IPPB3/423-1246/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 października 2015 r.?
IPPB3/423-1246/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. rok obrotowy
 2. spółka komandytowo-akcyjna
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: Wnioskodawca, SKA) jest spółką z siedzibą w Polsce, zawiązaną dnia 9 września 2013 r., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) dnia 19 września 2013 r. Wspólnikami SKA w 2013 r. były wyłącznie osoby prawne. Rok obrotowy SKA ustalony w akcie założycielskim SKA z dnia 9 września 2013 r., został zdefiniowany jako okres od dnia 1 listopada do 31 października. Przy czym statut przewidywał, że pierwszy rok obrotowy SKA zakończy się dnia 31 października 2013 r. O roku tym SKA poinformowała naczelnika urzędu skarbowego w dniu 16 października 2013r.

Dnia 27 września 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKA, na którym postanowiono dokonać zmiany roku obrotowego SKA na rok trwający od dnia 1 października do dnia 30 września. W związku z powyższą zmianą, pierwszy po zmianie roku obrotowego SKA rok obrotowy, to rok trwający od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r.

Jednocześnie dokonano odpowiedniej zmiany statutu SKA (w zakresie zmiany roku obrotowego). Zmiana statutu została dokonana w formie aktu notarialnego. Zmiana została zgłoszona do sądu rejestrowego (zgłoszenie zostało dokonane dnia 27 września 2013 r. - czyli na ponad miesiąc przed końcem bieżącego roku obrotowego SKA). Sąd rejestrowy dnia 15 listopada 2013 r. dokonał wpisu zmiany statutu SKA w KRS. SKA zawiadomiła dnia 19 listopada 2013 r. właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku obrotowego SKA oraz o tym, że jej bieżący rok obrotowy, to rok trwający od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 października 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana roku obrotowego SKA (stosowanego również do celów podatkowych) w 2013 r. była skuteczna, a zatem pierwszy po zmianie rok obrotowy SKA (stosowany również do celów podatkowych) rozpoczął się dnia 1 listopada 2013 r., a zakończy dnia 30 września 2015 r., co oznacza, że zgodnie z art, 4 ust. 1 ustawy nowelizującej CIT, SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 października 2015 r.

Spółki komandytowo-akcyjne, co do zasady, od 1 stycznia 2014 r,, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 CU, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, do których zastosowanie mają przepisy CIT.

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej CIT, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce przepisy CIT, w brzmieniu nadanym niniejszym ustawą nowelizującą CIT, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Istotne jest zatem ustalenie, kiedy w przypadku SKA rozpoczyna się jej pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości, rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmianę określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Zgodnie zatem z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości, do zmiany roku obrotowego SKA wystarczająca jest zmiana statutu SKA. Ustawa o Rachunkowości nie przewiduje jakichkolwiek terminów na zgłoszenie takiej zmiany do organów podatkowych lub innych organów oraz nie wymaga również, aby dla dokonania zmiany roku obrotowego konieczna była rejestracja w KRS w konkretnym terminie. Należy zatem przyjąć, że zmiana roku obrotowego SKA (w opisanym w stanie faktycznym) - została skutecznie dokonana w świetle przepisów o Ustawy o Rachunkowości. Ponieważ zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, rok obrotowy jest to rok stosowany również do celów podatkowych, zdaniem Wnioskodawcy, należy również rozpatrzyć stosowne przepisy podatkowe.

Na gruncie podatkowym ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 Ordynacji Podatkowej, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 CIT, jest rok kalendarzowy, chyba ze podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast art. 8 ust. 3 CIT stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 CIT, zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 CIT, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Wnioskodawca zawiadomił naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze pierwszego roku obrotowego SKA dnia 16 października 2013 r. Następnie w związku ze zmianą roku obrotowego, dnia 19 listopada 2013 r. Wnioskodawca zawiadomił we właściwym terminie (tj. w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego roku obrotowego) naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku obrotowego SKA. Sąd rejestrowy dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców dnia 15 listopada 2013 r., a więc w trakcie biegu 30- dniowego terminu, o którym stanowi art. 8 ust. 4 CIT. Wnioskodawca zwraca uwagę, że przepisy CIT nie wskazują terminu w jakim powinna nastąpić rejestracja w KRS zmiany roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych).

