IPPB3/423-1142/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca uzyska z dniem 1 października 2015 r. status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w związku z art. 4 Ustawy Zmieniającej?
IPPB3/423-1142/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. rok kalendarzowy
 3. rok obrotowy
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka") jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibę na terytorium Polski. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ,,KRS”) we wrześniu 2013r. Zgodnie z pierwotnym statutem Spółki jej rok obrotowy kończył się 31 października 2013 r. Wspólnikami Spółki są osoby prawne.

Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego (tj. przed 31 października 2013 r.) Spółka dokonała zmiany statutu. Zgodnie ze zmienionym statutem rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 października danego roku a kończy się w dniu 30 września kolejnego roku kalendarzowego, z tym że rok obrotowy zaczynający się 1 listopada 2013 r. trwa do 30 września 2015 r. Zmiana umowy Spółki została zarejestrowana w KRS przed końcem pierwotnego roku obrotowego tj. przed dniem 31 października 2013 r., na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego z dnia 21 października 2013 r. sygn, WA.XII NS-REJ.KRS/53366/13/893. Postanowienie to nie zostało dotychczas zmienione ani uchylone.

Spółka nie dokonywała ani nie będzie dokonywać do dnia 1 października 2015 r. dalszych zmian w zakresie roku obrotowego.

Zarówno na moment utworzenia, jak i przez cały okres trwania Spółki jej komplementariuszami i akcjonariuszami były wyłącznie osoby prawne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca uzyska z dniem 1 października 2015 r. status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w związku z art. 4 Ustawy Zmieniającej...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyska on z dniem 1 października 2015 r. status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w związku z art. 4 Ustawy Zmieniającej.

Na podstawie art. 1 Ustawy Zmieniającej, spółki komandytowo-akcyjne, co do zasady, stały się podatnikami podatku CIT z dniem 1 stycznia 2014. Jednakże, zgodnie z art. 4 Ustawy Zmieniającej, przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą stosuje się do istniejących wcześniej spółek komandytowo-akcyjnych dopiero od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Jeżeli jednak spółka powstała po dniu wejścia w życie art. 4 Ustawy Zmieniającej, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub jeżeli dokonała ona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 Ustawy Zmieniającej jest ona obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Wówczas pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 października danego roku a kończy się w dniu 30 września kolejnego roku kalendarzowego, z tym że rok obrotowy Spółki zaczynający się 1 listopada 2013 r. trwa do 30 września 2015 r. Na gruncie obowiązujących przepisów pierwszy rok po zmianie roku obrotowego nie może bowiem trwać krócej niż 12 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe przepisy, do momentu zakończenia bieżącego roku obrotowego tj. do 30 września 2015 r., Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku CIT. Za takim stanowiskiem przemawiają poniższe względy:

 1. Wnioskodawca nie jest spółką powstałą po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy Zmieniającej (spółka została zarejestrowana w KRS z dniem 23 września 2013),
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy Zmieniającej status spółek komandytowo-akcyjnych jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzależniony jest od roku obrotowego przyjętego przez takie spółki,
 3. Okres trwania roku obrotowego określony został w statucie Wnioskodawcy, a zmiana statutu w tym zakresie została prawomocnie zarejestrowana na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego,
 4. Wnioskodawca nie dokonał, jak i nie będzie dokonywał zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy Zmieniającej,
 5. akcjonariuszem i komplementariuszem Wnioskodawcy są wyłącznie osoby prawne,
 6. rok obrotowy Wnioskodawcy przyjęty w statucie nie zakończy się 31 grudnia 2013 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.