IPPB3/423-691/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: updop) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387)?Od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób pr
IPPB3/423-691/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. księgi rachunkowe
 2. podatnik
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. sprawozdania finansowe
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014r. (data wpływu 07 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • wskazania momentu od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387) (pytanie nr 1) jest prawidłowe,
 • wskazania momentu od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz wskazania momentu od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Wnioskodawca) została zawiązana w formie aktu notarialnego jako spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Polsce w dniu 6 listopada 2013 r.

W dniu 19 listopada 2013 r. nastąpił wpis Wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - niniejszym Wnioskodawca powstał w dniu 19 listopada 2013 r. (zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH). Zgodnie z tekstem statutu Wnioskodawcy, rokiem obrotowym Wnioskodawcy był okres trwający od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy miał się zakończyć 30 listopada 2013 r.

W dniu 22 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wnioskodawcy podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Wnioskodawcy, polegającą na zmianie roku obrotowego z roku trwającego od 1 grudnia do 30 listopada, na rok obrotowy trwający od 1 listopada do 31 października, przy czym pierwszy po zmianie rok obrotowy Wnioskodawcy trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.

Wpisanie zmiany statutu Wnioskodawcy, w zakresie zmiany roku obrotowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 28 listopada 2013 r. Niniejszym, wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w zakresie roku obrotowego Wnioskodawcy nastąpiło przed upływem trwania pierwszego roku obrotowego Wnioskodawcy (tj. do 30 listopada 2013 r.)

Komplementariuszami ani akcjonariuszami Wnioskodawcy w roku 2013 nie były, ani nie są obecnie, osoby fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: updop) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387)...
 2. Od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U, poz. 1387), stosuje się od dnia 1 listopada 2015 r.

Ad 2.

Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 listopada 2015.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387, dalej: Ustawa zmieniająca).

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Powyższy art. 4 wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 11 Ustawy zmieniającej). Ustawę zmieniającą ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada 2013r. W związku z tym, art. 4 Ustawy zmieniającej wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r.

Powyższy przepis przejściowy odwołuje się do pojęcia roku obrotowego spółek komandytowo- akcyjnych. W stanie prawnym przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej, spółki komandytowo-akcyjne jako niepodatnicy podatków dochodowych nie operowały pojęciem „roku podatkowego”, a jedynie pojęciem „roku obrotowego”.

Rok obrotowy jest pojęciem prawa rachunkowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”), rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Rok obrotowy dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe (handlowe).

Do Wnioskodawcy stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości (art 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Jedynym z wymogów stawianym przez ustawę o rachunkowości dla zmiany roku obrotowego jest, aby zmianę tę określał statut lub umowa jednostki. W przypadku Wnioskodawcy, to statut powinien określać rok obrotowy i jego zmiany.

Zmiana statutu Wnioskodawcy wymaga, stosownie do art. 430 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Niniejszym, wpis zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny - każda zmiana statutu, nawet niemająca istotnego znaczenia, dla swej skuteczności wymaga (co do zasady) także wpisu do rejestru sądowego. Zasadniczo zmiana statutu powinna być zgłoszona do sądu rejestrowego w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem dłuższego terminu sześciomiesięcznego w przypadku podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz z zastrzeżeniem innego liczenia terminu sześciomiesięcznego w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w związku z publiczną emisją akcji (art. 430 § 2 zd. 2 in fine KSH).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, ponieważ w wyniku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, doszło do skutecznej zmiany roku obrotowego Wnioskodawcy, przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej. Ponadto, wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w zakresie roku obrotowego Wnioskodawcy nastąpiło przed upływem trwania pierwszego roku obrotowego Wnioskodawcy (tj. do 30 listopada 2013 r.). Niniejszym, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej, przepisy updop w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego Wnioskodawcy rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., tj. od dnia 1 listopada 2015 r. Jednocześnie, Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 listopada 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.