Zdaniem Wnioskodawcy o skutecznej zmianie roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych) można mówić w przypadku, gdy została podjęta stosowna uchwala w sprawie zmiany statutu SKA w tym zakresie. SKA zgłosiła zmianę statutu do sądu rejestrowego oraz dokonała zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych).

Przepisy CIT nie wprowadzają dodatkowych warunków, co do terminu rejestracji zmiany statutu spółki. Za niedopuszczalne należy uznać wprowadzenie dodatkowych pozaustawowych wymogów w tym zakresie. Takie działanie ustawodawcy, tj. brak uwarunkowania skuteczności zmiany roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych) od rejestracji zmienionego statutu spółki w sądzie rejestrowym należy uznać za celowe. Ustawodawca nie chciał bowiem przerzucać na podatnika ryzyka związanego z opóźnieniami w pracy sądów. Szybkość działania sądu nie powinna warunkować możliwości zmiany roku podatkowego przez podatnika. W przedmiotowym przypadku jest to szczególnie widoczne, gdyż SKA zgłosiła zmianę statutu na ponad miesiąc przed końcem bieżącego roku obrotowego. Zgodnie z art. 20a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203) sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Późniejsza rejestracja zmiany w KRS wynikała z opóźnienia po stronie sądu rejestrowego. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że SKA wywiązała się ze wszystkich obowiązków jakie nakładają na SKA przepisy prawa podatkowego oraz przepisy odrębnych ustaw. Na uwagę zasługuje również stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2498/10), w którym sąd podkreślił, że: „Skoro zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy i ponieważ 30-dniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, to aby zachować termin 30 dni należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego.

Zatem, a contrario, jak wynika z powyższego WSA w Warszawie stanął na stanowisku, że do skutecznego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych), a tym samym do jego zmiany, dojdzie wyłącznie wtedy, gdy zgłoszenie to będzie odwoływało się do dokonania faktycznej zmiany statutu spółki w tym zakresie, a więc do zmiany, która została zarejestrowana przez sąd rejestrowy, a tym samym stała się skuteczna w stosunku do wszelkich osób trzecich.

Ponieważ SKA złożyła zawiadomienie, o którym stanowi art. 8 ust. 4 CIT, po wydaniu postanowienia przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawa o dokonaniu wpisu w KRS w zakresie zmiany roku obrotowego oraz o wydaniu zaświadczenia o dokonaniu tego wpisu, należy więc uznać, że doszło do skutecznej zmiany roku obrotowego (stosowanego również do celów podatkowych). Na moment składania zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego zmiana statutu SKA była już bowiem zarejestrowana w KRS, a zmiana ta wywoływała skutki prawne wobec osób trzecich. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma żadnych wątpliwości, że zmianę roku obrotowego SKA należy uznać za skuteczną.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe w wielu rozstrzygnięciach. W interpretacji z dnia 1 lipca 2014 r. (IBPBI/2/423-311/14/CzP) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził skuteczność zmiany roku podatkowego u wnioskodawcy. Organ podatkowy, w analogicznej sytuacji jak przedstawiona w stanowisku Wnioskodawcy, uznał, że:„W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy/statutu spółki”. Przyjmuje się, że chodzi o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy/statutu spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy/statutu spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wynika, że wpis zmian umowy/statutu spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.(...) SKA określiła „rok przejściowy” na okres od 30 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. SKA dokonała stosownych zmian w umowie, następnie sąd dokonał wpisu przedmiotowej zmiany do rejestru sądowego w dniu 30 października 2013 r. W świetle powyższego, działania podjęte przez SKA skutkują zmianą roku obrotowego, a następny po „przejściowym roku obrotowym” rok obrotowy będący dla SKA również rokiem podatkowym będzie trwał od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r."

