IPPB3/423-488/14-6/S/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3304/14 (data wpływu orzeczenia 8 stycznia 2018 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2014r. (data wpływu 5 maja 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/423-488/14-5/MS w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia2014 r. znak: IPPB3/423-488/14-5/MS wniósł pismem z dnia 11sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wniesiono w dniu 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3304/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Wyrok ten jest prawomocny od dnia 3 listopada 2017 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: Wnioskodawca albo Spółka). Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dnia 28 stycznia 2013 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu Spółki, „Rok obrotowy spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy trwa od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2013 r.” Statut Spółki uległ zmianie w dniu 14 sierpnia 2013r. Zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu „Rok obrotowy spółki trwa od 1 listopada, a kończy się 31 października roku następnego, przy czym pierwszy rok obrotowy trwa od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2015 r.” Zmiana statutu została zarejestrowana w KRS w dniu 28 października 2013r. W rezultacie, zgodnie z treścią Statutu, obecny rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu1 grudnia 2013 r., a zakończy się w dniu 31 października 2015 r.

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka partnerska z siedzibą w Polsce, zaś komplementariuszem Wnioskodawcy jest spółka z o.o. W przyszłości akcjonariuszem Spółki w trakcie trwania roku obrotowego może zostać osoba fizyczna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku w którym rok obrotowy Spółki trwał od 1 grudnia do 30 listopada a następnie został zmieniony w ten sposób, że nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada do 31 października,a zmiana ta została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 22 października 2013 r. (tj. przed 12 grudnia 2013 r.), Spółka nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg i zakończenia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w okresie do zakończenia trwającego roku obrotowego, tj. do dnia 31 października 2015 roku ?
  2. Czy przystąpienie do Spółki w trakcie roku obrotowego nowego akcjonariusza będącego osobą fizyczną wypłynie na termin, w którym Spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i zakończenia roku obrotowego ?

Stanowisko Spółki:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy w okresie do dnia 31 października 2015 r. Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego oraz nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg i zakończenia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowy należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Przepis ten przewiduje ponadto dla podmiotów, które rozpoczęły działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za okres od momentu rozpoczęcia działalności do końca bieżącego roku obrotowego z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż dwanaście kolejnych miesięcy.

Przepisy ustawy o rachunkowości jednoznacznie wskazują na możliwość tworzenia spółek,w tym spółek komandytowo-akcyjnych, z rokiem obrotowym innym niż rok kalendarzowy. Z powyższej regulacji wynika, że na gruncie ustawy o rachunkowości w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, której rok obrotowy został ustalony na okres od 1 grudnia do 30 listopada, możliwym jest dokonanie zmiany roku obrotowego na okres od 1 listopada do 31 października.

Spółka powstała z chwilą wpisu do rejestru, tj. dnia 04 stycznia 2013 roku. Dzień ten rozpoczął bieg pierwszego roku obrotowego Spółki, który zgodnie z regulacją statutową winien zakończyć się 30 listopada 2013 roku. W przypadku braku jakichkolwiek modyfikacji zapisów Statutu w tym zakresie, drugi rok obrotowy Spółki rozpocząłby się dnia 1 grudnia 2013 i trwałby do 30 listopada roku następnego. Treścią art. 3 ust 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości Ustawodawca wprowadził jednak możliwość zmiany okresu trwania roku obrotowego, z tym wszakże zastrzeżeniem, że kolejny rok po zmianie powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. W rezultacie, w przypadku zmiany roku obrotowego z okresu od 1 grudnia do 30 listopada na okres od 1 listopada do 31 października, pierwszy po dokonaniu zmiany rok obrotowy Spółki powinien rozpocząć się 1 grudnia 2013 roku (ze względu na to, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 30 listopada 2013 roku) i trwać będzie do 31 października 2015 roku.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku przepisy ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych mają zastosowanie także do spółek komandytowo-akcyjnych, tym samym od dnia 1 stycznia 2014r. spółka komandytowo-akcyjna na gruncie updop będzie traktowana tak jak podmiot wyposażony w przymiot osobowości prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: Nowelizacja) przepisy ustawy stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym i na podstawie przeprowadzonych rozważań należy uznać,iż w zakresie, w jakim Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przepisy Nowelizacji znajdą do niej zastosowanie dopiero od początku nowego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., tj. od dnia 1 listopada 2015 r. W rezultacie, Wnioskodawca w okresie do dnia 31 października 2015 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie był zobowiązany do zamknięcia ksiąg i zakończenia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy przystąpienie do Spółki w trakcie roku obrotowego nowego akcjonariusza będącego osobą fizyczną nie wypłynie na termin, w którym Spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i zakończenia roku obrotowego.

Jak już zostało wskazane w ocenie Wnioskodawcy w zakresie, w jakim Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przepisy Nowelizacji znajdą do niej zastosowanie dopiero od początku nowego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., tj. od dnia 1 listopada 2015 r. W rezultacie, Wnioskodawca w okresie do dnia 31 października 2015 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego a przystąpienie do Spółki w trakcie roku obrotowego nowego akcjonariusza będącego osobą fizyczną nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i zakończenia roku obrotowego w innym terminie niż 31 października 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji oraz w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3304/14.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.