IPPB3/423-744/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowo został określony pierwszy rok obrotowy spółki obejmujący okres od 10.12.2013 r. do 31.12.2014 r.2. Czy w pierwszym roku działalności, w związku ze stanem prawnym przewidzianym w przepisach przejściowych (Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Dz.U. z 2013 r. poz. 1387) Wnioskodawca - spółka komandytowo-akcyjna, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?3. Czy u akcjonariusza w pierwszym roku działalności Spółki, przychód do opodatkowania powstaje w momencie wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy i czy właściwym źródłem przychodu do opodatkowania w takim przypadku jest pozarolnicza działalność, gospodarcza?
IPPB3/423-744/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. przepisy przejściowe
 2. rok obrotowy
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2014r. (data wpływu do Biura KIP w Płocku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • potwierdzenia poprawności określenia pierwszego roku obrotowego Spółki (pytanie nr 1) — jest prawidłowe,
 • wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 2) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia poprawności określenia pierwszego roku obrotowego Spółki oraz wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem Spółki, pierwszy rok obrotowy Spółki obejmował okres od 10 grudnia 2013 do 31 grudnia 2014r. W roku 2013 wspólnikami Wnioskodawcy (akcjonariusz i komplementariusz) były wyłącznie osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W roku 2014 akcjonariusz zbył swoje akcje na rzecz osoby fizycznej. W dniu składania wniosku wspólnikami są: komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - posiada 99,9 % udziałów w zyskach i stratach spółki, akcjonariusz - osoba fizyczna - posiada 0,01% akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowo został określony pierwszy rok obrotowy spółki obejmujący okres od 10.12.2013 r. do 31.12.2014 r.
 2. Czy w pierwszym roku działalności, w związku ze stanem prawnym przewidzianym w przepisach przejściowych (Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Dz.U. z 2013 r. poz. 1387) Wnioskodawca - spółka komandytowo-akcyjna, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...
 3. Czy u akcjonariusza w pierwszym roku działalności Spółki, przychód do opodatkowania powstaje w momencie wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy i czy właściwym źródłem przychodu do opodatkowania w takim przypadku jest pozarolnicza działalność, gospodarcza...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2. W zakresie puytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Spółki:

Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 10 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatnikami są Wspólnicy w momencie otrzymania dywidendy. Spółka natomiast stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych dopiero 1 stycznia 2015 r. Akcjonariusz w przypadku wypłaty przez Spółkę dywidendy w pierwszym roku działalności spółki jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie otrzymania dywidendy i jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej ustawę o CIT „W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.”.

Natomiast, w myśl art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej ustawę o CIT „Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia wżycie niniejszego przepisu
  - jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego".

Jak stanowi zaś art. 11 Ustawy nowelizującej „Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r., z wyjątkiem art. 4 ust, 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

Analizując treść przywołanych przepisów Ustawy nowelizującej wskazać należy, że spółka komandytowo-akcyjna jest objęta przepisami Ustawy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Ustawodawca w art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wskazał, że przy spełnieniu pewnych warunków spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych, a pierwszy rok podatkowy takiej spółki, już jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. Równocześnie z wykładni a contrario art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wynika, że spółka komandytowo-akcyjna, która: powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej i której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 lub spółka komandytowo-akcyjna, która dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej nie jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. Kontynuuje ona przyjęty rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy takiej spółki, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r., a z dniern następującym po upływie ostatniego dnia przyjętego (zmienionego) roku obrotowego.

Ustawa nowelizująca została ogłoszona 27 listopada 2013 r., a przepis art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wszedł w życie 12 grudnia 2013 r. Oznacza to, że zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej wykładanym a contrario, do spółki komandytowo-akcyjnej, która została zarejestrowana w KRS w dniu 10 grudnia 2013 r, nie mają zastosowania art. 1 i 2 Ustawy nowelizującej oraz Ustawy CIT aż do zakończenia przyjętego przez nią zmienionego roku obrotowego, który zgodnie ze statutem spółki kończy się w dniu 31grudnia 2014 r. Tym samym, w tym wypadku do końca pierwszego roku obrotowego spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i pozostaje transparentna podatkowo, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie wspólnicy tej spółki.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do Spółki w okresie trwania pierwszego roku obrotowego nie mają zastosowania przepisy art. 1 i 2 Ustawy nowelizującej. Spółka nie jest w tym czasie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i nie podlega przepisom Ustawy CIT. Oznacza to, że Spółka aż do zakończenia pierwszego roku obrotowego pozostaje transparentna podatkowo opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie wspólnicy Spółki, a nie sama Spółka. Spółka natomiast stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po zakończeniu Zmienionego roku obrotowego tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego w zakresie pytania nr 1 i 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przepisy przejściowe
II FSK 504/08 | Wyrok zwykłego składu NSA

rok obrotowy
IPPB3/423-739/14-2/DP | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowo-akcyjna
IPPB1/415-809/13-2/EC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.