Również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2014 r. (ILPB4/423-142/14-4/DS), przedstawiającej analogiczny stan faktyczny jak ten będący przedmiotem pytania Wnioskodawcy, organ podatkowy zgodził się ze spółka, że jej rok obrotowy rozpoczynający się 1 października 2013 r. zakończy się 31 sierpnia 2015 r., a zatem zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy nowelizującej updop Spółka stanie się podatnikiem pdop od 1 września 2015 r. oraz zobowiązana będzie do wypełnienia obowiązków płatnika (o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 updop) w terminie 3 miesięcy od zakończenia tego roku obrotowego (i podatkowego) Spółki" i odstąpił od uzasadnienia prawnego na podstawie przepisu 14c § 1 ordynacji podatkowej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, rok obrotowy SKA rozpoczynający się dnia 1 listopada 2013 r. zakończy się dnia 30 września 2015 r., a zatem zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy nowelizującej CIT, SKA stanie się podatnikiem CIT od dnia 1 października 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851z późn. zm.) przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie obowiązująca treść tego przepisu została nadana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) (dalej: ustawa zmieniająca). Co do zasady więc od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże, na podstawie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, objęcie zakresem ustawy niektórych spółek komandytowo-akcyjnych zostało przesunięte w czasie. Zgodnie z tym przepisem: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jak stanowi art. 11 ustawy zmieniającej: ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ponieważ dyspozycja art. 4 ustawy zmieniającej odwołuje się w swej treści do pojęcia „roku obrotowego”, niezdefiniowanego bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sięgnąć do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z powyższego wynika zatem, że istnieje możliwość zmiany roku obrotowego przy zachowaniu jednak zasady, że pierwszy rok obrotowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W tym miejscu należy wskazać, że zmiana roku obrotowego jest skuteczna dopiero z dniem dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany umowy spółki.

O konieczności dokonania rejestracji w KRS zmian statutu spółki komandytowo-akcyjnej stanowią przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). Powyższe należy wywieść z treści art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że: w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

 • w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;
 • w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Powołany przepis wprowadza więc zasadę domniemania stosowania przepisów o spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej, w przypadku kiedy żaden przepis dotyczący spółki komandytowo-akcyjnej danej kwestii nie reguluje oraz brak jest odesłania do przepisów o spółce jawnej. W przypadku zatem dokonywania zmian w statucie spółki komandytowo-akcyjnej zasadnym jest odwołanie się do regulacji dotyczących spółek akcyjnych.

I tak, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 ww. ustawy).

W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy spółki”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne.

Z powyższego wskazania wynika, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych (patrz: Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX(LEX Administracja Skarbowa) 10/2014). Zatem zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

 • Spółka powstała w dniu 19 września 2013 r.;
 • rokiem obrotowym Spółki był okres trwający od 1 listopada do 31 października, przy czym pierwszy rok obrotowy SKA zakończył się 31 października 2013r.;
 • w dniu 27 września 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia akcjonariuszy Wnioskodawcy podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego na okres trwający od 1 października do 30 września; pierwszy po zmianie rok obrotowy Wnioskodawcy ma trwać od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r.;
 • zmiana statutu zgłoszona została do sądu w dniu 27 września 2013r. a wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższy opis należy zauważyć, że skuteczna zmiana roku obrotowego została dokonana 15 listopada 2013 r. czyli w trakcie roku obrotowego, który rozpoczął się w dniu 1 listopada 2013 r. a zakończy się 31 października 2014 r.

Jednocześnie podkreślić należy, że zmiana roku obrotowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa – dany rok obrotowy musi się najpierw zakończyć i dopiero wtedy można przyjąć rok zmieniony. Zatem, skutki prawne ww. zmiany umowy Spółki nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku obrotowego tj. po dniu 31 października 2014r. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 listopada 2014r. do 30 września 2016 r.

