IPPB3/423-688/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do dochodów/przychodów Spółki uzyskanych do dnia 30 września 2015 r. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych po jej zmianie ustawą z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym?
IPPB3/423-688/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. księgi rachunkowe
 3. podatnik
 4. rok obrotowy
 5. rok podatkowy
 6. sprawozdania finansowe
 7. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 lipca 2014r. (data wpływu 07 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387, dalej: „Ustawa Zmieniająca”) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo - akcyjną posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Spółka"). Spółka została zawiązana dnia 16 września 2013 r. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium RP oraz przez fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium RP. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęła status kompiementariusza natomiast fundusz inwestycyjny zamknięty status akcjonariusza w Spółce. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20 września 2013 r.

Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Początkowo, zgodnie ze statutem Spółki rok obrotowy Spółki obejmował okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 października następnego roku kalendarzowego.

Dnia 07 października 2013 r. wspólnicy Spółki podjęli uchwałę w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmian Statutu. Dnia 17 października 2013 r. zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmieniony rok obrotowy obejmuje okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki zgodnie ze statutem obejmuje okres od dnia 1 listopada 2013 r., do dnia 30 września 2015 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy).

Wspólnikami w Spółce zarówno w chwili powstania jak i w dniu 1 stycznia 2014 r. były tylko osoby prawne. Wspólnikami w Spółce są aktualnie tylko osoby prawne. Postanowieniem z dnia 04 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy przyjął do akt rejestrowych sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 16 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do dochodów/przychodów Spółki uzyskanych do dnia 30 września 2015 r. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych po jej zmianie ustawą z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do dochodów/przychodów uzyskanych do dnia 30 września 2015 r. Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym - "w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r."

W przedstawiony stanie faktycznym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r. to rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2015 r. W związku z powyższym do dnia 30 września 2015 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisu ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Oznacza toże Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych do dnia 30 września 2015 r. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce są natomiast jej wspólnicy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...) - spółka, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym art. 4 ust. 1 tej ustawy wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 12 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym Spółka nie była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ponieważ nie powstała po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 i nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie tego przepisu. Spółka powstała w dniu 20 września 2013 r. zaś zmiana roku obrotowego miała miejsce w dniu 17 października 2013 r. a więc jeszcze nawet przed uchwaleniem ustawy zmieniającej.

Na podstawie powyższego zdaniem Wnioskodawcy, do dnia 30 września 2015 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z treścią ad. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej. Do dnia 30 września 2015 r. Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia 30 września 2015 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce będą jej wspólnicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.