-782/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. księgi rachunkowe
 2. rok kalendarzowy
 3. rok obrotowy
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. wspólnik
 6. wynik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z  dnia 29 lipca 2014r. (data wpływu – 01 sierpnia 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1) — jest prawidłowe,
 • wskazania przepisów mających zastosowanie do dnia 31 grudnia 2014r., tj. do momentu ustalania wyniku podatkowego dla wspólników (pytanie nr 2) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz skazania przepisów mających zastosowanie do dnia 31 grudnia 2014r., tj. do momentu ustalania wyniku podatkowego dla wspólników.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany również spółką) będący spółką komandytowo-akcyjną został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dnia 14 września 2013r. W chwili zawiązania spółki wspólnikami spółki byli: kompiementariusz - sp. z o.o. (osoba prawna), który reprezentuje spółkę i jeden akcjonariusz (spółka komandytowa). Zgodnie ze statutem spółki „Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014r.”. Jak wynika z powyższego Spółka powstała (została zarejestrowana w KRS) przed 11 grudnia 2013r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka (Wnioskodawca) zobowiązana była na dzień 31 grudnia 2013r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i od 01.01.2014r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem zobowiązana jest do ustalania wyniku podatkowego dla spółki...
 2. Jeżeli spółka (Wnioskodawca) z dniem 01.01.2014r. nie stała się podatnikiem podatku dochodowego to czy w zakresie uzyskanych w ramach spółki przychodów i kosztów nie ustala się wyniku podatkowego dla spółki tylko dla wspólników, a zatem czy do dnia 31 grudnia 2014r. w zakresie przychodów i kosztów dla wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej należy stosować odpowiednio przepisy obowiązujące do dnia 31.12.2013r....

Stanowisko Spółki:

Ad 1.

Art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1387 (zwana dalej również ustawa nowelizującą) stanowi, iż w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski przepisy o jej opodatkowaniu stosuje się począwszy od pierwszego roku obrotowego tej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 • powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 • dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie natomiast z art. 11 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis wszedł w życie dnia 11 grudnia 2013r.

Ponieważ spółka komandytowo-akcyjna została utworzona (zarejestrowana w KRS) przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 nowelizowanej ustawy, należy zatem przyjąć, iż art. 4 ust. 2 nowelizowanej ustawy nie będzie miał zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Przyjmując zatem, iż wskazany powyżej przepis nie będzie miał zastosowania w analizowanym przypadku oraz fakt, iż rok obrotowy spółki nie skończył się z dniem 31.12.2013r., dlatego też nie można przyjąć, iż rok podatkowy spółki zacznie się z dniem 01.01.2014r., a spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana będzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, iż spółka nie jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2013r., i jej rok podatkowy nie rozpoczął się z dniem 01.01.2014r. Spółka do ustalania wyniku podatkowego dla niej samej (tj. spółki) będzie zobowiązana od 01.01.2015r., natomiast do tego okresu spółka nie ustala wyniku podatkowego, a wspólnicy w zakresie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w spółce (Wnioskodawcy) do dnia 31.12.2014r. stosują odpowiednio przepisy obowiązujące do dnia 31.12.2013r.

W wyniku zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej wskazano, iż rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Jak wynika z przywołanego powyżej art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej przepisy o jej opodatkowaniu stosuje się począwszy od pierwszego roku obrotowego tej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 roku. Jak wskazano powyżej w przedmiotowej spółce komandytowo-akcyjnej, pierwszy rok obrotowy spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2014r. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, iż pierwszym rokiem obrotowym spółki rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013r. będzie rok obrotowy, który rozpocznie się z dniem 01 stycznia 2015r. i dopiero od tego dnia spółka zobowiązana będzie stosować przepisy o jej opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Wnioskodawca wskazuje również, iż w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych utworzonych przed dniem 01.01.2014r. nie można stosować przepisów dotyczących przyjęcia/ zmiany roku podatkowego wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czy Ordynacji podatkowej. Spółka ta przed 01.01.2014r. nie była bowiem podatnikiem podatku dochodowego i nie miały do niej zastosowania regulacje zawarte w ustawach o podatkach dochodowych. W tym okresie podatnikami tych podatków są bezpośrednio wspólnicy. A to oznacza, że do samej spółki komandytowo-akcyjnej nie odnosi się w ogóle pojęcie roku podatkowego, które związane jest bezpośrednio właśnie z podatkami dochodowymi. Należy przyjęć, iż spółka komandytowo-akcyjna w ogóle nie ma roku podatkowego. Maję go tylko jej wspólnicy i określają oni ten rok podatkowy dla siebie we własnych aktach ich utworzenia (umowach spółek, statutach). Należy również wskazać, iż wspólnikami tych spółek mogę być zarówno osoby prawne jak i fizyczne, zatem niemożliwym byłoby przyjęcie uregulowań dotyczących roku podatkowego zgodnego np. z ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych czy Ordynacją podatkową, bo każdy ze wspólników mógł mieć inny rok obrotowy rok podatkowy. Ponieważ jednak spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, to dotyczy jej pojęcie roku obrotowego oznaczającego okres, w którym wykonywane są cyklicznie obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

Niniejsze stanowisko potwierdza sam Ustawodawca, który w przywołanym powyżej art. 4 wyraźnie wskazuje na rok obrotowy spółki, a nie podatkowy, Ustawodawca wyraźnie rozróżnia te dwa pojęcia wskazując na rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej, ma bowiem świadomość, iż w spółkach komandytowo-akcyjnych w okresie do dnia 01.01.2014 nie można mówić o jej roku podatkowym. Ustawodawca nie uzależnia również stosowania przepisów dotychczasowy od roku podatkowego/obrotowego któregokolwiek ze wspólników, a odnosi się wprost do roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej, zatem w przedstawionym stanie faktycznym rok obrotowy spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2014r., niezależnie od tego kto jest wspólnikiem spółki i jaki ma ten wspólnik swój rok obrotowy/podatkowy. Spółka zatem nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2013r. i z dniem 01.01.2014r. nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z dnia 23 kwietnia 2014 nr IPPB3/423-134/14-2/DP czy z dnia 06 marca 2014r. IPPB3/423-1038/13-3/DP, jak i z dnia 30 kwietnia 2014r. nr ILPB4/423-74/14-4/ŁM.

Ad 2.

Przyjęty przez Wnioskodawcę zgodnie ze statutem rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności spółki do dnia 31.12.2014r., zatem w związku z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej, rok obrotowy spółki będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Wnioskodawcę w statucie roku obrotowego. Wnioskodawca nie ustala zatem od 01.01.2014r. wyniku podatkowego dla spółki, natomiast w zakresie przychodów i kosztów osiąganych przez spółkę rozliczają się wspólnicy zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31.12.2013r.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy ponieważ 1 rok obrotowy spółki będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności spółki (tj. września 2013r.) do 31 grudnia 2014r., zatem zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej spółka nie jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013r. i jej rok podatkowy nie rozpoczął się z dniem 01.01.2014r., a dopiero rozpocznie się z dniem 01.01.2015r. Tym samym do dnia 31.12.2014r. dla Wnioskodawcy (spółki) nie jest ustalany wynik podatkowy, a w zakresie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w tej spółce dla każdego ze wspólników stosuje się odpowiednio przepisy dotychczasowe tj, obowiązujące do dnia 31.12.2013r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.