W konsekwencji niezgodne z przepisami jest stwierdzenie Wnioskodawcy, że pierwszy po zmianie rok obrotowy rozpoczyna się 1 listopada 2013r. a kończy w dniu 30 września 2015 r.

Wobec powyższego pierwszym dniem roku obrotowego Spółki rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie 1 listopada 2014r. Tym samym stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 listopada 2014 r.

Jednocześnie organ zauważa, że:

 • z przepisów prawa nie wynika obowiązek zawiadamiania przez spółkę komandytowo-akcyjną nie będącą podatnikiem naczelnika urzędu skarbowego o roku obrotowym innym niż kalendarzowy ani o zmianie roku obrotowego;
 • określone w art. 20a ustawy o KRS terminy wiążą sąd rejestrowy i mają charakter instrukcyjny, a ich niedochowanie skutkować może odpowiedzialnością dyscyplinarną referenta, a także wniesieniem przez stronę skargi na przewlekłość postępowania (patrz: Komentarz do art. 20(a) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Michnik A. komentarz LEX 2013 stan prawny: 2013-06-01);
 • stanowisko organu potwierdza również powołany przez samego Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2498/10), w którym czytamy, że: „Podobnie jak nie jest wystarczający dla uznania, że skutecznie doszło do zmiany umowy spółki sam fakt podjęcia uchwały o zmianie roku obrotowego na zgodny z rokiem kalendarzowym, okoliczność zmiany umowy spółki dokonanej w formie aktu notarialnego czy zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o przedmiotowej modyfikacji. Przyjęcie odmiennego poglądu oznaczałoby pominięcie części przepisu 8 ustawy, literalnie statuującego obowiązek zarejestrowania tej zmiany w sądzie rejestrowym, co przesądzałoby o wadliwości interpretacji przepisów.(...)Zawiadomienie, o którym mowa w ustawie ma być zawiadomieniem o zmianie roku podatkowego. W świetle przytoczonych przepisów nie można mówić o zmianie, jeżeli jeszcze nie została ona dokonana, co jest równoznaczne w okolicznościach przedstawionych we wniosku z ujawnieniem zmiany umowy w rejestrze. Jednocześnie nie można odmówić zasadności stanowisku, że o tym czy dokonano skutecznie zarejestrowania decydują w tym przypadku przepisy inne niż podatkowe (tj. m.in. przytoczony wyżej art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych), mimo braku odesłania do nich w ustawie. Gdyby warunki skuteczności wpisu zależały od istnienia odesłania znajdującego się np. w przepisach podatkowych, to rejestry pozbawione zostałyby uniwersalnego znaczenia i pewności (w tym co do daty), która w przypadku obrotu gospodarczego i zmian umowy spółki ma istotne znaczenie”.
 • odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji potwierdzających stanowisko Spółki, podkreślić należy, że interpretacje indywidualne wydawane są w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, co do zasady nie stanowią źródła prawa. Podstawą dokonania przez organ indywidualnej interpretacji są same przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo wskazać należy na „generalną zasadę, że nawet gdyby w odniesieniu do innych podatków lub innych okresów rozliczeniowych, organy podatkowe wydały odmienne rozstrzygnięcia, to nigdy nie może to stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy skarżącego, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. Organ nie może bowiem powielać ewentualnego błędu popełnionego w innej sprawie” (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14.04.2008r., sygn. akt I SA/Gl 848/07). Podobnie stwierdził WSA w Kielcach w orzeczeniu z dnia 25.03.2014r. sygn. akt I SA/Ke 122/14 oraz WSA w Szczecinie w orzeczeniu z dnia 18.03.2014r. sygn. akt I SA/Sz 150/14.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rok obrotowy
ILPB3/4510-1-47/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowo-akcyjna
IBPBI/1/4511-95/15/KB | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB3/4510-8/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.